Необходимо е по-добро управление на отпадъците

Необходимо е по-добро управление на отпадъците

Анализът по отношение на управлението на отпадъците в България показва, че общото количество на образуваните отпадъци в страната следва тенденция към намаляване. Количеството на образуваните производствени отпадъци за периода 2004 г.- 2012 г. е намалял близо два пъти. Те са преобладаваща част от образуваните отпадъци в страната, като през 2012 г. относителният им дял е над 80%. В сравнение с другите европейски страни, България произвежда три пъти повече отпадъци на единица БВП.

По данни на Евростат, България е под средното ниво на образуване и на битови отпадъци на жител на година, спрямо останалите страни от ЕС. Основен източник на образуване на битови отпадъци са домакинствата, а депонирането като метод за обезвреждането им все още е с най-голям относителен дял. България не изгаря битови отпадъци, за разлика от високото ниво по този показател в много европейски страни. Страната ни е сред страните-членки на ЕС в близко до средното ниво на рециклиране през последните години.

Въпреки положителната тенденция, са необходими мерки за решаване на съществуващите проблеми и по-доброто управление на отпадъците в България. Затова според Българската асоциация по рециклиране (БАР) трябва да се ускори прилагането на всички мерки, заложени в Националния план, като се дадат възможности и средства на рециклиращите компании и бранша като цяло за използване на финансовите инструменти, както в национален план, така и в рамките на ЕС, за подпомагане на по-ефективното управление на отпадъците. Нужно е да се изгради инфраструктура с достатъчен капацитет за достигане на целите за рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъците. Трябва да се подобри стратегическото управление и координация между институциите при управлението на отпадъците. Да се определят целенасочени мерки и стимули, които да водят до предотвратяване образуването на отпадъци.

В Националния план за управление на отпадъците в България до 2020 г., е заложено, че 55% до 80% от отпадъците от опаковки, ежегодно трябва да бъдат рециклирани. Подготовката за повторна употреба и рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) да е от 55% до 80%. Минимум 85% от всяко излязло от употреба моторно превозно средство, прието на площадки за събиране и съхраняване или в центрове за разкомплектоване от 2015 г. до края на периода 2020 г. трябва да се рециклират, а 95% да се оползотворяват. Събиране, оползотворяване, рециклиране на от 35% до най-малко 70% от общото тегло на строителните отпадъци, както и други.

 

 

Facebook коментари