fbpx Адв. Светослав Йорданов, Адв. Иван Тосков | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Като юристи с дългогодишна практика в областта на гражданското и търговското право, винаги сме се старали да предадем част от нашия опит, по такъв начин, че разглежданите проблеми да са актуални и близки до всеки действащ бизнес, а решенията им да спомогнат за добавянето на реална стойност към него.
Има случаи, в които се наблюдава поредица от „откази” на служители на държавната администрация при прилагане на действащото законодателство, във връзка с избягване на формалностите по легализиране.
Въпреки усилията на законодателя да създаде облекчени процедури, които да стимулират гражданския оборот и да създават по-малко пречки пред българския бизнес, що се касае до отношенията с международен елемент и издаваните във връзка с тях публични документи, в действителност се наблюдават някои практ
Модернизирането на българската икономика и развитието на търговския оборот, достъпа на българските търговци до пазарите на развитите държави, навлизането на чуждестранни инвестиции в България, все по-често предполагат възникване на отношения с международен елемент.
Съгласно изискванията на търговския закон плащането на записа на заповед се удостоверява единствено с подписа на кредитора на лицевата страна с бележка, че е платено.
Записът на заповед и менителницата са правни институти, създадени в Китай още през VIII век, по времето на династията Танг. Те са придобили популярност в западна Европа по времето на кръстоносните походи.
Неизползването на имота (жилищен или нежилищен) само по себе си изключва генериране на битови отпадъци и реалното предоставяне на услугите по отношение на него.
Инвестицията в недвижими имоти се счита за една от най-консервативните, наред с тези в благородни метали и държавни ценни книжа.
Още от зората на международните търговски връзки и отношения и извършването на чуждестранни инвестиции, е залегнал проблемът с международното двойно данъчно облагане.
Още от зората на международните търговски връзки и отношения и извършването на чуждестранни инвестиции, е залегнал проблемът с международното двойно данъчно облагане.