fbpx Обединяване на строителните фирми при фалити | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Обединяване на строителните фирми при фалити

инж. Георги Григоров е завършил образованието си в Инженерно-строителния институт, София (днес Университет за архитектура, строителство и геодезия).
Работи по специалността си в СО "Метални конструкции", СО "Технопрогрес". Изпълнявал е длъжността директор "Строителство по стопански начин" в Столичен народен съвет (Столична община). Бил е зам.-кмет на община "Триадица".

След 2007 г. основният проблем на българските строителни фирми ще бъде очакващата ги силна конкуренция. Това означава, че малките и част от средните фирми ще бъдат принудени да фалират, т.е. няма да бъдат конкурентоспособни.
Националната строителна федерация предложи нови формули за създаване на конкурентоспособност на строителните фирми. А именно -
обединяване в сдружения на технологичен принцип
което означава, че в дадено направление се окрупняват финансовите и техническите ресурси, и квалификациите по ISO стандартите на сродни фирми. Това дава възможност на обединените фирми да представляват мощна икономическа и техническа единица, която е в състояние да се справи с големите изисквания на търговете и конкурсите, както и с конкуренцията на създалите си монопол на строителния пазар компании.
Националната строителна федерация обединява в състава си само технологични сдружения (консорциуми), докато в сродни браншови структури членуват предимно фирми, които са задължени принципно само с членския си внос. А това от своя страна не е предпоставка за оцеляване в условията на жестока пазарна конкуренция.
Можем да разглеждаме строителните фирми в три категории - големи, които притежават собствени финансови технически и квалифицирани трудови ресурси, както и ISO стандарти; средни - те разполагат с някакви финансови и трудови ресурси; малки, без потенциал, които търсят съдействието на големите и средните компании. Следователно малките и част от средните фирми ще бъдат изправени пред прага на неизбежни фалити, което от своя страна ще доведе до рязко покачване на ръста на безработицата в строителния отрасъл. Ако в момента по експертна оценка има около 110 хил. заети строителни работници, до 2007 г. техният брой ще бъде не повече от 35 хил. души.
Борбата за строителния пазар ще се характеризира, освен с фалити, и с остра нелоялна конкуренция. Такава вече се забелязва от страна на отделни браншови организации, които интерпретирайки голям брой фирми членове и имитирайки събития без стойност, се опитват да монополизират положението си, без да дават онова, което е необходимо в предприсъединителния период за членство в ЕС.
Голямото предимство на обединението на фирми
в консорциуми, както е в НСФ, особено в периода преди 2007 г., е, че по този начин се постига конкурентоспособност на сдруженията. Усилията ни са насочени в конкретни насоки. Правим всичко възможно да изпращаме на сдруженията текуща и изпреварваща информация и да защитаваме интересите им. Организацията дава възможност да се създават местни и международни контакти, тя посредничи за намиране на работа на фирмите, както и за обучение по ISO стандартите. Преквалификацията на работната ръка по международните изисквания е част от работата на федерацията. Същото важи и за създаване на инфраструктура за реализация на изброените по-горе цели, които се постигат на основата на договори на НСФ със съответни институции, ведомства, холдинги и др.
Целта е Националната строителна федерация да бъде полезна структура за своите сдружения, а не обратното. Това означава опростени действия, конкурентни решения, лоялност, мобилност, реализации, защита и др.