fbpx Как да санираме панелния блок, в който живеем? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Как да санираме панелния блок, в който живеем?

В последно време въпросът за санирането на панелните блокове се постави на дневен ред в цялата му острота от редица държавни и международни институции, от общините и от самите собственици. Причината е крайно незадоволителното състояние, в което се намират тези блокове, големите и излишни енергийни разходи. И не на последно място, този въпрос се поставя като условие за самото съществуване на тези блокове в един по-дълготраен аспект.
Съгласно Наредба на Министерството на регионалното развитие за правилата за проектиране на жилищата и за тяхната енергийна ефективност, в сила от 3 януари 2005 г., коопе-рации, които са строени преди 2005 г., задължително трябва да се санират, за да получат енергиен сертификат (сертификат за съответствие на сградата с изискванията на Наредбата).

Съгласно изискванията на действащия Закон за енергийната ефективност, както и на законопроекта за етажната собственост, е необходимо

собствениците на апартаменти в блокове, подлежащи на саниране, да регистрират етажната собственост като юридическо лице
Според внесеният за обсъждане законопроект за етажната собственост, изготвен от МРРБ, етажната собственост е юридическо лице, което се вписва в специален публичен регистър в общината или района, в общини с
районно деление, по адреса на управление. Вписването ще се извършва по следния ред:
Вписване в общината
В регистъра се вписват следните данни:

 • наименование на етажната собственост;
 • трите имена и ЕГН на членовете на УС или на управителя;
 • адрес на управление на етажната собственост и адрес за кореспонденция;
 • лицето, което представлява етажната собственост.

Срок за заявяване за вписване
УС или управителят са длъжни да заявят за вписване етажната собственост в седемдневен срок след датата на провеждане на Общото събрание, или в седемдневен срок от влизането в сила на решението на съда, ако е имало обжалване.
Необходими документи

Заедно със заявлението се представят:

 • справка с имената и подписите на инициаторите за свикване на първото Общо събрание;
 • копие от обявата (поканата) за свикване на Общо събрание;
 • копие от протокола на Общото събрание за провеждане на избора, с приложен списък с имената и подписите на участвалите в него собственици;
 • информация за наименованието и адреса на управление на етажната собственост;
 • трите имена и ЕГН на членовете на УС или управителя.

Удостоверение за регистрация
Въз основа на представените документи кметът на общината или района издава Удостоверение за регистрация на етажната собственост на представляващия етажната собственост или на упълномощено от него лице.

Съгласно законопроекта, вписването на етажната собственост в общината като юридическо лице е условие за кандидатстване за финансиране на проекти за повишаване на енергийната ефективност от фонд ,,Енергийна ефективност".
Към настоящия момент регистрацията на етажната собственост като юридическо лице - асоциация, се извършва по съдебен ред, на основание чл. 151 и сл. от Закона за енергетиката.
Асоциацията по смисъла на този закон е доброволно обединение на всички потребители на топлинна енергия в сграда
етажна собственост, която може да извършва стопанска дейност, включително саниране на сградата, но не разпределя печалба. Тя се регистрира по реда на глава първа от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
На учредително събрание се приема устав на асоциацията, който съдържа: наименованието на асоциацията; целите и средствата за тяхното постигане; седалище; размер на първоначалните вноски; предмет на стопанска дейност; органи на управление; правомощия на органите на асоциацията; правилата относно възникването и прекратяването на членството, както и реда за уреждане на имуществените отношения при прекратяване на членството; срок, за който е учредена асоциацията, ако има такъв; реда за определяне на размера и начина на внасяне на вноските.
Органи на асоциацията са общо събрание и управителен съвет
Общото събрание се състои от всички членове на асоциацията - потребители на топлинна енергия. То е върховният орган на асоциацията и приема най-важните решения. Управителят на асоциацията е физическо лице - член на организацията, което я представлява.
Необходими документи за съдебна
регистрация


В окръжния съд по местонахождение на блока трябва да се внесат следните документи:

4заявление за вписване, подписано от управителя;
4 устав;
4 протокол от учредително събрание;
4образец от подписа (спесимен) на лицето, които ще представлява асоциацията - нотариално заверен;
4 удостоверение за уникалност на наименованието;
4свидетелство за съдимост на управителя;
4документ за платена държавна такса за вписване на асоциацията.

Прекратяване и ликвидация
Асоциацията се прекратява на основанията, предвидени в ЗЮЛНЦ. При прекратяване на асоциацията се извършва ликвидация. Ликвидацията се прави от управителя или от определено от общото събрание лице. Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.
Регистрация по БУЛСТАТ
В 3-дневен срок от получаване на препис от съдебното решение за регистрация управителят или друго оправомощено лице представя решението заедно с искане за регистрация в съответната служба по регистрация.
Необходими документи:

 • заверен от съда препис от съдебното решение за вписване в съответния съдебен регистър;
 • препис от устава и протокол от общо
  събрание, на което се определя лицето, което управлява или представлява сдружението;
 • препис от устава на сдружението;
 • документ за платена държавна такса по Тарифата за таксите, събирани от Националния статистически институт по Закона за статистикатa;
 • копие от лична карта на управляващия, а ако документите се подават от пълномощник - изрично пълномощно.
  Регистрация в ТП на НОИ
  Юридическите лица, клоновете им и едноличните търговци се регистрират в териториалните поделения на Националния осигурителен институт в 7-дневен срок от вписването им в съдебния регистър или от акта за учредяването им

Данъчна регистрация
В 14-дневен срок от достоверната дата на получаване на съдебното решение за регистрация, управителят е длъжен да подаде декларация за данъчна регистрация по образец в съответното данъчно подразделение на териториалната данъчна дирекция по нейното седалище.
Декларацията се подава лично или от упълномощено лице. Към нея се прилагат:

 • копие от съдебното решение за вписване;
 • копие от регистрационното удостоверение на НСИ с ЕИК по БУЛСТАТ.

На данъчнорегистрираните лица в 7-дневен срок от вписването им в данъчния регистър се издава удостоверение, защитено в пластмасово фолио. До издаване на удостоверението лицето получава заверен от подразделението към териториалната данъчна дирекция екземпляр на декларацията с вписан номер от Националния данъчен регистър и ЕИК от БУЛСТАТ. Удостоверението се получава лично от регистрираното или от упълномощено лице.
Става ясно, че регистрацията на едно юридическо лице, независимо дали по съдебен или по административен ред е сложен процес, който изисква ефективно, при това доброволно
участие, както на всички членове на етажната собственост, така и на компетентни лица.
Ще има немалки разходи на пари, време и усилия от страна на тези, които ще се заемат с организацията на тази дейност.