fbpx Доверието към индустрията за събиране на вземания се повишава | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Доверието към индустрията за събиране на вземания се повишава

През последните години колекторският бизнес – със своята специфика и ключова позиция за функционирането на икономиката – се превърна в отправна точка за финансови анализи и прогнози. Поради естеството на дейността си специалистите по събиране на вземания имат уникален поглед и опит с предизвикателствата, пред които се изправят както бизнесът, така и отделните домакинства при управление на финансите си, умеят да предвиждат сътресенията още преди появата им и чрез управление на риска работят за общата финансова стабилност. Тази важна перспектива и изводите от работата на колекторските агенции вече са неделима част от анализите за състоянието на бизнеса и икономическия растеж, като те се фокусират не само върху събиране на вземанията, но много повече върху управлението на риска и превенцията.

Какво показват все пак данните за задлъжнялостта на домакинствата и бизнеса през 2017?

Дълговете на физически лица намаляват и са резултат основно от липсата на финансова дисциплина при младите хора

Данните от ежегодното проучване на Асоциацията на колекторските агенции в България, проведено от института Ипсос въз основа на информацията, подадена от всички компании-членове, които представляват 80% от сектора, показват, че при задлъжнялостта на физическите лица за първи път от 2013 г. насам средният размер на необслужваните задължения намалява. Понижението е с 34% и за първата половина на тази година той е 728 лв. при 1104 лв. за същия период на миналата година.

Положителна е и тенденцията за нивата събираемост, която доближава стойностите от предкризисните години. Кредиторите вече предприемат стъпки за събиране на задълженията си на много по-ранен етап, което спомага за по-бързото и ефективно изплащане на задълженията. Растежът на икономиката, съчетан с рекордно ниската безработица е предпоставка потребителите да са все по-оптимистично настроени за бъдещето си и отново да поемат задължения – статистиката потвърждава, че кредитирането нараства, което пък е причината и броя необслужени задължения като абсолютна цифра да расте.

Потребителите, които най-често задлъжняват, са под 30-годишна възраст, добре образовани и обикновено на трудов договор. Почти половината от представителите на това младо поколение имат дългове от потребителски характер – най-често стокови заеми за технологични “джаджи”, а едва 1 на всеки 5 души имат, макар и минимални спестявания. Те често харчат повече от това, което биха могли да си позволят в този период от живота си, и това поведение заедно с по-лесния достъп до кредитиране води след себе си и нарастване на обема забавени и спрени плащания. Експертите от колекторския бизнес са единодушни за необходимостта от повишаване на финансовата култура на младите хора като начин да се овладее прогресиращото им задлъжняване и активно работят в тази насока. През месец септември АКАБГ стартира и специална кампания, наречена “Мисия платено”, която има за цел да образова младите хора как да управляват личните си финанси чрез създаване на различни ресурси в тяхна помощ. Първата инициатива е създаването на Наръчник за управление на дългове, който може да бъде намерен на уеб страницата на асоциацията, както и на специалната страница на Мисия платено.

Голямото предизвикателство пред индустрията за събиране на вземания все пак е противоречивият й имидж, свързан с некоректените практики, използвани най-вече в годините на прехода. Една от основните цели на АКАБГ е да наложи и промотира етични стандарти в събирането на задължения и през последните години влага много усилия в диалог с обществеността и отделните потребители за правата им и за това да им помогне да изберат правилния подход при затруднения да платят задълженията си.

Компаниите за събиране на вземания са медиатор между кредиторите и техните клиенти в затруднение и основната им роля е да намерят най-доброто решение да се погаси задължението, което се случва само с конструктивна комуникация. Неслучайно данните показват, че през последните години компаниите, които изкупуват задължения, са придобили дългове на над 854 хил. потребители, като близо 100 хил. случаи са решени извънсъдебно без допълнителни такси и разноски, утежняващи дълга, а над 150 млн. лева са опростени.
Ситуацията с българския бизнес обаче не е толкова оптимистична.

Българският бизнес получава най-рядко парите си в срок, което ощетява инвестициите и замразява предлагането на работа

Според ежегодното проучване на EOS Груп „Навици на плащане в Европа“, което се провежда съвместно с Института за пазарни проучвания Кантар TNS и обхваща 16 европейски държави, в едва 74% от случаите бизнесът в България получава дължимите си плащания навреме. В Германия този процент е 83, а в Испания и Франция – 81. Средните нива за Източна Европа по този показател са 78%.

Според данни на АКАБГ се наблюдава ръст на обема на възложените фирмени вземания – за първото полугодие увеличението е с близо 18% до 105.4 млн. лв. На фона на обема междуфирмена задлъжнялост в страната това са трохички, но все пак са знак за повишаващото се доверие към професионалните услуги по събиране на вземания. Преди 5 години България беше в дъното на класацията в Европа по този показател, сега догонва вече средноевропейските нива, като данните недвусмислено показват, че работата със специалисти по събиране на вземания драстично намаляват средната продължителност на събиране на междуфирмените задължения. В сектора на строителството например през 2016 г. времето за събиране е било 100 дни, а тази година – 34 дни.

Българският бизнес остава  оптимист за бъдещето – над 31 % смятат, че навиците за плащане ще се подобряват.

Професионалистите в събирането на вземания също са на мнение, че през 2018 г. събираемостта ще запази добри нива, свързани най-вече с подобряващата се макросреда в България. Нивата необслужвани вземания във финансовата сфера остават все още по-високи от средните за Европа, което ще доведе очаквано до по-големи продажби на дълг като доказано ефективен инструмент. Предизвикателство остава все още ниската финансова култура както на бизнеса, така и на физическите лица. Показателят отчита все пак възходяща тенденция, което дава основание да вярваме, че и потребители, и бизнес обръщат все по-сериозно внимание на управлението на финансите си, което е в основата на доброто финансово здраве и гарантира проспериращо общество, към което всички се стремим.