fbpx Интелектуална собственост = конкурентоспособен бизнес | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Интелектуална собственост = конкурентоспособен бизнес

В съвременните бизнес отношения в България продължава да се наблюдава неразбиране за потенциала на интелектуалните продукти. Основният отговор на въпроса защо пазарът е пренаситен от предлагане на услуги, без да е необходима насрещна потребност от тях, се свежда до един единствен и елементарен извод - не се създават нови продукти. Преимуществено българските малки и средни предприятия извършват услуги и осъществяват търговия с наши или с чуждестранни стоки, като рядко произвеждат нещо ново. Много малка част от тях изнасят продукцията си. Закупената от чужбина нова технология често има ниска себестойност, за да може съответното предприятие да реализира печалба при българските условия. Съгласно годишния доклад за МСП през 2007 г. (21 стр.) на МИЕ, “експортният профил на страната продължава да се формира от стоки с ниска степен на преработка и с ниска добавена стойност, а износът на високотехнологични продукти е едва 3,3 на сто от общия износ”. Затова картината на българската национална икономика продължава да се характеризира и да се крепи на лидерството и монополизма на чуждестранните инвеститори.

Съвременният български малък и среден бизнес, представляващ над 99 на сто от всички предприятия в страната и осигуряващ около 50 на сто от заетостта (според доклада за МСП-2007, МИЕ), няма необходимия стимул да създава нови продукти, защото не е запознат с методите за налагане на новосъздадени продукти на пазара и нещо повече - не осъзнава големия потенциал от това. За маркетинговия отдел в една средна фирма значението на регистрираната марка е често само колкото на една необходима подробност, а патентът или полезният модел са нещо напълно чуждо и свързано с излишно харчене на средства.

В момента в България масово се регистрират търговски марки без предварително в предприятията да бъде изградена стратегия за развитието и налагането на определена марка на пазара. Още по-малко са тези, които инвестират в качеството, така че произвежданото от тях да е уникално.

Ключът към преодоляването на описания порочен затворен кръг е обучението и информацията, свързани с интелектуалната собственост, които имат огромно значение за създаването, финансирането и закрилата на иновативните решения. Въвеждането на един нов продукт, или доразвитието на съществуващ, ще улесни малките и средните предприятия (МСП) в процеса на развитието на тяхната конкурентоспособност. Лицензирането на нови, качествени технологии от чужбина, осъществяването на технологичен трансфер и стимулирането на изобретателността на местно равнище са от основно значение. Така например “придобиването на патент може да даде на МСП изключителни права над комерсиализацията на даден иновативен продукт или на иновативния метод за неговото производство и отваря възможности за допускане на комерсиализация от други фирми чрез лицензиране” (по материали на СОИС - INTELLECTUAL PROPERTY FOR BUSINESS SUCCESS OF SMEs, WIPO).

Недействителност на патентите с удължен срок на закрила над 20 г.

„Според постоянната практиката на Върховния административен съд от 2008 г. и в момента по патентни дела от административен характер, закрилата с патент на изобретения, която е била удължена в България над 20 г., следва да прекрати своето действие, считано с обрат-на сила от последния ден на 20-та година от издаването на патента. Актовете на Патентното ведомство, с които въз основа на действащото до 01.01.2007 г. национално законодателство е било извършвано „удължаване на действието на патенти”, в тяхната цялост, първоначално издадени в чужбина, са определени като нищожни от съда.

Срокът на действие на всеки патент е 20 години без изключения

Това е унифициран принцип за продължителността на закрилата, възприет от почти всички държави по света. След присъединяването на България към Европейския съюз пряко действие намират Регламент 1768/92/ЕЕС и Регламент 1610/96/ЕС, уреждащи издаването на сертификати за допълнителна закрила на лекарствени продукти и продукти за растителна защита. Сертификатът за допълнителна закрила се издава само за определен продукт, но не и за патента като цяло. Патентът може да съдържа няколко изобретения, за които е предоставена закрилата (продукти, методи). Продуктът, за който се издава сертификатът, трябва да е пуснат на пазара в ЕИО, за България съгласно Договора за присъединяване към ЕС - след 1 януари 2000 г. Освен това издаването на сертификат от Патентното ведомство по реда на Наредбата за подаване на заявки и издаване на сертификати за допълнителна закрила на лекарствени продукти и продукти за растителна защита е в неразривна връзка с прекратяването на действието на патента, съгласно правото на ЕС.
На практика действието на патент не може да бъде удължено при никакви обстоятелства след изтичане на 20-та година от неговото издаване, независимо в коя държава или от кой международен орган е бил издаден защитният документ.

(Практика на ВАС в решение № 2004/21.02.2008 г. по адм. дело № 12265/2007г., в решение № 4593/17.04.2008 г. по адм. дело № 920/2008 и др. - вж. http://www.sac.government.bg/)”

 

 

Интелектуалната собственост има важно значение при управлението на фирмата в съвременните динамични условия. С членството в Европейския съюз за българските предприемачи се откриват множество възможности за утвърждаване и разширяване на дейността. Едни от уникалните предимства в тази насока се свързват с установяването на ценни контакти с партньори от Западна Европа, заимстването на нововъведения и на технологии, получаването на финансови средства от целевите фондове на Общността. Настоящата 2009-а година е обявена от институциите на Европейския съюз за година на творчеството и иновациите. Интелектуалната собственост и в частност марките, дизайните, полезните модели и патентите, притежавани от предприятията, са мощно средство за конкурентоспособността на бизнеса. Те допринасят изключително както за отличителността, така и за закрилата на иновативните продукти на пазара. Интелектуалната собственост е от полза за развитието на вашия бизнес.