125 индустриални организации призовават за амбициозна индустриална стратегия на ЕС

 

Сто двадесет и пет индустриални и бизнес организации подписаха обща декларация за реализация на Индустриална стратегия на Европейския съюз. Те призовават за реализация на поставените цели в началото на мандата на Европейската комисия с председател Жан-Клод Юнкер, които са в интерес на европейската индустрия. Сред тези водещи организации бе и Евромин – Европейската асоциация на минната промишленост, металните руди и промишлените материали. Българска минно-геоложка камара е член на Евромин и съорганизатор на Европейски минен бизнес форум.

Европа е люлка на индустриалното производство и лидер в индустриалните революции и технологични иновации, се посочва в декларацията. В индустриалното производство са заети над 34 млн. работещи във всички страни-членки, наети във веригите за доставки, които обхващат стотици хиляди малки и средни предприятия, и големи доставчици. Непряко индустрията поддържа милиони допълнителни работни места в свързани сектори.

Европейското индустриално производство притежава огромен капацитет за изследвания и иновации и се гордее с отлично квалифицирана работна ръка и заслужена глобална репутация за качество и устойчивост. Това, от което то се нуждае в момента, е навременна и решителна подкрепа от страна на европейските институции и държавите членки за създаване на повече работни места и генериране на по-висок растеж в Европа.

Състояние на индустрията в Европа

Моментът е подходящ да изразим на висок глас своята тревога относно огромните предизвикателства, пред които сме изправени, казват европейските индустриалци.

В периода 2000–2014 г. делът на индустриалното производство в общото производство в ЕС отбеляза спад от 18.8 % на 15.3 %, като само в периода 2008–2014 г. в индустриалния сектор бяха загубени 3.5 милиона работни места. Междувременно страни в целия свят извеждат индустриалното производство като абсолютен приоритет в политическия си дневен ред. Стратегията „Произвеждай в Индия“ цели да превърне Индия в „следващата дестинация за индустриално производство“, а „Произведено в Китай 2025“ – да превърне Китай във „водеща индустриална сила“. Неотдавнашният завой на САЩ към прокламирания принцип „Америка на първо място“ също неизбежно ще се отрази на индустриалната политика на страната.

Индустрията в политическия дневен ред на ЕС

В началото на своя мандат председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер посочи реиндустриализацията на Европа като свой основен приоритет и потвърди целта за повишаване на дела на индустриалното производство в европейския БВП с 20% до 2020 г. Пристъпвайки към подготовката на следващата Многогодишна финансова рамка, ключово важно е Европейската комисия да предприеме действия в подкрепа на усилията за запазване на позицията на ЕС на конкурентна глобална индустриална сила в рамките на един по-справедлив световен пазар.

Водени от горните съображения, представителите на много сектори в рамките на европейското индустриално производство, отправят апел към Европейската комисия за:

- затвърждаване на поетия ангажимент за достигане на целта от 20% дял на индустриалното производство в БВП в рамките на амбициозни и реалистични срокове;

- приемане на План за действие за преодоляване на предизвикателствата, пред които е изправен индустриалният сектор, в рамките на Съобщение, съдържащо конкретни стъпки и основни положения; и

- поемане на ангажимент за навременно изпълнение на Плана за действие и редовно докладване относно постигнатия напредък.
Държавите-членки и Европейският парламент ясно заявиха пълната си подкрепа за по-силна Европейска индустриална стратегия, апелирайки за укрепване и модернизиране на индустриалната база на ЕС.

Българската минно-геоложка камара подкрепя изразената позиция от страна на 125-те европейски индустриални организации като подчертава, че при реализацията на Индустриалната стратегия на ЕС – на европейско и на национално ниво - трябва да включва приоритетното развитие на минерално-суровинната индустрия на България по доказан устойчив начин.