fbpx Все повече компании възнамеряват да инвестират в цифрови технологии | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Все повече компании възнамеряват да инвестират в цифрови технологии

Пандемията от коронавирус е ускорила и насърчила въвеждането на дигитални технологии от страна на бизнеса в България, но по-мащабните процеси на дигитализация са възпрепятствани от недостатъчната квалификация на служителите и размера на инвестициите. Това сочат изводите от ново национално проучване за нивото на цифровизация в страната, организирано от Siemens България и Германо-Българската индустриално търговска камара (ГБИТК).

Резултатите ясно показват, че ефектите от пандемията от COVID-19 са повлияли силно върху работата извън офиса. За 52 от анкетираните 60 фирми делът на дистанционния труд се е увеличил. Освен това се наблюдава въвеждане и по-засилено използване на дигиталните технологии в самите компании.

Пандемията е довела и до промени в клиентските нужди и изисквания при 16 от компаниите. За 70% от анкетираните дигитализацията се превръща в по-важен приоритет вследствие на COVID-19 кризата.

Най-голяма част от запитаните - 85% - цитират въвеждането на повече технологии за дистанционна комуникация и срещи като най-важен приоритет в сферата на дигитализацията, а за 40% това е по-голямата автоматизация на IT и бизнес процесите. Минимален е процентът на отговорилите, че пандемията не е променила приоритетите на компанията.

Цифровата трансформация придобива все по-голямо значение за бизнеса у нас. Това е видно от отговорите на въпроса колко средства планират компаниите да инвестират в дигитални технологии спрямо миналата година. Около половината компании (46,67%) възнамеряват да инвестират повече, отколкото през изминалата година. Около 1/3 ще инвестират приблизително същата сума, а едва 1,67% - по-малко.

Несъмнено COVID-19 е променил начина на работа в компаниите. На въпроса кои от мерките, въведени по време на пандемията, работодателите смятат да запазят и след нея, 43 компании посочват, че ще продължат с провеждането на дигитални работни срещи като практика и занапред. Други 38 смятат да запазят режима на дистанционна работа и увеличаването на процесите, свързани с намаляване на употребата на хартия. 6 на сто (10 компании) са заявили, че ще намалят или ще се откажат от офиса като място за работа.

Повечето експерти са на мнение, че във фирмите дигитализацията може да доведе до значителни преимущества само когато се основава на дългосрочна цифрова стратегия като част от обща бизнес стратегия, а не като поредица от некоординирани експерименти. Резултатите от проучването показват, че едва 1,75% от компаниите в България имат дългосрочна цялостна дигитална стратегия, която надхвърля периода от 10 години. По-голямата част от фирмите планират стратегически действията си по отношение на дигитализирането в краткосрочен и средносрочен план (1-5 или 6-10 години).

Анкетата изследва и пречките пред фирмите да използват повече дигитални технологии. Сред основните препятствия се открояват квалификацията на служителите (при около половината от анкетираните фирми - 29), следвана от размера на инвестициите при 23 от фирмите. В значително по-малка степен влияят сигурността на данните (при 15 фирми), регулаторната рамка (при 12) и недостатъчната зрялост на технологиите (при 10). За други 10 фирми ползването на повече дигитални технологии и процеси не е от съществено значение, тъй като в момента имат други приоритети.

На база на отговорите на анкетираните най-голям потенциал за преодоляване на някои от негативните ефекти от пандемията за дигиталните технологии има в сферата на оптимизиране на ресурсите като време, потенциал и инвестиции (при 42 фирми) и развитие на нови бизнес модели и услуги (при 38 фирми). Около 1/3 от участващите в анкетата са определили сфери като подобрено взаимодействие с крайни клиенти (31 фирми), напълно интегрирани цифрови процеси (30 фирми) и автоматизация на производството (28 фирми) като такива с голям потенциал.

По отношение на въздействието на пандемията анализът на отговорите показва, че българските компании до голяма степен са повлияни от кризата, направили са промени и са извлекли поуки за организацията на своята работа занапред. Над 1/3 от анкетираните (21 фирми) са отговорили, че пандемията е променила организационната култура на компанията. На 10 фирми пандемията не е повлияла по отношение на работата от разстояние и дигитализацията.