fbpx По-големи постъпления от косвени данъци | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

По-големи постъпления от косвени данъци

По-големи постъпления от косвени данъци

Фискалният резерв към 31 май е над 5,0 млрд. лева. Към края на май 2011 г. бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) е отрицателно в размер на 597,5 млн. лв. (0,8 % от прогнозния БВП) и се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 450,6 млн. лв., както и дефицит по европейските средства в размер на 146,9 млн. лева. За сравнение дефицитът за периода януари-май 2010 г. бе в размер на 1 360,0 млн. лв. (1,9 % от БВП), или за първите пет месеца на 2011 г. дефицитът по КФП на касова основа се подобрява номинално със 762,5 млн. лв., (1.1 п.п. от БВП).

Постъпилите приходи и помощи по КФП към края на месец май възлизат на 9 997,5 млн. лв. или 38,1 % от планираните за годишната постъпления с разчетите към ЗДБРБ за 2011 г. Спрямо същия период на 2010 г. приходите отчитат номинален ръст с 639,6 млн. лв. или 6,8%. Това се дължи в най-голяма степен на по-високите постъпления от косвени данъци, които са нараснали с 580,5 млн. лв. (18,1 %), както и на по-високите приходи от социални и здравноосигурителни вноски. Постъпленията от преки данъци и други данъци по ЗКПО също бележат известен ръст спрямо отчетените за същия период на 2010 г.

Общата сума на данъчните постъпления, включително приходите от осигурителни вноски, към края на месец май възлиза на 8 158,7 млн. лв., което е 81,6 % от общите постъпления по КФП.

Facebook коментари