fbpx Европейската седмица за безопасност и здраве при работа | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Европейската седмица за безопасност и здраве при работа

От 21 до 25 октомври се провежда Европейската седмица за безопасност и здраве при работа, която се координира от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и се изпълнява от партньорите на кампанията в 28-те държави членки на ЕС и извън него.
Европейската седмица поставя акцента върху разпространяване на основните послания на текущата кампания за здравословни работни места "Да работим заедно за превенция на риска". Специално внимание се отделя на дейностите на кампанията и се проследяват множество събития, организирани в Европа, които показват ползите от прилагане на добро ръководство с участие на работниците и служителите.

Д-р Криста Седлачек, директор на EU-OSHA, подчертава, че "най-ефективните резултати от управлението и подобряването на безопасността и здравето в една организация се постигат, когато работниците и техните представители са ангажирани активно в управлението — само по себе си ръководството не е достатъчно. В предприятия, където е налице широко участие на работниците и служителите заедно с висока ангажираност на ръководството, има 10 пъти по-голяма вероятност да се прилага цялостна и документирана политика за безопасност и здраве при работа (БЗР). Ползите от подобен подход са огромни и включват намалени стопански разходи и увеличена производителност, по-малко злополуки и подобрена превенция и контрол на рисковете на работното място".

Дейностите по време на европейската седмица поставят акцента върху насърчаване на работодателите да проявяват активен ангажимент към намаляване на рисковете, от една страна, и върху насърчаване на работниците и служителите, техните представители и други заинтересовани лица, от друга, да им съдействат в този процес.

България ще отбележи Европейската седмица чрез провеждане на Национална конференция „Здравословни работни места. Да работим заедно за превенция на риска”. За участие в конференцията са поканени представители на министерства, ИА “Главна инспекция по труда”, Националния осигурителен институт, социалните партньори, предприятия, служби по трудова медицина и специалисти по безопасност и здраве при работа.

Конференцията е насочена към подобряване на информираността, засилване ролята на превенцията и насърчаване на работодателите, работниците и други заинтересовани участници в трудовия процес да обединят своите усилия за подобряване на безопасността и здравето при работа, чрез представяне на добри практики в предприятията.
Служителите и работниците могат да черпят идеи за въвеждането на такива мерки от проучванията на EU-OSHA на отделни случаи, където са показани чудесни примери за ефективно управление на безопасността и здравето. Проучванията покриват широк кръг от отрасли и сектори и се съхраняват в електронна и лесно достъпна база данни за търсене.