fbpx Разширява се обхватът на гаранционната програма на ББР в подкрепа на бизнеса | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Разширява се обхватът на гаранционната програма на ББР в подкрепа на бизнеса

Българска банка за развитие (ББР) изготви промени в гаранционната програма за подкрепа на малкия и среден бизнес, пострадал от пандемията COVID-19. С тях се разширява обхватът на правителствената мярка, като се предоставя възможност на по-голям брой компании от най-засегнатите от пандемията сектори да се възползват от нея. С решението на МС от 28.10.2020 г. се увеличава размерът на гарантираните от ББР заеми, който вече ще може да достига 2 млн. лева. С 6 месеца, до средата на юни 2021 г., се удължава срокът за кандидатстване. Сред допустимите компании вече са и големи предприятия, които са регистрирани като търговски дружества в страната.

ББР гарантира 80% от размера на заемите, като процентът се запазва и след одобрените промени. За да повишат склонността си да кредитират обаче, както и за да могат да намалят размера на лихвите по заемите, банките-партньори имат право да изискват вещни обезпечения в размер до 50% от стойността на кредитите, които договарят.

С приетите промени по програмата вече ще могат да кандидатстват предприятия, чийто персонал надвишава 250 души, както и такива с годишен оборот над 97,5 млн. лв. или със стойност на активите над 84 млн. лв. По този начин ще се даде достъп до ликвиден ресурс и за по-големи предприятия, включително в сферата на туризма и транспорта, които до този момент бяха извън обхвата на правителствената мярка. Чрез нея ще бъдат подкрепени и по-големите местни производители, чийто бизнес осигурява заетост за цели региони в страната.

Приоритет в програмата остава финансирането на МСП, като минималната квота ще бъде поне 60% от формираните портфейли от кредити.

Увеличава се и абсолютният максимален размер на кредитите към едно и свързани лица от 300 хил. лева на 1 млн. лева за МСП и на 2 млн. лева за големи предприятия, които обаче следва да са търговски дружества по смисъла на Търговския закон. По програмата няма да е допустимо финансирането на сдружения и на така наречените дружества по ЗЗД.

Сред съществените подобрения в механизма е възможността за отпускане на финансов ресурс за инвестиции, не само за оборотен капитал.

Предвидено е увеличаване на лимита на гаранционни плащания от страна на ББР към търговските банки по програмата (CAP) от 30% на 50%.

С 6 месеца ще бъде удължен крайният срок за кандидатстване за финансиране – фирмите могат да подават искания пред търговските банки до 20.06.2021 г. С още една година ще бъде удължен и срокът на предоставената от ББР гаранция по портфейлите от кредити. Това ще позволи допълнително подобряване на схемите за плащанията по заемите – от 5 на 6 години.

ББР предвижда още облекчаване на процеса за установяването на затруднено положение на фирмите по време на корона-кризата, намаляване на изискванията за усвояване на средства по обортните кредити, както и опростяване на процедурата за предявяване на плащания по предоставената от ББР гаранция. Съществуващите заеми, които ще се включват в гарантирания от ББР портфейл вече ще са с по-дълъг гратисен период – до 30.06.2021 г.

Промените ще влязат в сила след одобрение на Европейската комисия и след подписване на допълнителни споразумения с всяка от търговските банки-партньори по програмата.