Адв. Светослав Йорданов, Адв. Иван Тосков

06 Януари 2014

Защо да имаме наш юрист?

Като юристи с дългогодишна практика в областта на гражданското и търговското право, винаги сме се старали да предадем част от нашия опит, по такъв начин, че разглежданите проблеми да са актуални и близки до всеки действащ бизнес, а решенията им да спомогнат за добавянето на реална стойност към него...
08 Май 2013

Противоречия при легализация на документи

Има случаи, в които се наблюдава поредица от „откази” на служители на държавната администрация при прилагане на действащото законодателство, във връзка с избягване на формалностите по легализиране. Така например, съгласно подписан Договор за взаимна правна помощ по граждански дела между Република...
16 Април 2013

Бариери за прескачане при легализация на документи

Въпреки усилията на законодателя да създаде облекчени процедури, които да стимулират гражданския оборот и да създават по-малко пречки пред българския бизнес, що се касае до отношенията с международен елемент и издаваните във връзка с тях публични документи, в действителност се наблюдават някои...
01 Април 2013

Документи за международна търговия

Модернизирането на българската икономика и развитието на търговския оборот, достъпа на българските търговци до пазарите на развитите държави, навлизането на чуждестранни инвестиции в България, все по-често предполагат възникване на отношения с международен елемент. На свой ред те са свързани с...
03 Септември 2012

Записът на заповед и менителницата

Съгласно изискванията на търговския закон плащането на записа на заповед се удостоверява единствено с подписа на кредитора на лицевата страна с бележка, че е платено. Плащането по договора за кредит или лизинговите вноски, няма да помогнат на длъжника да се защити ако не е изрично уговорено, че...
29 Август 2012

Записът на заповед и менителницата

Записът на заповед и менителницата са правни институти, създадени в Китай още през VIII век, по времето на династията Танг. Те са придобили популярност в западна Европа по времето на кръстоносните походи. Рицарите тамплиери се считат за създатели на съвременния модел на менителницата, записа на...
04 Април 2012

Внимание с такса битови отпадъци

Неизползването на имота (жилищен или нежилищен) само по себе си изключва генериране на битови отпадъци и реалното предоставяне на услугите по отношение на него. (продължение от www.tbmagazine.net/statia/bremeto-narecheno-taksa-za-bitovi-otpadci.html)
По смисъла на §1, т.7 от ДР на ЗМДТ "...
28 Март 2012

Бремето, наречено „такса за битови отпадъци”

Инвестицията в недвижими имоти се счита за една от най-консервативните, наред с тези в благородни метали и държавни ценни книжа. Въпреки това, придобивайки недвижим имот с инвестиционна цел, с очакване, че ще се получи незабавна и голяма възвращаемост, често може да се окаже доста подвеждащо за...
14 Февруари 2012

Международно двойно данъчно облагане

Още от зората на международните търговски връзки и отношения и извършването на чуждестранни инвестиции, е залегнал проблемът с международното двойно данъчно облагане. И днес данъчният субект на една държава, извършващ стопанска дейност в друга, често е задължаван да заплаща данъци, както на...
30 Януари 2012

Международно двойно данъчно облагане - икономически зловреден и нежелан ефект

Още от зората на международните търговски връзки и отношения и извършването на чуждестранни инвестиции, е залегнал проблемът с международното двойно данъчно облагане. Дори и днес данъчният субект на една дръжава, извършващ стопанска дейност в друга държава, често е задължаван да заплаща данъци,...

Страници