fbpx Хората - капитал в съвременния бизнес | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Хората - капитал в съвременния бизнес

Соня Ангелова получава висшето си образование в Технически университет, София. Там тя завършва първа специалност "Електроника" и втора - "Мениджмънт на персонала". Специализира "Счетоводство и контрол" в Университета за национално и световно стопанство.
От юни 2003 г. заема поста на изпълнителен директор на Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси. Преди това работи като изпълнителен директор на Национално сдружение "Недвижими имоти".
В световен мащаб ХХI век се определя като века на човешкия капитал. Вече и в България все повече се утвърждава разбирането, че ключът към постигане на трайно конкурентно предимство е умелото управление на хората в организациите. Променя се отношението към тях, на персонала не се гледа като на разход за фирмата, а като на капитал.
Във време, когато информационните технологии са леснодостъпни за всички, една компания може да успее и да бъде конкурентоспособна само когато подбира и управлява персонала си по най-добрия начин. Не става въпрос само за личен състав и труд, и работна заплата, а за нещо много повече. Мениджърът по персонала вече не изпълнява само строго административни функции като изготвяне на договори, обработка на болнични, отпуски и заплати, а разработва системи и програми от стратегическо значение за цялата компания. Функцията на мениджъра по човешки ресурси е изключително важна за ефективната работа в една компания. Той е човекът, който трябва да разработи такива политики и практики в компанията, които, от една страна, да гарантират ефективно фукциониране на фирмата и високи финансови резултати и, от друга, да накарат служителите да се чувстват удовлетворени от своята работа. Мениджърът по персонала трябва да е включен в екипа по изготвянето на бизнес стратегията на фирмата и активно да участва при реализирането и. Практиката показва, че е добре да може да разработва план, чрез който да покаже на останалите членове на ръководството каква е възвръщаемостта от инвестициите в персонала.
Отделът по човешки ресурси изработва и въвежда системи и практики, чието приложение води до висока мотивация на персонала, задържането му на работното място и израстването му в кариерата.
HR (Human Resources) специалистите улесняват провеждането на политиката на висшия менидж-мънт, подпомагат реализирането на неговите цели, включително подобряването на чисто финансовите резултати на компанията. Мениджърът по човешки ресурси трябва да играе основна роля при определянето на ключовите компетентности (умения, знания) на хората във фирмата. От него се очаква да разработва механизми, които да измерват и съответно да определят възнаграждения за развитието на тези компетентности.
Макар и бавно във все повече компании се налага
тенденцията мениджърът по човешки

ресурси да бъде част от висшия мениджмънт на компанията
За все повече фирми става ясно, че за да разполагат с качествени служители не е достатъчно само да се осигурят добро заплащане и здравословни и безопасни условия на труд. Хората вече очакват повече-възможности за професионално обучение и кариерно развитие. На пръв поглед това твърдение изглежда малко странно на фона на високото ниво на безработица, което отчита официалната стастика. Всичко обаче има своето рационално обяснение.
В действителност съществуват работни позиции, за които има свръхпредлагане на пазара на труда. В същото време се наблюдава и недостиг за определени групи професии, в повечето случаи става въп-рос за висококвалифицирани специалисти. На какво се дължи това? Обяснението е просто - все повече млади и способни хора решават да търсят своята професионална реализация в чужбина.
По този проблем нашата страна трябва да предприеме незабавни мерки с оглед предстоящето ни присъединяване към Европейския съюз през 2007 г. А кой би могъл да бъде полезен в борбата с този процес? Специалистът по човешки ресурси. Неговата задача е да убеди висшия мениджмънт на компанията си, че е
необходимо да се инвестира в млади специалисти и да им се предлагат привлекателни условия на труд, които отговорят на очакванията им
Един служител е много по-мотивиран да работи ефективно и да бъде лоялен към своята компания, ако знае какво точно се изисква от него и какви са възможностите му за професионално развитие.
Определянето на ясни критерии и правила на работа, както и разработването на кариерни пътеки са приоритети в полето на работата на мениджъра по човешки ресурси.
Една от основните функции на отдела по човешки ресурси е да подпомага развитието на служителите чрез различни форми на обучение - работни срещи, семинари, тренинги и други, ориентирани към развитието на професионалните и личностните качества на служителите. Планирането на обученията се извършва спрямо нуждите и приоритетите на фирмата. Само по себе си
обучението винаги е добро, тъй като разширява хоризонтите
но от гледна точка на компанията то е уместно само ако разходите, които ще се направят за него, са по-малки от стойността, която то ще добави. А за да се измери тази добавена стойност, трябва да се разработят системи и процеси, които да оценяват справедливо и точно представянето на всеки един служител. Тези системи се изработват и прилагат от отделите по човешки ресурси. Те са специфични за всяка фирма. Важно е и да се определят потребностите от обучение.
За това може да се погрижи мениджърът човешки ресурси съвместно с мениджърите от другите отдели.
За да може HR мениджърът да работи качествено и да добавя стойност в компанията, той трябва да умее да комуникира успешно с мениджърите от своето и от по-високо ниво. По този начин той ще ги убеди в полезността на мерките, които би искал да се предприемат.
Колкото и умел да е един мениджър
човешки ресурси, той не би могъл сам да осъществи своите идеи, ако те не са залегнали в стратегията на фирмата и не получава подкрепата на ръководството

Все повече служителите очакват от компанията, в която работят, да им предлага добър организационен климат. Днешната бизнес среда е изключително динамична. Във всяка една сфера постоянно навлизат нови технологии и методи за работа.
Принципът навсякъде обаче е един и същ - ако не си в крак с новите тенденции, конкурентите те отстраняват от пазара. HR мениджърът също трябва да се развива и обучава непрекъснато, за да управлява по ефективен и модерен начин най-ценния ресурс на компанията - човешкия капитал.
Водена от желанието си да подпомогне този процес, Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси предлага различни възможности за обучение и професионално развитие на работещите в областта на управлението и развитието на човешките ресурси. Образователната програма на асоциацията е под формата на семинари, работни срещи, конференции с практическа насоченост. Целта е работещите в областта на управлението и развитието на човешките ресурси да обменят опит и добри практики с колеги от страната и чужбина.


За контакти:
Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси
София 1000, ул."Княз Борис I" № 49, ап.2
тел.: 02/950 10 90, 0898 777 999
e-mail: sangelova@bhrmda.bg