fbpx ПРОЕКТ | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0069
„Осигуряване на безопасни условия на труд – най-добрият път към успеха на
„Булмаркет Шипинг” ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа  на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
 
 
„Булмаркет Шипинг” ЕООД - бенефициент по проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03-0069 „Осигуряване на безопасни условия на труд – най-добрият път към успеха на „Булмаркет Шипинг” ЕООД” по
ОП „Развитие на човешките ресурси“
 
Булмаркет Шипинг“ ЕООД е българска компания, регистрирана през 2004 година.  През 2012 година компанията кандидатства в процедура с конкурентен подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007–2013г., приоритетна ос 2, по схема BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”. След успешното преминаване на процедурите за оценка, компанията вече е бенефициент по проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
 
Продължителността на проекта е 12 месеца, като мястото на изпълнение е гр. Русе.
Основната цел на проекта е подобряване условията на труд в „Булмаркет Шипинг” ЕООД при спазване нормите и изискванията на законодателството по здраве и безопасност при работа чрез оптимизиране и подобряване управлението на трудовите процеси и намаляване на риска на работното място, като фактор за създаване на работна среда, която ще даде възможност на работещите да играят пълноценна роля в трудовия живот и ще повиши професионалния и здравния им статус.
Специфичните цели на проекта са усъвършенстване на организацията на трудовата дейност и повишаване на ефективността на производство и производителността на труда чрез създаване на условия за рационално използване и организация на трудовите, материалните и финансовите ресурси в „Булмаркет Шипинг” ЕООД чрез изготвяне на Анализ на състоянието и проектиране организацията на трудовата дейност в компанията. Повишаване на ефективността на производство и производителността на труда и създаване на предпоставки за оптимизиране грижата за здравето и безопасността на работещите и намаляване на рисковете от трудови злополуки и професионални заболявания чрез осигуряване на индивидуална защита от различни вредни и опасни влияния, както и в резултат от естеството на извършваната работа – осигуряването на нови, модернизирани и намаляващи риска ЛПС и специално работно облекло е особено важно, за да защити здравето и безопасността на работещите от вредно въздействащите фактори. Създаване на предпоставки за повишаване на производителността на труда и грижата за здравето и безопасността на работещите и намаляване на рисковете от трудови злополуки и професионални заболявания чрез осигуряване на колективна защита от различни вредни и опасни влияния, както и в резултат от естеството на извършваната работа – осигуряването на нови, модернизирани и намаляващи риска КПС и специализирано оборудване е особено важно, за да защити здравето и безопасността на работещите от вредно въздействащите фактори.
Дейностите по проекта са свързани с изготвянето на Анализ на състоянието и проектиране организацията на трудовата дейност в „Булмаркет Шипинг” ЕООД; Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло; Закупуване на колективни предпазни средства и специализирано оборудване, подобряващо условията на труд и всички останали дейности, съгласно изискванията на ЕСФ.
 
Чрез инвестирането в опазване на здравето и осигуряване безопасността при работа чрез активни политики за наблюдение, оценка и превенция, „Булмаркет Шипинг” ЕООД цели подобряване на условията на труд в организацията, осигуряване на превенция на риска на работното място и повишаване на социалната отговорност на висшето ръководство на Дружеството към заетите лица.
 
 
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Булмаркет Шипинг ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта. 
 

Инвестира във вашето бъдеще!