fbpx Наши учители ще преподават в европейски училища | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Наши учители ще преподават в европейски училища

Български учители ще могат да преподават в европейските училища, реши днес кабинетът, като прие постановление за назначаване на персонал за нуждите на европейските училища. С него се уреждат отношенията между българската държава и лицата, които ще бъдат номинирани и наемани като щатен персонал в училищата.

Европейските училища са официална европейска междуправителствена организация, възникнала през 1957 година. Конвенцията, която дефинира статута им, е ратифицирана от всички държави-членки на Европейския съюз. Мисията им е да осигури многоезиково и мултикултурно съвместно образование за учениците от предучилищна, начална и гимназиална възраст на служителите от европейските общности. Към момента са открити 14 европейски училища в седем страни – Белгия, Холандия, Германия, Италия, Великобритания, Испания и Люксембург. В седем от тях през настоящата учебна година се обучават и български деца и ученици.

В системата на европейските училища преподаването е на един от официалните езици на Европейския съюз, като се осигурява обучение и на майчиния език. Преподаването на роден език се осъществява от местни лица, наети от директорите на съответните училища, или от номинирани и изпратени от държавата-членка учители.

Правата и задълженията на изпратените от държавата-членка са уредени в „Правилник за назначаване на щатен персонал в системата на Европейските училища”, като основно изискване е те да имат ценз за заемане на съответната длъжност в съответствие с националното законодателство.

С постановлението се регламентира разкриването на работни места за лицата, изпратени на работа в европейските училища, извън утвърдената численост на персонала на Министерството на образованието. Подборът и назначаването на учителите се извършва при условия и по ред, определени с правила, одобрени от министъра на образованието, младежта и науката.