fbpx Световният потребител - регулатор на сцената на предлагането | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Световният потребител - регулатор на сцената на предлагането

Световният потребител - регулатор на сцената на предлагането

За разлика от нас, българите, събратята ни от Европейския съюз от години са обективен “регулатор” за производители, търговци и вносители, чрез активната си роля на изискващ и отстояващ клиент. “Защитата на правата на потребителите, тяхното благоденствие и благополучие” са основни ценности на Европейския съюз. Ето защо ще ви представим основните права на потребителя закриляни от Европейския съюз и поглед през призмата на местното ни законодателство, както и организациите, които осъществяват контрола по администриране и реализиране на тези права.

Вече почти десет години в действащото ни законодателство се създава правна рамка на отношенията -
потребител-доставчик, на съответна стока или услуга. “Правото на информация” за качествата на стоките, “Правото на безопасни стоки и услуги” и “Правото на рекламация” са основни права, заложени още в първия Закон за защита на потребителите и за правилата за търговия (1999 г.). Този закон еволюира в отменилия го Закон за защита на потребителите (2006 г.). Цел на уредбата, след последната промяна, е да осигури защита на основни права на потребителите, като:

1 Право на информация за стоките и услугите;
2 Право на защита срещу рискове от придобиването на стоки и услуги, които могат да застрашат живота, здравето или имуществото на потребителите;
3 Право на защита на икономическите интереси на потребителите, при придобиването на стоки и услуги при заблуждаваща и неразрешена сравнителна реклама, нелоялни търговски практики и способи за продажба, неравноправни договорни условия и предоставянето на гаранции за стоките;
4 Право на обезщетение за вреди, причинени от дефект на стоки;
5 Право на достъп до съдебни и извънсъдебни процедури за разрешаване на потребителски спорове;
6 Право на образование по въпроси, отнасящи се до защитата им;
7 Право на сдружаване с цел защита на интересите на потребителите;
8 Право на представителство пред държавните органи, вземащи решения по въпроси, които засягат правата на потребителите.

Уредбата в ЕС има за цел да гарантира, че вътрешният пазар е отворен и прозрачен, и позволява на потребителите да разполагат с истински избор и да бъдат обект на справедливо отношение. Като всеки процес и отстояването на потребителските права търпи развитие. Тази година в ЕС е предмет на обсъждане нова Директива относно правата на потребителите, която се отнася за договорите за продажби на стоки и услуги от търговци на потребители. Предмет на новата уредба са всички договори, т.е. покупки в магазини, тези от разстояние или извън търговски обекти.

Ето и новите моменти - преддоговорна информация

С директивата търговецът е задължен да предостави на потребителя ясен набор от данни при всички потребителски договори, така че потребителят да може да направи своя информиран избор, например за основните характеристики на продукта, адреса и самоличността на търговеца, цената с таксите, всичките допълнителни разходи за транспорт, доставка или пощенските разходи. Правила за доставката и прехвърлянето на риска върху потребителя, който въпрос понастоящем не е регламентиран на равнището на ЕС. Идеята е Търговецът да бъде длъжен да достави на потребителя стоката в срок от най-много 30 календарни дни, считано от подписването на договора.

Търговецът поема рисковете и разходите при увреждане или загуба на стоката до момента, в който потребителят я получи. За забавяне или неосъществяване на доставка, потребителят ще има правото, което е ново за повечето държави, на връщане на парите възможно най-бързо и не по-късно от 7 дни от датата на доставката.Периоди за размисъл (продажби от разстояние, например по Интернет, по мобилен телефон, по каталог и продажби под натиск) целят установяване на равнището на ЕС на период за размисъл от 14 календарни дни, в рамките на който потребителят може да промени мнението си, както и въвеждане на лесен за използване стандартен формуляр за отказ. Поправки, замяна, гаранции. Създаване на по-голяма сигурност за наличието на един и същ стандартен набор от средства на разположение на всички потребители, които са закупили дефектен продукт (т.е. поправка или замяна на първо време, последвано от намаляване на цената или връщане на парите). Неравноправни клаузи в договорите: нов черен списък на неравноправните клаузи в договорите, които ще са забранени във всички случаи на цялата територия на Европейския съюз.

Новости на местно ниво

От години в България се развиват институти, способстващи и закрилящи реализирането на правата на потребителите. Това са от една страна създадените от държавата административни органи, на които са възложени първоинстанционните функции по контрол и санкциониране в областта, а именно - Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията. Всяка от тези институции разполага с инструментариум и процедури, към която могат да се отнесат съответните сигнали и спорове на засегнати потребители. Съществуват и изцяло неправителствени организации, които са си поставили за цел информиране на потребителите и съдействие за реализиране на техни права. Такава организация е Българската национална асоциация на потребителите. Като последна инстанция по посока влизане в сила на решенията на административните органи, е Съдът. Потребителите разполагат с набор от общи и специални искове, с които биха могли да бранят правата си в съдебна зала.

Заслужава да обърнем внимание на една нова за българската правна действителност категория искове - колективните които въведе новият Гражданско-процесуален кодекс.

Този вид искове е широко използван в други правни системи и едно от най-активните му приложения е именно за защита на потребителски права. След влизането в сила на Кодекса от 1-ви март тази година, вече има заведени значителен брой колективни потребителски искове и в нашите съдилища. Важна характеристика на Колективния иск е, че ищецът трябва да бъде характеризиран по признаци с пространствени или други качествени измерения на нарушението, засегнало съответния кръг лица, а не индивидуално определен. Времето ще покаже дали този нов правен инструмент ще доведе до по-успешно отстояване на потребителски права в България. Без съмнение обаче практическото прилагане на правата на потребителя ще доведе до авторегулиране на пазарното предлагане, от където ще започнат да отпадат некоректните и некачествени производители и доставчици.

Настоящата статия не представлява правен съвет и авторите не са обвързани с решения взети въз основа на изложеното.