fbpx Внимание с такса битови отпадъци | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Внимание с такса битови отпадъци

Внимание с такса битови отпадъци

Неизползването на имота (жилищен или нежилищен) само по себе си изключва генериране на битови отпадъци и реалното предоставяне на услугите по отношение на него. (продължение от www.tbmagazine.net/statia/bremeto-narecheno-taksa-za-bitovi-otpadci.html)
По смисъла на §1, т.7 от ДР на ЗМДТ "Битови отпадъци" са тези, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, дворните места, в административните, социалните и други обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от търговските обекти, занаятчийските дейности, предприятията, обектите за отдих и забавление, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите.

Много дискусии поражда и самата методика за определяне на таксата за битови отпадъци. Правилото въведено от законодателя е, че размерът на таксата следва да се определя в зависимост от действително генерираните битови отпадъци. Въпреки това, масово общините се позовават на изключението, съдържащо се в ЗМДТ, съгласно което, когато не е възможно да се определи количеството на битовите отпадъци, размерът на таксата се определя на ползвател или върху основа, определена от общинския съвет

В своите наредби общинските съвети, като такава основа определят данъчната оценка на недвижимите имоти за физическите лица, респективно отчетната им стойност за юридическите лица. Освен това, широко разпространена е практиката, при която се въвежда диференциран подход при определяне на размера на таксата за жилищни и нежилищни имоти.

Друг проблем е свързан с правната същност на таксата, като вид публично вземане. По дефиниция същата е дължима само срещу предоставена услуга, т.е. необходимо е наличието на насрещна престация от общината или държавата. В противен случай, заплащането на таксата без получаване на съответна услуга, на практика би представлявало изпълнение на данъчно задължение.

Положителен и коригиращ ефект, по отношение на създадените в редица общини порочни практики, напоследък има практиката на административните съдилища и на Върховен административен съд, които прилагат правилно и точно закона. Въпреки това, е невъзможно за голямата част от данъчно задължените лица да търсят правата си по съдебен ред, тъй като това от една страна би блокирало работата на съдебната система. От друга ще бъде непосилно за тях, поради съдебните разноски и продължителността на съдебните производства. В тази връзка, усилията трябва да са насочени към уреждане и разрешаване на очертаните проблеми по законодателен път, като се създадат ясни правила за определянето и администрирането на таксата за битови отпадъци и по този начин да се гарантира точното и справедливо прилагане на закона.

www.toskov-yordanov.com