fbpx Сигурност и доверие в бизнес комуникациите в реално време | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Сигурност и доверие в бизнес комуникациите в реално време

Автор

В съвременните условия особено важна за бизнеса е бързата и надеждна комуникация, която оси-гурява своевременна, адекватна реакция на бързо променящата се среда. За повечето ръководители, търговски, финансови, маркетинг и други отдели е немислимо да си представят и един час от работното си време без активно използване на интернет и обмен на електронни съобщения.
Когато обаче тези съобщения и предаваната информация имат критично значение за бизнеса наред с въпроса за бързина, удобство и пестене на ресурси възникват и въпросите за:
достоверност на информацията;
сигурност, т.е. защита на предаваната/получаваната информация от последващи промени, гарантиране цялостта на данните;
4идентификация на подателите на съобщения или на потребителите, ползващи определен тип информационна услуга;
неотменяемост на направено електронно изявление;
конфиденциалност на данните.

Всички тези аспекти касаят взаимоотношенията
между фирми и граждани и администрация - подаване на справки, декларации, получаване на информация;
бизнес отношения - бизнес кореспонденция, изпращане на оферти, поръчки, дори и сключване на договори;
обмен на информация в рамките на фирма или организация - съблюдаване на правилата за движение на документи и вземане на решения.

Един от утвърдените подходи в международната практика е изграждане на инфраструктури за информационна сигурност и обмен на електронно подписани съобщения.
"Банксервиз" АД, акционерно дружество на търговските банки в страната, е регистриран от Комисия по регулиране на съобщенията Доставчик на удостоверителни услуги в съответствие със закона за електронния документ и електронния подпис.
Изградената от "Банксервиз" АД B-Trust® система за електронно удостоверяване (PKI инфраструктура) с използване на сертификати на електронен подпис предоставя на всяка институция (държавна, обществена, финансова, корпоративна и др.):
възможност да изгради единна технологична инфраструктура за сигурност;
възможност за разширяване на обхвата на услугите и продуктите;
осигуряване на бърз, ефективен и сигурен достъп на "легитимни" клиенти до информационните ресурси/приложения;
възможност за бърз и сигурен обмен на информация между институциите;
възможност да планира, изгради и въведе в експлоатация индивидуална (специфична) доктрина за информационна сигурност, която да гарантира защити срещу външни "заплахи" за електронния обмен през използвана от нея открита комуникационна инфраструктура.

B-Trust® PKI предоставя на всеки потребител:
възможност за обмен на поверителна информация (електронна поща и др.);
идентификация на издателите на електронни документи - самоличност и време на издаване на документ;
бърз и сигурен достъп до информационни ресурси и приложения на държавни, обществени, финансови, корпоративни институции.
"Банксервиз" АД има изградена политика на установяване на партньорски взаимоотношения с държавни институции и големи корпоративни клиенти.
По силата на сключените с организациите споразумения "Банксервиз" АД предоставя безвъзмездно сертификати за електронни подписи и консултации за целите на настройка и тестване на приложенията.

Издадените от "Банксервиз" АД B-Trust сертификати за електронни подписи се използват за:
комуникация с Главна данъчна дирекция;
ползване приложенията на Национален осигурителен институт;
достъп до предоставените от Главна дирекция “Граждански регистри и административно обслужване” услуги;
междуведомствена комуникация в държавната администрация;
достъп до клиентска справочна информация на Мобилтел;
системи за електронно банкиране;
в междубанковите информационни системи (БИСЕРА, СЕБРА, ЕКСПРЕС-М, ИнфоБанк и др), оператор на които е "Банксервиз" АД;
бизнес кореспонденция;
вътрешноведомствен обмен на документи;
много други приложения.
Подробна информация за издаваните типове
B-Trust сертификати за електронни подписи, предлаганите услуги, както и всички документи относно изградената от "Банксервиз" АД инфраструктура за информационна сигурност може да намерите на www.b-trust.org