fbpx Мислещите хора в екипа - кои са те и как да ги открием? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Мислещите хора в екипа - кои са те и как да ги открием?


"Не, не мисля, че тази идея е добра!
Има голям риск в нея. Разполагам с факти, които показват съвсем друга картина.
Затова нека по-спокойно да проверим ситуацията. Най-напред, предлагам да изчислим какви инвестиции са нужни, а не да се
хвърляме в неизвестността!"


Чували ли сте подобни изказвания? Думите са типични за човек, който като че ли непрекъснато предизвиква колегите си да доказват, да търсят допълнително информация, да се аргументират и оправдават. Подобни хора често пъти са наричани "песимисти" и "критикари" и тяхната компания не винаги се предпочита.
Когато говорим за екип и екипна работа обаче, ролята на точно такъв човек е безкрайно полезна, защото е предназначена да предпазва екипа от нереалистични или недобре обмислени решения. Думите по-горе са присъщи за т.нар. "анализатор" - типичен представител на "мислещите хора" в екипа. Освен "мислещи хора", всеки екип има нужда още и от "чувстващи" и "правещи" хора.
В няколко поредни статии ще се опитаме да помогнем на читателите на сп. "твоят Бизнес" с полезна информация и съвети за по-пълноценно използване на хората в екипа от гледна точка на това, кои са техните силни роли.

Кои са мислещите хора в екипа и защо имаме нужда от тях?
Това са тези, чието поведение е ориентирано към мисленето и неговите специфични "продукти". Силните им страни са оригиналните идеи, новостите, творчеството, изобретателността, иновациите, анализът, логиката, индукцията, дедукцията, умозаключенията, въображението и стратегическото мислене.

Мислещите хора са мозъчният тръст на екипа - те виждат бъдещето, преценяват необходимото, за да се получат очаквани резултати

очертават проблема, с който екипът следва да се захване. Те мислят в посока на нестандартните възможности за разрешаване на даден въпрос. Мислещите хора тласкат екипа напред към целта, като го предпазват от отклонения, погрешни ходове, възможни капани и нереалистични очаквания.
Практиката ни в различни организации показва, че мислещите хора се изявяват в три възможни поведенчески роли - "Направляващ", "Човек идея" и "Анализатор". Общото между тях е мисловният потенциал, а различното е в акцентите
и в крайните продукти на мисловната дейност.

"Направляващ"
Това е човек, който има визия за бъдещето и непрекъснато насочва екипа в подходящите посока и действия. "Направляващият" мисли бързо и продуктивно, като се стреми да използва силата на индукцията, дедукцията и умозаключенията. Притежава ясна визия за бъдещето, добро въображение и стратегическо мислене. В дискусиите е енергичен и впечатлява с ясната си представа "къде трябва да сме" и "как можем да се озовем на това място".
“Направляващият" има и своите характерни слабости. Понякога той може да бъде нетърпелив и дори нетолерантен към свои по-бавни или нерешителни колеги, които са свикнали дълго и внимателно да обмислят всяка своя стъпка. Това е човек със силен състезателен дух и е ориентиран към активни действия. Тези качества обаче често са за сметка на типичната му безкомпромисност към всичко, което забавя или спъва прогреса към крайните цели.

"Човек идея"
Това е този участник в екипа, който изобретява и предлага оригинални и нестандартни идеи. Известно е, че една идея може да има различни форми. Тя е новият поглед върху познати неща, така че те да изглеждат коренно различни от досегашното познание. Идея е да откриеш връз-ка между различни неща, които на пръв поглед не са свързани помежду си, но с помощта на асоциациите да стигнеш до такава връзка. Идея е да дадеш ново обяснение за някакъв процес, проблем, събитие или явление, като покажеш защо се случва едно, а не друго нещо.
Понякога "човекът идея" в екипа може да се възприема като "странен", защото хрумванията му често са щури, непрактични, неприложими или абсурдни. Но именно така започва процесът на разрешаване на един проблем.
Сред най-често срещаните слабости на този тип човек са пословичната му разсеяност и склонността му към нереалистични предложения. Не на последно място “човекът идея" може да е и силно пристрастен към собствените си идеи, да е ревнив и твърде субективен по отношение на чужди предложения, на които нерядко гледа като на заплаха за собственото си творчество.

"Анализатор"
Той е този участник в екипа, който има способността трезво да оглежда от различни гледни точки всеки въпрос или ситуация. Неговата сила е в индукцията, дедукцията, съпоставката и умозаключенията. “Анализаторът" мисли рационално - той открива скритите ползи и недостатъци във всяка идея.
Сред най-характерните слабости на “анализатора" са прекалената предпазливост при вземане на решение, избягването на всякакви рискове. Голямата му обективност понякога може да затрудни създаването на приятелски отношения с колеги.

Как да открием мислещите хора
и какво още трябва да знаем за тях?

Във всяка организация има мислещи хора. Някои се срещат малко по-често, а други са рядкост. За да ги открием сред участниците в един екип, се налага да установим дали "мисленето"
е тяхна силна страна.


Успешни техники са “самооценка” и “оценка на околните”
Те генерират т. нар. "ролеви профили" и подпомагат участниците в екипа да осмислят и разберат своите приноси в екипната работа. Това е информация, която силно мотивира участника в екипа към поведение, в което той е по-полезен. Оттук нататък всичко е в ръцете на мениджъра, който следва да намери начините за най-ефективно използване на потенциала на мислещите хора.
Данните за “самооценка" и “оценка на околните" в системата “Промакс" се събират чрез специални анкетни листи. Анкетният лист “самооценка" се попълва от всеки член на екип и отразява личното му мнение и отношение към работата с други хора.
Често пъти човек си мисли, че има едни или други приноси в екипната работа и попълва своите анкетни листи именно от тези свои позиции. Нерядко обаче хората отговарят на въпросите в анкетата не от гледна точка на това, което са и което правят, а от гледна точка на това, което искат да бъдат. Разликата е много голяма.
През 1999 г. - 2003 г. ние проведохме практически ориентирано изследване, като с помощта на “Промакс" анкетирахме група от 316 души - български мениджъри и служители, които вземаха участие в различни форми на екипна работа. Организациите, в които тези хора работеха бяха производствени фирми, компании от енергетиката, банки, компютърни фирми, софтуерни екипи, туристически организации, търговски структури, консултантски фирми, детски градини, училища и учебни заведения. В групата на анкетираните попаднаха и студенти, на които бяха задавани различни екипни задачи, а така също и хора от фирми, които се обучаваха в занятията по “мениджмънт на човешките ресурси" в “следдип-ломна квалификация" към Икономически университет - Варна.
В опита си да открием характерни черти на мислещите хора в тази внушителна група произволно избирани специалисти, ние констатирахме следните ключови моменти:

  • "Мислещите хора" в българските екипи са голям дефицит. В сравнение с другите типове хора - “правещи" и “чувстващи", “мислещите хора" са на последно място!
  • "Направляващ" - интересното при тази мислеща роля в екипа е, че хората са склонни да си дават значително по-високи лични оценки за нея, отколкото им дават техните колеги. Редица анкетирани се оценяват като енергични и будещи ентусиазъм лидери, с ясен фокус и визия за бъдещето.
    Колегите на споменатите по-горе хора обаче не са на същото мнение и в повечето случаи дават неутрални или умерено високи оценки на своите съекипници. Разминаването между самооценката и оценката на околните в тази роля е сериозно.
    Крайните резултати на изследването показват, че ролята на “направляващ" в българските екипи е слабо застъпена, като по резултат тя се нарежда на предпоследно място в класацията на всички десет възможни роли в един екип.
  • “Човек идея" - това е най-слабо оценената роля както в анкетите за само-оценка, така и в тези за оценка на околните. Оказа се, че без да искаме сме открили важна причина за много от проблемите в българските организации - липса на достатъчно иновации и свежи идеи, дефицит на нови продукти и рационализации, сляпо копиране и подражаване и др. Те косвено или пряко водят до неконкурентоспособност и застой в икономическите и финансови показатели.


Любопитен и много показателен е фактът, че от всички анкетирани едва 2% са дали висок краен резултат в ролята “човек идея".
4 “Анализатор" - интересното при тази роля в екипа е, че хората са склонни да си дават по-ниски лични оценки за нея, отколкото им дават техните колеги. В повечето случаи служителите избягват да се оценяват като “бавни", “критични" и “скептични".
За разлика от тях колегите на споменатите анкетирани дават умерени или високи оценки на своите съекипници.
Крайните резултати на нашето изследване показват, че ролята на “анализатор" е най-високо оценената от всички останали роли от “мислещия" тип. В българските екипи мислещата роля на “анализатор” е сравнително добре застъпена като работна нагласа и поведение.
Познанието за “мислещите" хора (“направляващ", “човек идея" и “анализатор") може да помогне на всеки предприемач, мениджър или ръководител на екип да прецени с какво разполага и какво още му е необходимо като човешки ресурс и потенциал, за да постигне желаните цели. То помага и на самите участници в екипа в процеса на работа. Информацията е от полза и за цялата организация, защото може да се направи обективна и прецизна равносметка на основните слабости, които подкопават общата ефективност на компанията.

Практиката показва, че с помощта на шепа “мислещ" тип хора малки и големи фирми преживяват истински ренесанс

Затова разберете, кои са мислещите хора, опознайте силните и слабите им страни. Насърчавайте ги да “мислят", защото ползите от техния труд могат да надвишат многократно разходите по тяхното създаване, откриване, привличане, развиване и усъвършенстване. o

За контакти:
www.websita.com
Първият български сайт за работа в екип