fbpx Строително-инвестиционният процес се улеснява с консултантска фирма | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Строително-инвестиционният процес се улеснява с консултантска фирма


Марин Бакалов е завършил Университета по архитектура, строителство и геодезия, София, и специализира "Архитектура". 15 години работи в Колективно архитектурно проектиране, бил е ръководител обекти. Участва в строителен надзор, като от 1999 г. осъществява строителен надзор в проектирането на строителството по част "Архитектурна" към
"Юнион Контрол" ООД.
От 2003 г. е управител на фирма "Алианс Консулт" ООД, а от 2000 г. е председател на Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти.
От 1 януари 2004 г. влезе в сила Наредбата за консултантската дейност, с която на практика се регламентира един от основните участници в инвестиционния процес, а именно - консултантът. Неговата роля и отговорности са уредени и в последните изменения на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Тестовете, които касаят консултантската дейност, са крачка напред по отношение облекчаването на строително-инвестиционния процес. Това се отнася както за съгласуването на проектите и получаването на строителното разрешение, така и за въвеждането на обектите в експлоатация и получаване на разрешение, респективно удостоверение за ползване. Чрез оценката за съответствието на проекта, която се подготвя от консултанта,
вече е възможно за кратко време да се получи разрешение за строеж
Съгласно чл.142, ал.5 от ЗУТ оценката за съответствието обхваща проверка за съответствие с предвижданията на подробния устройствен план, правилата и нормативите за устройство на територията.
Изискванията по чл.169 от Закона за носимоспособност, като пожарна безопасност на строежа, опазване здравето и живота на хората и на тяхното имущество, безопасно ползване на строежа, опазване на околната среда, икономия на топлинна енергия, както и съответствието на проекта с изискванията за достъпна среда, също са част от оценката за съответствието. Тя обхваща още и взаимната съгласуваност между частите на проекта, пълнота и структурно съответствие на инженерните изчисления и изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръженията с повишена опасност.

Изискванията към консултантските фирми, работещи по международни договори, по които България е страна, са съвсем различни, затова и прагът за участие в международни търгове е много по-висок. Той представлява сериозен годишен оборот и обем от реализирани обекти. Затова нерядко участието на българските консултанти в големите международни проекти е под формата на консорциуми с чужди консултантски компании, макар че в професионално отношение българският консултант по нищо не отстъпва на чуждите.


Когато оценката за съответствието е изготвена от консултанта, би трябвало да се получи разрешение за строеж в срок от седем дни
По този начин се пести значително технологично време на инвеститора. Съгласно Закона за устройство на територията оценката може да бъде изготвена от експертния съвет на общината, но тогава срокът за съгласуване на проектите е един месец от внасянето им. Все още обаче има общини на територията на страната, които пренебрегват този регламент, въпреки тенденцията към редуциране на бюрокрацията и времето, необходимо за съгласуването на строителните книжа.
Когато става въпрос до разрешението, респективно удостоверението
за ползване на готовите строежи, процесът също е значително облекчен.
Чрез въвеждането на категоризацията стана възможно в масовите случаи
обектите от четвърта и пета категория да бъдат въведени в
експлоатация само въз основа на доклад

изготвен от консултанта. Тези строежи преминаха изцяло от разрешителен към регистрационен режим.
В хода на строителството консултантът носи отговорност за законосъобразното започване на строежа, изпълнението му съгласно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл.169, ал.1, ал.2 от ЗУТ, недопускане увреждане на трети лица, спазване условията за безопасност на труда, годността на строежа за въвеждане в експлоатация, оценката за достъпност на строежа от лица с увреждания, оценката за енергийна ефективност и др.
Консултантът подписва всички актове и протоколи по време на строителството съгласно Наредба на министъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Предписанията и заповедите на консултанта, вписани в заповедната книга, са задължителни за строителя, предприемача и техническия ръководител.
Дотук визирах ролята на консултанта при двата режима - съгласуването на проектите и издаване разрешение (респективно удостоверение) за ползване. С това обаче ролята и функциите на консултанта в инвестиционния процес съвсем не се изчерпват. Все повече консултантски фирми извършват услуги в значително по-голям обхват от минимално задължителния по ЗУТ. Те включват
намиране на най-подходящия терен за осъществяване на инвестиционна идея изготвяне на предпроектни проучвания и икономическа обосновка с възможност за варианти на решенията. Част от задачите на консултанта са и подготвяне на конкурсна документация за избор на проектант, съдействие на възложителя при осигуряване на бъдещия строеж с вода, ток, топлинна енергия, подготвяне на тръжна документация и участие при избор на най-подходящ строител, упражняване на инвеститорски контрол на строежа от името на възложителя, правно-техническа помощ и др.
С това авторитетът на тези фирми значително нараства. Така се приближаваме до международно утвърдената консултантска практика.
В момента приоритет в работата на Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти (БААИК) е да наложи разработената и утвърдената от общото събрание на организацията препоръчителна методика за минималното заплащане на консултантските услуги. Разбира се, тя ще се усъвършенства и променя, тъй като в различни законови и подзаконови нормативни актове на консултанта се определят все повече функции. Така например наскоро в чл.6 на Наредба № 2 за безопасните и здравословни условия на труд бе регламентирано, че
консултантите могат да бъдат координатори при постигането на безопасни условия на труд по обектите
БААИК продължава упорито да налага и етичните принципи при работа на консултантските фирми в България. Вече имаме утвърден етичен кодекс по изискванията на Международната федерация на инженерите консултанти (FIDIC), чийто пълноправни членове за България сме единствено ние. Принципите и изискванията при сключване на договори по FIDIC популяризираме и чрез преводи на

най-актуалната техническа литература на международната федерация. БААИК е единствената организация в България, която като пълноправен член на
FIDIC

притежава правата за превод на книгите на световната федерация. Издадохме на български език и вече разпространяваме основните договорни отношения, касаещи договарянето между всички страни в инвестиционния процес. На разположение на нашите членове вече са преведените червена книга - Договорни условия в строителството, жълта книга - Договорни условия при проектиране и изграждане на обект, бяла книга - Клиент - консултант, както и Ръководство за използване на договорните условия.
Предстои излизането на зелената книга на FIDIC, която урежда кратките форми на договорни отношения в строителството.
Чрез редица семинари, курсове за квалификация и различни конференции, бизнес срещи и пр. БААИК повишава квалификацията на своите членове и се стреми да наложи българския консултант като равностоен партньор на чуждите компании.

За контакти:
тел.: 02/ 883 90 41, 0888 505 460
тел./факс: 02/983 15 99
e-mail: bacea@techno-link.com