fbpx Ще спаси ли бизнеса синергията и как се постига | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ще спаси ли бизнеса синергията и как се постига

Колкото е по-висока нестабилността на средата и ожесточеността на конкуренцията, толкова значението на синергизма е по-голямо за постигане на по-добри резултати. Факт е, че за синергичните ефекти малко се знае и говори, те са пренебрегвани в практиката, ето защо искам да фокусирам вашето внимание към интересния и завладяващ положителен ефект на синергизма, известен с правилото 2+2=5.

Потенциалът на синергизма се състои в наличието на връзки, пресечни точки, общи сечения на бизнеси, дейности и функции в и извън компанията. Към това трябва да се прибавят и способностите на ръководителя да ги открие и използва плюс неговите умения за коопериране. За самото разбиране на синергизма голямо значение имат организационното обучение, управленските процеси и корпоративната култура.
За наличие на ефект на синергизма говорим тогава, когато ефектът от сумата е по-голям от сумата на ефектите на съставните части. Така напр. инвестициите на крупна компания могат да бъдат по-малки от сумата на инвестициите на няколко фирми поотделно. Поради тази причина, преди всичко синергизмът се свързва с ефекта от мащаба, който представлява намаляване на себестойността на произвежданата продукция при увеличаване на обемите на производство, което позволява да се генерират по-големи печалби.
Как да реализираме синергични
ефекти?

 Ето няколко препоръки за действия в ключови области, съдържащи потенциален синергизъм:

- Използвайте за различните си стоки едни и същи канали за дистрибуция и едни и същи складови помещения. Обща реклама и стимулиране на продажбите, общ търговски и маркетинг отдел/ една обслужваща външна фирма, обща търговска, маркетинг и рекламна политика, използване на репутацията на продукт/услуга с по-добър имидж при компании, предлагащи съпътстващи продукти, увеличават приходите при постоянно ниво на инвестициите. Така ще постигнете синергизъм при продажбите.

- Съвместното използване на общо производствено оборудване, общи суровини и материали, пренасяне на изследвания и технически нововъведения от един продукт на друг води до реализиране на инвестиционен синергизъм.

- За да постигнете оперативни синергични ефекти, е необходимо да организирате работата си по енергоспестяващ начин, което означава да оползотворявате максимално отделните технологични, производствени, човешки и финансови ресурси, с които разполагате.

- Преразгледайте и преразпределете разходите за обслужване на дейността, като водещ е критерият за ефективното им използване
Закупувайте, когато е възможно, големи обеми стоки, заради съответните големи отстъпки, които ще получите. За търговски, технически и др. обучения на персонала може да се комбинирате с други или свързани организации.

- Използвайте възможностите за данъчни облекчения, при наличие на финансов ресурс за закупуване на предприятие, за да реализирате финансова синергия. Друга възможност е придобиване на активи на друга компания на цена под балансовата им стойност.

- Ефектите на синергизма, свързани с управлението, не кореспондират пряко с резултатите на фирмата, но въздействието им е огромно. При навлизане в нов отрасъл и/ или закупуване на нов бизнес, ако проблемите, с които се сблъсква ръководството, са познати, налице е опит за справяне в сходна ситуация, в този случай има голяма вероятност новото предприятие да се управлява ефективно. Обратното също е в сила, като крайните резултати могат да се движат в спектъра от слаби до много лоши.

- Проекцията на социалния синергизъм в една организация се изразява в следното: когато даден служител, преследвайки своите цели (професионални, лични, амбиция), постига и целите на компанията и обратно, когато работи за реализиране на целите на компанията, постига и своите цели. За произвеждане на такъв синергичен ефект от важно значение са благоприятната организационна среда, високото ниво на корпоративна култура, стратегическите възгледи, ценностна система и бизнес философия на управляващите.

Извличане на синергизъм чрез принципа на коопериране и комбиниране действа при всички общи направления и дейности, защото създава възможности за получаване на повече

Ключовата роля на синергизма се потвърждава от това, че се определя като един от компонентите на всяка стратегия заедно с: мащаб на пазара, ръст и конкурентни предимства. Компания, която оптимизира този ефект, притежава по-голяма гъвкавост в избора на конкурентна позиция и може да завоюва водещи позиции на пазара. Постигането на синергизъм генерира организационна енергия, която може да се насочи към решаване на проблеми в организацията и/или да се използва за сканиране на нови бизнес възможности.

Практиката

В телекомуникационния бранш от няколко години се наблюдава окрупняване на пазара чрез сливания на компании или чрез придобивания на малки фирми от по-големи компании. В този случай се цели увеличаване на броя на потребителите и заемане на позиции на пазара, което е възможно именно чрез постигането на синергични ефекти, водещо до редуциране на разходи. Синергия се постига от използване на общо офис пространство, общи складове и единен център за обслужване на клиенти, отстъпки при поръчки на по-крупни количества материали, обща администрация и управление, технически персонал, не на последно място - налага се тази търговска марка, която е с по-добър имидж на пазара. Наличието на координация и планиране, ефективното уеднаквяване на отдели, дейности и функции са от ключово значение при тези процеси. В корпоративни структури тип “холдинг” общото между компаниите е отново тяхната собственост, като участието на компанията-майка може да бъде различно (малцинствено, асоциирано и дъщерно) в отделните дружества. Потенциална синергия се съдържа в направленията: използване на общ сграден фонд, споделени квалифицирани управленски кадри, отстъпки при покупки от общи доставчици, сигурни приходи от фирми в групата, маркетинг инициативи чрез ресурсите, средствата и каналите на по-крупна компания в холдинга, използване на бизнес контактите на собствениците, лобиране, данъчни облекчения.


За съжаление, условия за реализиране на синергизъм могат да се открият

преди всичко при:

1. големи, диверсифицирани фирми, предлагащи различни видове продукти;
2. сливания и придобивания на компании;
3. корпоративни/холдингови структури, съставени от различни бизнес единици.

Трябва да отбележим, че съществуват както положителни, така и отрицателни синергични ефекти. Постигането на положителни такива на практика е свързано с редица трудности, което означава, че силата на този ефект в теорията е завишен.
Въпреки това, смятам стратегията на коопериране, сътрудничество и взаимодейтствие за по-подходяща от тази на конфронтация и елиминация! Действието на закона за синергията е доказателство, че съществува по-лесен, по-ефективен и енергоспестяващ начин една компания да постигне целите си! Самото осъзнаване на синергията като невидим актив, който носи ползи на организацията, вече представлява предпоставка за успех!