fbpx Бизнес климат през август '23: Липса на кадри и по-слабо търсене | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Бизнес климат през август '23: Липса на кадри и по-слабо търсене

През август 2023 г. общият показател на бизнес климата намалява с 1 пункт спрямо предходния месец, което се дължи на неблагоприятните мнения на стопанските ръководители в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите. Оптимисти остават единствено в сектора на строителството.

Липсата на кадри и по-слабо търсене са сред основните опасения на мениджърите. Това сочат публикуваните данни на Националния статистически институт.

Промишленост

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" спада с 1.2 пункта (от 26.3% на 25.1%) в резултат на по-резервираните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Анкетата отчита намаление на осигуреността на производството с поръчки, което е съпроводено и с влошени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

Най-сериозните затруднения за развитието на бизнеса продължават да бъдат несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила, като през последния месец се наблюдава засилване на негативното им влияние.

По отношение на продажните цени в промишлеността очакванията на мениджърите са за известно увеличение, макар преобладаващата част от тях да предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Строителство

През август съставният показател "бизнес климат в строителството" се повишава с 1.6 пункта (от 23.1% на 24.7%), което се дължи на оптимистичните оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. По тяхно мнение настоящата строителна активност се подобрява, но прогнозите им за дейността през следващите три месеца са по-резервирани.

Несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и цените на материалите остават основните проблеми за дейността на предприятията.

За продажните цени в строителството прогнозите на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Търговия на дребно

Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" намалява с 2.9 пункта (от 36.9% на 34.0%) в резултат на неблагоприятните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им за поръчките към доставчиците както от вътрешния, така и от външния пазар през следващите три месеца обаче се подобряват.

Основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса, продължават да бъдат несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша. Последната анкета отчита нарастване на отрицателното въздействие на фактора "недостатъчно търсене", който измества на четвърто място затрудненията, свързани с недостига на работна сила.

В сравнение с юли нараства делът на търговците, които предвиждат продажните цени да се повишат през следващите три месеца.

Услуги

През август съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" се понижава с 1.1 пункта (от 17.7% на 16.6%), което се дължи на резервираните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията.

Оценките им за настоящото търсене на услуги се изместват към по-умерените мнения, докато прогнозите им за следващите три месеца са по-негативни.

Несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша остават най-сериозните пречки за дейността, посочени съответно от 52.7 и 29.8% от предприятията (фиг. 16 от приложението).

Преобладаващата част от мениджърите прогнозират продажните цени в сектора на услугите да останат без промяна през следващите три месеца.