fbpx Държавата не бива да предоставя бизнес услуги | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Държавата не бива да предоставя бизнес услуги

Държавна структура не бива да дава услуги на бизнеса, защото това е нелоялна конкуренция спрямо фирмите и неправителствените организации, които нямат публично финансиране. Неприемливо е предложението в Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП) бизнес услуги да се дадат на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), се казва в Становище на БТПП, по повод предстоящи промени касаещи малките и средните предприятия (МСП).

Държавата трябва да разработва стратегии и политики в съответната област, а не да предоставя услуги на крайни потребители. Това води до нарушение на пазарните принципи и до нелоялна конкуренция от страна на държавата по отношение на частния сектор, а тези услуги поначало са предмет на дейност на специализирани организации и фирми.
В Становището на БТПП се напомня, че има тълкуване на Конституционния съд според което „при упражняване на частна собственост всички правни субекти са равнопоставени, като изискването се отнася не само за гражданите и юридическите лица, а и за държавата и общините”. Така с извършването на бизнес услуги от държавна структура, която е финансирана с публични средства, и която осъществява конкурираща дейност с фирми или НПО се нарушава принципа на равнопоставеност на субектите и се поставя в привилигировано положение спрямо последните. 

По тези причини БТПП предлага Агенцията да възлага с договор (аутсорсване) изпълнението на услуги на бизнес организации, разполагащи с необходимата база и капацитет и доказали своите качества, разбира си при условията на обществени поръчки. Агенцията следва да извършва контрол на качеството на предоставените от външни изпълнители услуги. По този начин ще се осъществи ефективно използване на публичните средства и избягване на нелоялна конкуренция.

Палатата напомня още, че организирането участието на МСП в международни панаири и изложения, попада в предмета на дейност на търговски палати, браншови асоциации и специализирани фирми затова не следва да се възлага от закона на ИАНМСП. Така отново се създават условия за нелоялна конкуренция и се нарушават принципите на пазарната икономика. И тук БТПП предлага да се предви изпълнениeто да става чрез договор за възлагане (аутсорсване ).