fbpx Стартира нова мярка от програмата за развитие на селските райони | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Стартира нова мярка от програмата за развитие на селските райони

Стартира нова мярка от програмата за развитие на селските райони

Стартира нова мярка 114 „Използване на консултантски услуги от фермери и ползватели на гори” от програмата за развитие на селските райони. Целта на новата мярка, е да подкрепи фермерите и собствениците на гори да подобрят устойчивото управление на техните стопанства чрез използването на консултантски услуги. Мярката ще стартира през месец ноември тази година.

Под консултантски услуги по мярката се разбира комплект от консултации, които обхващат оценка, предоставяне на информация и съвети предоставени на фермера или собственика на гори от консултантска организация, вписана в Регистъра на консултантите по мярка 114.
В рамките на две календарни години, считано към годината на подаване на предходното одобрено заявление за подпомагане, един земеделски стопанин или собственик на гори може да получи безвъзмездна финансова помощ за максимум един комплект консултации.
В комплекта консултации за фермерите се включват задължителни консултантски услуги и допълнителни консултантски услуги. Комплектът консултации за собствениците на гори включва съвети за: запознаване с горското законодателство, планиране на лесовъдски дейности, запознаване със съвременни практики за стопанисване на горите, вещно право, екосистемни ползи от горите, превенция и защита на горите от пожари, насекоми и болести.
Задължителните консултантски услуги за фермерите са определени като група А и включват оценка на стопанството и установяване на подобрения във връзка с кръстосаното съответствие и стандарти за безопасност на труда, основани на законодателството на Европейския съюз. Предвидено е да има най-малко едно посещение на стопанството, свързано с изготвянето на оценка за изпълнение на посочените изисквания.
Допълнителните консултантски услуги по избор от фермера (Група Б), включени в комплекта от консултации могат да обхващат един или повече от следните компоненти:
Компонент Б1 се състои от консултации по управлението на стопанството.
Компонент Б2 се състои от специфични консултации в областта на растениевъдството и/или животновъдството.

Компонент Б3 се състои от консултации, които се предоставят на кандидати и/или одобрени за подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСР.
Финансовата подкрепа за използване на допълнителни консултантски услуги - група Б е допустима само при условие, че се получава в комплект със задължителните консултантски услуги - Група А.
Максималните стойности на допустимите разходи са:
1. за комплект консултации (Група А) – максимум 240 евро.
2. за комплект консултации (Група Б) както следва:
а) за компонент Б1 - максимум 300 евро.
б) за компонент Б2 – максимум 690 евро.
в) за компонент Б3 – максимум 270 евро.

Финансовата помощ е в размер на 80% от доказаните с фактури и издадени въз основа на тях платежни документи общи допустими разходи, но не повече от 1500 евро за пълен комплект консултации (група А и всички компоненти на група Б). За комплекта консултации в областта на горите максималната стойност на допустимите разходи е 240 евро.

Facebook коментари