fbpx Международни стандарти за финансови отчети | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Международни стандарти за финансови отчети

Международни стандарти за финансови отчети

Ориентацията на нашето счетоводно законодателство към прилагането на Международните стандарти за финансови отчети вече е факт.
Съгласно Закона за счетоводството (ЗС), годишният финансов отчет се изготвя и представя на база на Международните счетоводни стандарти за финансови отчети (МСФО) и Националните счетоводни стандарти. На територията на България действат МСФО приети от Комисията на Европейския съюз. МСФО включват: счетоводни стандарти, стандарти за финансови отчети, тълкуванията за тяхното прилагане и последващите изменения, допълнения на стандартите и тълкуванията за тяхното прилагане, бъдещите стандарти и тълкуванията за тяхното прилагане, изготвени от Съвета по международни счетоводни стандарти (чл. 22а, ал. 2 от Закона за счетоводството). Националните счетоводни стандарти от своя страна са стандарти за финансови отчети за МСП и национални счетоводни стандарти.


По Международните стандарти за финансови
отчети се изготвят и представят годишните финансови отчети на :

  • предприятия, осъществяващи дейността си на основа на отделни закони (банки, застрахователни, инвестиционни и осигурителни предприятия и други), за които това изискване е регламентирано в нормативен акт (чл. 38, ал. 2, т. 2 от ЗС);
  • предприятия, които са емитенти по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
  • предприятията, които са изготвили и представили годишния си финансов отчет за 2004 г. на база МСФО.

По Националните стандарти за финансови отчети за МСП се изготвят и представят годишните финансови отчети на малките и средни фирми, определени по критериите в Закона за малките и средните предприятия.
Малки и средни предприятия са :
Микропредприятия - предприятия със средноспи-
съчна численост на персонала по-малка от 10 души.
Малки предприятия - предприятия, които отговарят едновременно на следните условия:
- средносписъчна численост на персонала, по-малка от 50 души, годишен оборот до 5 млн. лв. или стойност на дълготрайните материални активи до 1 млн. лв.
Средни предприятия - предприятия, които отговарят едновременно на следните условия:
- средносписъчна численост на персонала по-малка от 250 души;
- годишен оборот до 15 млн.лв. или стойност на дълготрайните материални активи до 8 млн. лв.

Годишният оборот и стойността на дълготрайните материални активи на предприятията се определят на база предходната финансова година. В случай на новообразувано предприятие годишният оборот и стойността на дълготрайните материални активи се определят според стойността на достоверни показатели за текущата финансова година. Когато едно предприятие се определя като малко или средно, за изчисляването на средносписъчната численост на персонала, годишният оборот или стойността на дълготрайните материални активи, се отчитат не само съответните негови показатели.
Отчитат се и тези на всички предприятия, които то пряко или непряко контролира чрез притежаване на 25 на сто или повече от капитала, или от броя на гласовете в общото събрание. За обстоятелствата, свързани с оборота или стойността на дълготрайните материални активи и независимостта, лицата, които управляват и представляват дружеството представят писмена декларация. Към която прилагат съответните документи, а за обстоятелството, касаещо числеността на персонала, се представя удостоверение от НОИ.
Годишните финансови отчети на предприятията, които не са задължени по закон да прилагат Международните стандарти за финансови отчети или Националните стандарти за финансови отчети за МСП се изготвят и представят на база Национални счетоводни стандарти.
Материята Международни стандарти за финансови отчети поставя редица предизвикателства пред счетоводителите. Тя изисква промяна и изграждане на цялостна концепция за счетоводството, тъй като стандартите предлагат минимални конкретни изисквания и голяма степен на свобода и творчество. Изборът на счетоводна политика за тях е изцяло приоритет на ръководството на предприятието. Преходът към прилагането на международните стандарти за финансово отчитане ще изисква нова нагласа, а също така повече знания и умения, за да се разбере и приложи новата материя. Трябва да се приеме, че счетоводната информация не е набиране на информация за данъчни и статистически цели, а е подчинена на целите на предприятието и полезна за него и външните потребители на неговите отчети.

За контакти:
"Виктория Вяди 98" ЕООД -
специализирано дружество в областта на одита, консултантска дейност по данъчно облагане, счетоводно обслужване.
тел.: 02/980 18 53, 9808852

 

Facebook коментари