fbpx Единичните звена за контакт не функционират напълно в ЕС | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Единичните звена за контакт не функционират напълно в ЕС

Съгласно Директивата за услугите във всяка държава-членка бяха създадени електронни портали „единични звена за контакт“, които позволяват на доставчиците на услуги да уреждат административните формалности по електронен път, когато искат да осъществяват бизнес дейност в Европа. Единичните звена за контакт по Директивата за услугите могат да разкрият нови възможности за хиляди малки и средни предприятия и да помогнат да се намали бюрокрацията както за бизнеса, така и за служителите в администрацията

Ново проучване на ЕВРОПАЛАТИ, проведено сред Националните търговско-промишлени палати на 26 държави-членки на ЕС, показва, че само в 14 от страните са създадени напълно функциониращи единични звена за контакт, които да подпомагат бизнеса максимално да се възползва от Директивата за услугите.

Отзивите на Националните палати в останалите страни-членки разкриват пропуски във връзка с електронната оперативна съвместимост на единичните звена за контакт. Тези пропуски значително намаляват ефективността на звената при оказването на помощ на доставчиците на услуги във връзка с трансграничното предоставяне на услуги.

Проучването очертава няколко области за подобрения:

- Завършване на процедурите. Единичните звена за контакт в над половината от страните-членки все още не предлагат адекватно обслужване във връзка с приключването на процедурите и уреждането на формалностите по електронен път и от разстояние.

- Лесен достъп. В 12 държави-членки единичните звена за контакт не позволяват да се проследи напредъка по уреждането на формалностите. Някои Палати докладваха, че информацията предоставяна от единичните звена за контакт не може да се намери лесно, особено от чуждестранните доставчици на услуги. Проучването допълнително подчертава нуждата от подобрения в горещите линии и бек офисите, подпомагащи функционирането на електронните портали „единични звена за контакт”.

- Чужди езици. В над половината държави-членки, единичните звена за контакт предлагат информация на поне един чужд език, обикновено английски или езика на някоя съседна страна. Само в седем страни, обаче, единичните звена за контакт позволяват да се уредят формалностите (формулярите, документите, процедурите и т.н.) на чужд език.

- Въвеждане на всички административни нива. Разпоредбите на Директивата не са добре пренесени на регионално и местно ниво. Тази ситуация изисква особено внимание, като се има предвид че фирмите, особено малките фирми, контактуват предимно с местната администрация.

- Популяризиране. В по-малко от половината държави-членки, правителството е провело информационна кампания за популяризиране на Директивата за услугите.