fbpx Възможно ли е участие на свързани лица в процедури за възлагане на обществени поръчки? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Възможно ли е участие на свързани лица в процедури за възлагане на обществени поръчки?

От средата на 2020 г. окончателно стана факт задължителното електронно възлагане на обществени поръчки чрез специализираната Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки (ЦАИС ЕОП). Въпреки че преминаването към изцяло дигитално възлагане създаде първоначален хаос и доста неясноти относно промените, които ще се наложат във връзка с отпадането на хартиените документации и оферти, в дългосрочен план платформата гарантира редица улеснения както за възложителите, така и за самите кандидати и участници. За все повече търговци, особено микро-, малки и средни предприятия, от цялата страна се разкрива възможността да вземат участие във всякакви процедури за възлагане на обществени поръчки, без да се налага да генерират неоправдани разходи, свързани напр. с пътувания до седалището на съответния възложител, окомплектоването на особено обемни хартиени оферти, осигуряването на представители за лично присъствие на заседания на оценителната комисия и др.

Успешното преминаване през всички етапи на процедурите и достигането до финалната права на класиране на офертите и избор на изпълнител обаче е обусловено както от условията, определени от конкретния възложител, така и от редица законови изисквания, които остават непроменени и след преминаването към електронното възлагане. В днешната ни статия ще обърнем по-специално внимание на основните правила на Закона за обществените поръчки („ЗОП“), касаещи участието на свързани лица в процедурите по ЗОП.

Законът изрично забранява свързани лица да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура за възлагане на обществена поръчка, като при установяване на свързаност, задължително се налага отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата.

Кои юридически лица са свързани?

За целите на възлагането на обществени поръчки е възприета дефиницията за „свързани лица“, съдържащата се в Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“), към когото ЗОП препраща. За свързани юридически лица се приемат:

- лицата, едното, от които контролира другото или негово дъщерно дружество;

- лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;

- лицата, които съвместно контролират трето лице.

Законодателят е възприел, че „контрол“ се упражнява при наличие на една от следните хипотези, при които едно лице:

- притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или

- може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или

- може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.

Често срещан пример от практиката за свързаност на юридически лица по смисъла на ЗОП  е участието на две дружества чрез техните законни представители в управителен съвет на трето дружество. В зависимост от предвидения ред за вземане на решения от управителния съвет, е възможно да се приеме, че двете търговски дружества контролират третото лице, тъй като могат да упражнят решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността му. В този случай свързаните юридически лица ще бъдат възпрепятствани от самостоятелно участие в една и съща процедура за възлагане на обществена поръчка, съответно ще последва тяхното отстраняване, ако все пак бъдат подадени самостоятелни оферти.

Установено в практиката правило относно свързаност поради упражняване на решаващо влияние върху вземането на решения за дейността на юридическо лице, е, че не е необходимо доказване на конкретно настъпили факти, при които две дружества са упражнили решаващо влияние при вземането на решение, свързано с дейността на трето юридическо лице. Законовото основание за отстраняване на свързани лица препраща към дефинитивни понятия, които определят рамката, при която може да се допусне упражняване на решаващо влияние, свързано с управлението на трето юридическо лице. Предвид това, достатъчно, за да възникне задължение за оценителната комисия да отстрани съответния участник, е да се установи дори само възможност за упражняване на такова влияние, независимо дали в конкретния случай е била реализирана или не.

Свързани физически лица

Свързани физически лица са съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.

Особено важно при проверката за наличие на свързаност между физически лица, е да се има предвид, че тя не обуславя свързаност и между търговските субекти, които лицата представляват. Практиката е категорична, че свързаността на две физически лица по никакъв начин не означава, че и юридическите лица, в които тези физически лица участват, са свързани лица и съответно не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура. Всяко противно тълкуване се приема, че нарушава основните принципи в областта на обществените поръчки за равнопоставеност, свободна конкуренция и пропорционалност.

Комисията за защита на конкуренцията е приела също, че свързаност между физически лица се изследва само ако лицата, по отношение, на които се твърди такава, са подали самостоятелни оферти, т.е. ако участват в процедура именно като физически лица, а не чрез юридически лица, които представляват. Поставянето на знак за равенство между самия участник, който подава оферта като юридическо лице, и неговия представител, е възприето за напълно недопустимо.

Отговорност на оценителната комисия на възложителя

Проверка за наличие или липсата на свързаност между участниците се извършва от страна на помощния орган на възложителя в хода на провеждане на процедурата, като при констатиране на такава, съответните участници следва да бъдат отстранени. Задължение на назначената от възложителя комисия е служебно да следи за наличие на такова обстоятелство по време на провеждане на процедурата, независимо от фактите и обстоятелствата, декларирани от кандидатите или участниците.

Наличието на свързаност между кандидати или участници е самостоятелно правно основание за отстраняването от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка. Същото се прилага независимо дали за някой от участниците се установи и друго законово основание за отстраняване. Особено важно е да се отбележи, че при установяване на свързаност между двама или повече кандидати или участници, помощният орган на възложителя е законово задължен да отстрани всеки един от тях, без значение дали е установено съответствието им с останалите законови изисквания и условия на възложителя.

Екипът на Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ има богат опит при консултирането както на кандидати и участници в процедури за възлагане на обществени поръчки, така и на възложители. Подпомага клиентите си при структуриране на офертите им и при уреждане на бъдещите им бизнес отношения по сигурен и устойчив начин, съобразен с европейските и национални нормативни изисквания. Съдейства на всички заинтересовани страни в цялостния процес по изпълнение на вече сключени договори за обществени поръчки.

В настоящия материал бяха изложени част от съществените изисквания, които кандидатите, участниците и възложителите следва да съблюдават в рамките на процедурите. При нужда от допълнителна информация и съдействие, можете да се свържете с експертите на дружеството на https://murgova.com/