По Програмата за селските райони са договорирани 35 % от средствата

По Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. са договорирани 35 % от средствата до този момент. Разплатени са вече 21 % от парите, уточни тя. Целият бюджет по ПРСР е 3,2 млрд. евро. В скоро време предстои Европейската комисия да излезе с решение за 6-та промяна по прилагането на ПРСР. С нея ще се увеличи площта за подпомагане за над 100 хектара за необлагодетелстваните райони по Ос 2. По мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” ще бъдат прехвърлени 21 млн. евро за секторите плодове и зеленчуци, за полупазарните стопанства и млад фермер. До края на годината се очаква да стартира допълнителен прием за тези средства.

Моля коментирайте