fbpx Европейското бъдеще на вашата фирма | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Европейското бъдеще на вашата фирма

Влизането и приемането ни в Европейското семейство и Европейския съюз вече чука на нашата врата. Отговорността не е само на политиците, тя е и наша. За това трябва възможно най-пълно да отговорим на европейските очаквания и най-вече на изискванията, които са доста високи. Европейският потребител е свикнал да получава стоки и услуги с гарантирано постоянно високо качество. Затова той изисква и очаква такова. Той е подозрителен към всеки нов участник на пазара и го подлага на различни проверки и изпитания, поставя му различни тестове и препятствия, за да провери както жизнеността на дадената фирма, така и нейните възможности да отговори на високите изисквания на този пазар. Такава проверка, като една от първите за фирмата, която иска да получи възможност да премери сили с европейските, е
наличието и поддържането на Система за управление на качеството съгласно изискванията на международния стандарт EN ISO 9001:2000
Все по-често при търговски преговори или кандидатстване за участие в различни процедури за изпълнение на една или друга дейност, се чува въпросът Вие имате ли ISO 9000? или Вашата фирма има ли сертификат за качество? Ако преди пет-шест години се смяташе, че поддържането на Система за управление на качеството е излишно разточителство или ненужен лукс, то в момента това е обективна необходимост и редица български фирми вече имат сертификати за системи, изградени на базата на един или няколко стандарта.
Без внедряването на Система за управление на качеството, удовлетворяваща изискванията на серията стандарти ISO 9000:2000, в новото столетие ще бъде невъзможно, или само с цената на значителни загуби, да се поддържа конкурентноспособност на произвежданата продукция и услуги на пазара в развитите страни от Европейското семейство.
В настоящия момент се усилва конкурентната борба, целите на която се явяват завоюване благосклонността на клиента и потребителя. За да могат да удовлетворят изискванията на пазарната конкуренция, е необходимо фирмите да функционират все по-ефективно. Достигането на тези цели способства за постоянното подобряване на качеството.

Какво ни дава ISO 9001?

Името на фирмата ще се нареди в списъка на качествените производители
Продукцията, която се произвежда, ще се ползва с добро име на българския и международния пазар
Доказателство за ангажимента на ръководството за повишаване и поддържане качеството на продуктите
Доказателства, че продуктите съответстват на изискванията и очакванията на клиентите и на съответните нормативни изисквания
Покриване на все по-широко разпространяващите се изисквания за задължителното наличие на сертификат по ISO 9000 при участия във вътрешни и международни търгове и конкурси
Възможност за излизане на международни пазари
4Утвърждаване авторитета на фирмата
Стремежът към непрекъснато усъвършенстване на Системата за управление на качеството ще гарантира както на нас, така и на клиентите ни високо равнище на произвежданите продукти и предоставяните услуги. Липсата на такова непрекъснато усъвършенстване би довела до снижаване на показателите както на Системата като цяло, така и на продуктите и услугите


Системата за управление на качеството се основава на изискванията на клиентите и потребителите, като качеството в това разбиране се явява изпълнение на изискванията. В такава система управлението на качеството се планира и регулира на равнище организация/фирма.

Какво изисква ISO 9001?

Да се планира Системата за управление на качеството (Системата)
Да се документира Системата
Да се внедри
Да се поддържа и доказва
Непрекъснато да се усъвършенства с цел подобряване на резултативността на Системата като цяло
Какво трябва да направя?
Планирай!
Опиши!
Прави така, както си написал!
Провери и анализирай!
Коригирай, ако е необходимо, и подобри!
Какво означава това?
Дефинирай процесите във фирмата!
Определи взаимодействието на процесите, техните показатели и критерии за измерване!
Обезпечи ресурси, в т.ч. човешки, материални и финансови, както и информация!
Осигури и провеждай мониторинг на Системата, анализирай резултатите!
Анализирай процесите!

Какво включва Системата?

1. Утвърдена и разгласена в предприятието политика и цели по качеството
Политиката трябва да включва глобалните цели по качеството и ангажираността на ръководството към Системата, целите, сътрудниците и най-вече - задоволеността на клиентите. Накратко, тя формулира цялостната стратегия на фирмата.
2. Ясно формулирана мисия и визия на фирмата
Необходимо е да се запишат вижданията и очакванията на фирмата за това как следва да изглежда в очите на клиенти, конкуренти, бизнес партньори и др.
3. Писмени правила/процедури или фирмени стандарти за управление на процесите на фирмата
Разработване на всички основни и работни процедури, технически изисквания и регламенти, методи и методики и др., които да съдържат правилата за протичането на съответните процеси във фирмата.
4. Система от показатели и критерии за приемане, достигането и поддържането на които гарантира правилното протичане на процесите във фирмата
За всеки процес и подпроцес трябва да се разработят съответните системи от показатели, техните критерии и диапазони, удовлетворяването на които ще доведе до очаквания резултат. Тези системи следва да се управляват. Анализирането на резултатите ще доведе до намиране и вземане на решения и съответно до подобряване и усъвършенстване на Системата.
5. Ангажимент за непрекъснато подобрение на Системата за управление на качеството

Философията на това изискване се основава на принципа на ангажирането на персонал от всички звена на фирмата за намаляване на несъответстващата продукция, като целта е достигане и осигуряване наоптималния обем на несъответствията/дефектите. Това налага изключително сериозна и методична работа на фирменото ръководство за изграждане на висока производствена култура на целия персонал.

За контакти: тел. 02/987 93 19