fbpx Само 13% от компаниите в ЮИ Европа са внедрили автоматизация на процесите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Само 13% от компаниите в ЮИ Европа са внедрили автоматизация на процесите

Само 9% от организациите в Югоизточна Европа отговарят на критериите за „зряла финансова функция“. Останалите 91% са или в процес на трансформиране, или определят това като най-голямото предизвикателство пред бизнеса. Това са едни от ключовите изводи от „CFO Compass Survey” на PwC за 2023 г. Проучването се проведе в Югоизточна Европа, а участие взеха финансови директори от близо 130 компании, опериращи в над 10 индустрии в 9 държави от региона.

Според проучването фокусът на финансовите отдели се измества от това какво правят към това как точно го правят. Процесът по трансформация на финансовите отдели вече е приоритет за компаниите в региона и финансовите мениджъри осъзнават, че останалите бизнес функции зависят от него. Участниците заявяват, че целят да повишат скоростта, с която действат, да увеличат ефективността си и способността да се адаптират към динамичните промени в бизнеса.

В „CFO Compass Survey” нивото на зрялост на финансовите функции на организациите се оценява чрез специално дефинирания „Индекс на зрялата финансова функция“. Разглеждат се и се съпоставят следните параметри ─ IT инфраструктура и автоматизация на процесите, планиране и бюджетиране, управленско отчитане, ниво на сътрудничество между финансовите отдели и останалите бизнес звена и цялостната дигиталната компетентност на служителите.

Дигитална инфраструктура и автоматизация на процесите

Според резултатите от проучването около 50% от компаниите тепърва планират да подменят системите, с които работят, тъй като съществуващите не отговарят на съвременните им нужди. Около 41% от организациите са направили първата стъпка по подмяната и сега извървяват дългия път на адаптацията, а по-малко от 10% са успели да извлекат позитивите на облачните пространства. Ето още няколко факта.

- Само 13% от организациите са внедрили роботизирана автоматизация на процесите

- 69% от организациите все още не използват изкуствен интелект (AI) или машинно обучение

- Само 15% от финансовите мениджъри използват прогнозни анализи

От своя страна, автоматизацията на процесите и внедряването на изкуствен интелект в обработката и анализа на данни изискват безупречна конфигурация и пълноценно ползване на всички налични системи. В това отношение е и най-голямото изоставане на организациите в региона.

Бюджетиране и планиране

Резултатите от проучването показват, че по-малко от 50% от участниците са инвестирали в инструменти и софтуери, които да улесняват тези два процеса и ги извършват само веднъж в годината. При 61% от финансовите мениджъри този процес отнема над 30 дни, труден е и пълен с пропуски и не предоставя достатъчно ясна краткосрочна или дългосрочна стратегия с визия за следващите 12, 24 или 60 месеца. Под 20% от организациите имат адекватна система за сигнализиране при съществуващи рискове, както и при потенциални възможности пред бизнеса.

Управленско отчитане

От гледна точка на управленско отчитане почти всички участници в проучването успяват по един или друг начин да постигнат желаното ниво на детайл в справките според нуждите и естеството на индустриите, в които оперират.

Най-добре представящите се обработват и синтезират информацията от изминалия месец за 2-3 дни, докато при други все още е необходимо да изминат 20 дни, преди да получат данни за бизнеспредставянето. „Отличниците“ работят с динамични контролни панели и табла, позволяващи анализ и корекция на параметри в реално време, докато „изоставащите“ все още използват статични таблици, минали през няколко ръчни преработки, които не позволяват фина настройка и допълнителен анализ.

Сътрудничество между финансовите отдели и останалите бизнес звена

Съществува пропаст в нивото на колаборация между отделните бизнес звена. Информацията, която излиза от финансовите отдели, невинаги е в достъпна и разбираема форма, каквато е необходима на другите отдели. Организациите не успяват да усвоят скритата стойност на работата с прозрачна, четима, навременна информация. От гледна точка на това „бизнес партньорство“, финансовите функции на компаниите в региона все още са „длъжници“.

Дигиталните умения на служителите

По-малко от половината от участниците в проучването определят дигиталните умения на служителите си като задоволителни. В краткосрочна перспектива 50% от организациите ще се фокусират върху повишаване на практическите умения на специалистите при работа с нови системи, а 57% ще инвестират в цялостното разбиране и комуникационни умения на служителите ─ от организационна гледна точка.

Изводи

Резултатите от проучването показват нова тенденция, в която ръководителите на финансовите отдели предпочитат да адресират отделни по-малки процеси в управляваните от тях функции и да движат трансформацията отдолу-нагоре.

Финансовите мениджъри в региона определят повишаването на скоростта на месечно приключване като основен приоритет. Като втора стъпка се адресират теми с по-висока добавена стойност като качеството на информацията, с която се работи, и процесите по планиране и бюджетиране. Следващ приоритет е създаването на логична структура от данни за регулаторно отчитане, финансови и нефинансови показатели за управленски нужди.