fbpx Апорт – непарична вноска в търговско дружество | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Нотариус Цветелина Гечева съветва

Апорт – непарична вноска в търговско дружество

Предмет на непаричната вноска могат да бъдат вещни права върху движими и недвижими вещи, права на интелектуалната собственост, облигационни права, патенти, права върху ценни книги и други имуществени права, стига тези права да са годни за обезпечаване на кредиторите на дружеството.

Прехвърлянето на вещни права като вид непарична вноска – процедура

Съгласно чл. 73, ал. 1 от Търговския закон, вноската на вещно право, за която се изисква нотариална форма, се извършва с дружествения договор или устава на съответното капиталово дружество. При вноската в капиталово дружество се прилага нотариално заверено писмено съгласие на вносителя с пълно описание на вноската, т.е. на недвижимия имот, който се апортира.

Често задаван въпрос в практиката е дали договорът, респективно уставът, следва да бъдат нотариално заверени или е достатъчно да се представи само нотариално удостоверено писмено съгласие. Трябва ли да се заплаща два пъти нотариална такса, тъй като и в писменото съгласие, и в договора/устава е посочена оценката на вещното право и следователно таксата, която се дължи, е върху удостоверявания материален интерес, съгласно точка 9 от Тарифата за нотариалните такси?

Законът не поставя изискване за нотариално удостоверяване на договора/устава. За целите на регистрацията на апортната вноска в Търговския регистър към Агенция по вписванията е достатъчно да се представи само нотариално заверено писмено съгласие на вносителя с пълно описание на вноската.

След като приключи регистрацията на непаричната вноска в Търговския регистър и поради вещноправния транслативен ефект на апортната вноска, вследствие на което собствеността върху съответните вещни права преминава върху дружеството, непаричната вноска подлежи на вписване и в Служба по вписванията към Агенция по вписванията. За целите на това вписване, освен стандартния набор от документи, се прилага препис-извлечение от дружествения договор/устава. Нотариалната такса е минимална – за препис, а не върху удостоверявания материален интерес.

След изменението на Търговския закон от февруари месец 2013г., при удостоверяване на подписа на вносителя върху писменото съгласие за даване на апортна вноска, нотариусът е длъжен да проверява и правата на вносителя, т.е. нотариусът изследва собствеността върху имотите, които са предмет на прехвърлянето. До този момент, съгласно чл. 73, ал. 5 от ТЗ, тази проверка се правеше от съдията по вписванията, при вписването на непарична вноска в Служба по вписванията.

Важно е да се отбележи и че след вписване на промяната в собствеността върху имота – предмет на апорта, същото следва да се заяви и пред съответната общинска администрация по местонахождение на имота, посредством подаване на декларация по чл. 14 ЗМДТ.

За контакти с нотариус Гечева:

Гр. София, бул. Шипченски Проход № 18,

Търговски център „Галакси“, ет. 1, офис 108

Тел. 02 878 05 13