fbpx Приемат се проекти в сектор Рибарство | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Приемат се проекти в сектор Рибарство

Вече се приемат проекти по мярката „Акваекологични мерки” към ОП за развитие на сектор “Рибарство”. Общият бюджет на мярката е 5,6 млн. лв. Дейностите трябва да са свързани с преструктурирането на производството на аквакултури към методи за производство, щадящи околната среда и към получаване на сертификати за съвместимост с екологичните стандарти – за да могат продуктите да бъдат пуснати на пазара на Общността. Необходимо е и започване на производството на биологични продукти от аквакултура в страната. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя под формата на премии на лицата, които развъждат и отглеждат аквакултури.

Секторите, в които финансовата помощ ще бъде разпределена, са производство на аквакултури. Дейностите в този сектор включват възстановяване и поддържане на местообитанията на растителни и животински видове в рамките на стопанствата за аквакултури, осигуряване на подслон и храна на защитени видове птици, в чиито местообитания е разположено стопанството, опазване на водната околна среда. Прилагане на Схема на Общността по управление на околната среда и одитиране. Производство на биологична аквакултура чрез екстензивно или полуинтензивно отглеждане.
Финансовата помощ е до 100% от изчисления размер на премията, от които 75 на сто се осигуряват от Европейския фонд за рибарство (ЕФР) и 25 на сто от държавния бюджет на България. По мярката могат да кандидатстват еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. Проекти се приемат в изпълнителната агенция по Изпълнителната агенция по рибарство иаквакултури (ИАРА)