fbpx Мярката 60/40 - първа глътка въздух за бизнеса? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Колонката на адв. Петя Мургова & партньори

Мярката 60/40 - първа глътка въздух за бизнеса?

 

С напредване на пандемията е нормално фокусът на общественото внимание да се насочи освен към здравните аспекти на разпространението на COVID-19, така и към икономическото отражение на кризисната ситуация – както в национален, така и в международен план.

Редица компании са изправени пред сериозни избори, които следва да направят и които може да се окажат определящи за дейността им в краткосрочен и дългосрочен план. И за работодателите, и за работниците е жизнено важен въпроса за запазване на работните места, за гарантиране сигурността на изплащането на възнагражденията на наетия персонал, генерално и за създаване на нов компас за бизнеса в новите условия.
Успоредно с разработването на проекта на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (обнародван в ДВ, брой 28 от 24.03.2020 г.), държавата, браншови организации и представители на работодателите и служителите съсредоточиха усилията си в разработване на първата краткосрочна мярка в подкрепа на бизнеса – т.нар. „мярка 60/40“.

Към датата на публикуване на настоящата статия е постигнат консенсус върху разпоредбите на Постановлението на Министерския съвет (прието като ПМС № 55 от 30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.), като се очаква официалното публикуване на окончателния му текст. Междувременно и предвид характера на държавната помощ на отпусканите средства, Постановлението е изпратено за съгласуване на предвидените в него разпоредби с актовете на Европейския съюз.

Водени от желанието си да сте своевременно информирани и предвид публикуваната информация в официалния уебсайт на Агенция по заетостта относно Процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации по ПМС № 55/30.03.2020 г., утвърдена от Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, с настоящия материал ви представяме най-важните аспекти на Процедурата по кандидатстване

Работодатели, които могат да се възползват от механизма за изплащане на компенсации

Предвидени са две групи работодатели, които могат да участват в процедурата:

Група № 1: Работодатели, които поради извънредното положение със своя заповед, издадена въз основа на заповед на държавен орган, са преустановили работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители.
В тази група попадат предимно компании, които извършват търговия на дребно, транспортна дейност, туристически услуги, ресторантьорство, творчески, културни, спортни и други, посочени в Приложението към ПМС.

Група № 2: Работодатели извън посочената група в т. 1, чиято икономическа дейност попада в който и да е сектор от Класификацията на икономическите дейности (КИД -2008), с изключение на секторите А (Селско, горско и рибно стопанство), К (Финансови и застрахователни дейности), О (Държавно управление), Р (Образование), Q (Хуманно здравеопазване и социална работа), T (Дейности на домакинства като работодатели) и U (Дейности на екстериториални организации и служби).

На какви условия следва да отговаря Работодателят, за да получи държавната помощ?

Всеки работодател, независимо дали попада в Група № 1 или в Група № 2, следва да отговаря на следните общи условия:

- Да е местно физическо или юридическо лице или чуждестранно юридическои лице, което осъществява стопанска дейност в Република България;

- Да няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски съгласно данъчно-осигурителното законодателство, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, и за които работодателят не е предприел действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение;

- Да не е обявен в несъстоятелност или да не се намира в производство по несъстоятелност или ликвидация;

- Да запази заетостта на работниците и служителите, за които ще бъде получена компенсация, за период не по-малък от периода, за който са изплатени компенсациите;

- Да не прекратява трудови договори на работници и служители на посочени в Процедурата основания (напр. закриване на част от предприятието, съкращаване на щат и др.) през периода, за който се изплащат компенсации;

- Да няма установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на посочени в Процедурата изисквания на трудовото законодателство (Кодекса на труда или Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност) през период от 6 месеца преди издаване на заповедта за преустановяване на работа.

В допълнение, кандидатите от Група № 2 следва да отговарят и на следните допълнителни условия:

- Да са преустановили работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители (по силата на заповед, издадена на основание чл. 120в, ал. 1 от Кодекса на труда)
или

- Да са установили непълно работно време в предприятието или в негово звено (по силата на заповед, издадена на основание чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда),
както и

- Да имат намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 20 % за период, който зависи от това дали компанията на Работодателя е регистрирана преди или след 01.03.2019 г.
По какъв ред се заявява желанието за получаване на компенсации и какви документи са необходими?

- Заявление за кандидатстване с включени изискуемите към него декларации (по утвърден образец);

- Списък на засегнатите работници и служители (по утвърден образец);

- Заверено копие на заповед за преустановяване на работа или за установяване на непълно работно време;

- Други документи за покриване на условията по ПМС за съответната група.

Документите се подават по електронен път, по пощата или по изключение на място в съответната Дирекция „Бюро по труда“.

Процедурата е отворена за кандидатстване за периода от 31.03.2020 г. до 21.04.2020 г., Документите се разглеждат по реда на получаването им и в срок до 7 работни дни от подаването им, като в срок от 2 дни от финализиране на проверката им, кандидатът се уведомява дали ще му бъде отпусната исканата помощ.

Важно е да се отбележи, че отпуснатата помощ в размер на 60 % от осигурителния доход на засегнатите работници и служители се превежда по посочена банкова сметка на Работодателя от НОИ, а Работодателят е задължен да заплати останалите 40 % до пълния размер на получавания осигурителен доход, както и дължимите осигурителни вноски. Бизнесът ще следва да докаже реалното изплащане на останалите 40 %, което ще подлежи на контрол, като Инспекцията по труда и НАП ще го упражняват.

Тепърва ще следим  и ще се изясни дали тази мярка ще бъде реална глътка въздух  за бизнеса или само математическо съотношение 60/ 40.

Екипът на АДД „Мургова и партньори“ следи неотлъчно процесите по приемане на Постановление № 55 от 30.03.2020 г. и Процедурата по неговото прилагане и изпълнение, като сме на разположение за допълнителни разяснения по повдигнатите в настоящата статия въпроси, както и за всякакво съдействие, необходимо на работодателите в процедурата по кандидатстване за предоставяне на финансова помощ.