fbpx Болният работник струва скъпо | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Болният работник струва скъпо

Все повече спазването на правилата за безопасен труд са жизненоважни за съществуването дори и на една малка фирма с двама-трима служители. Спазването им не е само изпълнение на закона, а има смисъл, който в повечето случаи струва изключително скъпо. Ето някои основни правила, които не трябва да се забравят.

Когато започваш бизнес, трябва да осигуриш на своите работници обслужване от служба по трудова медицина

Законът изисква работодателят да осигури на работещите във фирмата обслужване от регистрирана служба по трудова медицина (чл. 25 от ЗЗБУТ). Мисията на тези служби е да осъществяват принципите на здравната превенция за укрепване на здравето и работоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа.
Това, което е важно да се знае е, че тяхната задача не е да лекуват работещите, а да „лекуват” работните места, като изследват връзката между факторите на работното място и здравния статус на работещия.
Тяхната задача е да консултират и подпомагат работодателя и Комитета по условия на труд в планирането и организирането на дейностите за осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд в общ план и (което е ново и важно) за приспособяване на работата към възможностите на работещия, като се отчита неговото физическо и психическо здраве. От една служба по трудова медицина може да има много повече полза, отколкото от цяла една болница! Защото се работи превантивно!

Трябва да учредиш комитет (или група) по условия на труди и обучение на членовете му!

Това действие е основано на убеждението, че проблемите в трудовите отношения (в т.ч. и осигуряването на безопасност и здраве при работа) между двете обективно противостоящи участници в трудовия процес във фирмата – работодател и работещ, могат да бъдат решени единствено в сътрудничество между тях.
Още през 1919 год. на Парижката мирна конференция с пословичната си прагматичност британската делегация предлага в договорите с победените държави да бъде включен специален раздел ХIII "Труд", който предвижда да бъде създадена Международна организация на труда (МОТ).
Най-съществената особеност на МОТ е нейната тристранна (трипартитна) структура. Тя се свежда до това, че основните органи - Международната конференция на труда, Административният съвет, работните комисии към тях и др., се състоят от пред¬с¬та¬ви¬те¬ли на трите основни фактора при реализирането на трудовия процес: работодатели, работещи (и техните организации) и правителството (държавата) в съотношение на представяне 1:1:2.
Правителствените представители са с удвоена квота, защото по принцип държавата носи отговорността за решаването на основните проблеми на трудовите и осигурителни отношения във всяка страна.

На ниво предприятие и по отношение на условията на труд законът повелява във фирма с повече от 50 работещи да бъде учреден комитет по условия на труд, а при персонал от 5 до 50 работещи се изгражда група по условия на труд (чл. 27 и 28 от ЗЗБУТ).
В комитетите и групите по условия на труд участват равен брой представители на работодателя и на работещите и тяхната основна задача е да обсъждат и решават конкретни проблеми, свързани с подобряване на условията на труд.
Работодателят е длъжен да осигури на представителите на работещите по безопасност и здраве при работа необходимите условия, средства и време за изпълнение на техните права и функции, както и съответното обучение и квалификация (първоначално обучение с хорариум 30 учебни часа по 10 задължителни теми, регламентирани в специална наредба, а след това всяка година периодично обучение с хорариум минимум 6 учебни час), което се провежда в рамките на работното време, без това да се отразява на размера на трудовото им възнаграждение.
Ако искаш да се справяш с проблемите, ангажирай повече хора с тях!

Трябва да осигуриш на всеки работещ подходящо обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа!

Законът изисква непрекъснато обучение. Животът го изисква. Бизнесът го изисква. Обученият работник е добрият работник – и за работодателя, и за себе си.
От 23 декември 2008 г. Кодексът на труда (нов чл. 228а) задължава работодателя да осигурява условия за поддържане и повишаване професионалната квалификация на работниците и служителите за ефективно изпълнение на техните задължения по трудовото правоотношение в съответствие с изискванията на изпълняваната работа и бъдещото им професионално развитие.
От 1 януари 2010 г. Кодексът на труда чрез специална наредба (Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г.) установява ред и условия за периодично обучение по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на всички длъжностни лица, които ръководят и управляват трудови процеси, в т.ч. и изпълнителния директор, ако е по трудов договор. Ежегодно обучение е предвидено и за лицата, които провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа, а също така и на всички работещи със съоръжения с повишена опасност или извършващи дейности с повишена опасност.
Обучение се провежда и на всеки работещ в съответствие със спецификата на индивидуалното му работно място и на професията при: постъпване на работа; при преместване на друга работа или промяна на работата и при въвеждане на ново или при промяна на работно оборудване и технология.
Всички разходи за провеждане на обучението, което се осъществява в работно време, са за сметка на работодателя. Обученият работник е добрият работник!