fbpx Полезно! Процесуални и други срокове по време на извънредното положение | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Колонката на адв. Петя Мургова & партньори

Полезно! Процесуални и други срокове по време на извънредното положение

Или колко мъдро се творят закони по време на извънредно положение?

 

Две седмици бяха нужни, за да прекрои и допълни нашият законодател бързо приетия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП), обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., чийто първоначални разпоредби породиха редица разнородни тълкувания и неясноти по отношение на приложението си.

На извънредно заседание, продължило до полунощ, народните представители приеха и станаха факт чаканите изменения в сроковете. Законът за изменение и допълнение на ЗМДВИП, предвиждащ редица промени в първоначалния текст, беше приет на 06.04.2020 г., а на 09.04.2020 г. беше обнародван и в бр. 34 на Държавен вестник.

Считано от 09.04.2020 г. незабавно влизат в сила по-голямата част от новите разпоредби

Предвидените изменения обхващат немалка част от текстовете на Закона, а приложението им се простира в почти всички сфери на бизнеса и държавното управление.

След първоначалното приемане на ЗМДВИП на 24.03.2020 г. особено засилени дебати и множество спорове предизвикаха текстовете, уреждащи спирането и удължаването на сроковете. Именно затова и тези са най-съществено променените разпоредби, които в новия си „ремонтиран“ вариант би следвало по-прецизно да уредят възможните хипотези и евентуални противоречия.

Кои срокове спират да текат?

Според първоначалния текст на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, до отмяна на извънредното положение спираха да текат процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства.

Новоприетите промени от 06.04.2020 г. разшириха кръга на делата, по които сроковете не спират да текат, като допълнението обхвана изключенията от общото правило, които бяха изчерпателно изброени в приложение към Закона. Промените бяха продиктувани основно и се наложиха във връзка със засиления натиск на обществото и бизнеса по отношение на практически спрялото съдопроизводството, а оттам и на целия гражданския и административен оборот.

Генералната философия на промените беше свързана с това да не бъдат спирани дела, чието временно преустановяване би предизвикало особени затруднения за развитието на икономическия оборот, делата от особена важност за страните, чието отлагане би могло да доведе до недобросъвестни действия от някоя от тях, както и голяма част от делата, свързани с актове на държавното управление.
Така например от новите промени бяха изключени 21 вида наказателни производства, сред които мерки за неотклонение, вкл. тези за задържане под стража, съдебно обжалване на такива мерки, мерки за обезпечаване на гражданския иск и др.

Сериозно затруднение би предизвикало и спирането на останалите дела, предвид, което новите промени предвидиха да продължава разглеждането на 6 вида граждански и търговски и на 16 вида административни производства.

Продължава разглеждането на делата за упражняване на родителски права от гледна точка на привременните мерки, за разрешения за теглене на суми от детски влогове, всички обезпечителните производства и производства за обезпечаване на доказателства, делата по Данъчно осигурителния процесуален кодекс за разкриване на данъчна и осигурителна информация, делата по Закона за обществените поръчки, делата по Закона за концесиите и Закона за управление на средствата от Европейските структурни фондове и др.). С пълния текст на Приложението може да се запознаете ТУК 

Подробното изброяване на видовете дела, чието разглеждане няма да се спира, независимо от извънредното положение, на практика отговори на множеството въпроси, възникнали в първите дни след 13.03.2020 г. и внесе яснота относно функционирането на правораздавателните органи в следващите седмици.

Извън изброените, спрени остават всички искови производства, в това число и особените искови производства, трудовите и търговските спорове, делбените производства, производствата по брачни дела, както и преобладаващата част от производствата, свързани с обжалване на административни актове, наказателни постановления и др.
Във връзка със спирането на сроковете по по-голямата част от съдебните производства, Народното събрание отмени и съдебната ваканция през 2020 г., която ежегодно се обявява в периода от 15 юли до 1 септември.

Спират и давностните срокове

Новият текст предвижда спирането на „давностните срокове, с изтичането, на които се погасяват или придобиват права от частноправните субекти“. Така от първоначалния обхват на разпоредбата изцяло отпадна така или иначе доста неясната част относно „други срокове, предвидени в нормативни актове“ и сроковете, с чието изтичане се „прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти“.
Изцяло отпадна и първоначално предвиденото спиране на сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства извън тези, свързани с процедурите по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Независимо от краткия срок на приложението си, цитираните текстове предизвикаха не малко въпросителни, поради което и изменението изискваше особена прецизност. По наше мнение, всички промени, касаещи спирането на сроковете към момента изглеждат обосновани и изяснени. А приложението на новия текст в бъдеще ще покаже и до колко еднозначно и безпроблемно е тълкуването му.
В сила остана и спирането на някои срокове по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и по Закона за съдебната власт.
Измененията започват да се прилагат незабавно, като е изрично предвидено и какво се случва със сроковете, които попадат в новите изключения, но до момента са били спрени. Всички те продължават да текат след изтичането на 7 дни от обнародването в „Държавен вестник“ или считано от 17.04.2020 г. Освен това, всички действия, извършени от обявяването на извънредното положение до влизането в сила на този закон, запазват своята сила.

Кои срокове се удължават по време на извънредното положение?

Наред със спирането, Законът още в първоначалния си вид предвиди и определени хипотези на удължаване с месец на някои законоустановени процедурни срокове, свързани с упражняване на права и задължения на лицата, както и на действието на някои срочни актове на държавното управление и администрацията. Удължаването не е валидно по отношение на спрените срокове, за които коментирахме по-горе, като извън тези случаи то също не е абсолютно правило, приложимо във всички случаи, като именно в тази насока беше и изменението, прието на 06.04.2020 г.
До 30.06.2020 се удължават важни срокове по Закона за корпоративното подоходно облагане, сред които са следните по-важни срокове: срокът за подаване на годишната данъчна декларация, за внасяне на корпоративния данък, за внасяне на данък върху разходите, за деклариране на данъка върху помощните и спомагателните дейности по смисъла на Закона за хазарта, както и срокът за подаване на годишен отчет за дейността от лицата, осъществяващи дейност по същия закон и други;

Отстъпката за авансово плащане на данък за недвижими имоти и МПС може да се ползва при внасяне на данъка до 30.06.2020 г.

Удължават се следните срокове по Закона за данъците върху доходите на физическите лица:

-  До 30.06.2020 е удължен срокът за внасяне на данъка върху разходите от лицата, извършващи стопанска дейност като търговци;

- До 30.06.2020 е удължен срокът за подаване на ГДД и внасяне на дължимия данък от местни физически лица и лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на закона;

- Отстъпката за декларация, подадена по електронен път се ползва, ако същата е подадена в срок до 31.05.2020 г.

Съществена промяна с последното изменение от 06.04.2020 г. беше въведена по отношение на няколко производства, които бяха изключени от първоначалния текст на закона, като важното тук е, че изброените в точките по-долу производства няма да бъдат засегнати от извънредното положение и следва да продължат да се провеждат по обичайния си ред и съобразно сроковете, предвидени в приложимата нормативна уредба.

Новите изменения от 06.04.2020 година предвидиха, че удължаването на сроковете няма да е приложимо за следните производства:

• за възлагане на обществени поръчки,
• концесионните процедури,
• по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове,
• по глава трета от Закона за държавната собственост и по глава трета от Закона за общинската собственост,
• по Закона за подпомагане на земеделските производители,
• по Закона за собствеността и ползване на земеделските земи,
• по Закона за горите,
• по Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз,
• по Закона за ветеринарномедицинската дейност,
• по Закона за устройство на територията,
• по Закона за защита на конкуренцията,
• по съответните подзаконови нормативни актове към изброените по-горе точки.

За да не създаде напрежение в оборота за тези срокове законодателят предвиди 1 седмица допълнително или отложено действие, като тази промяна ще влезе в сила, считано от 17.04.2020 г.
Важно е да се отбележи, че освен за изрично изброените производства, удължаването на сроковете остава приложимо и за сроковете, които са спрени за периода на извънредното положение. След отмяната му спрените срокове, които са започнали преди 13.03.2020 г., ще се възобновяват и ще започват да текат занапред в останалата си неизтекла към момента на спирането част. Всички останали спрени срокове, които е следвало да започнат по време на извънредното положение, ще започнат да текат в пълния си обем след неговата отмяна.

Отмяна на последиците от забава на задължения по договори за кредит

До отмяната на извънредното положение при забава за плащане на задължения на частноправни субекти, длъжници по договори за кредит и други форми на финансиране, предоставени от банки и финансови институции, както и по договори за лизинг, не се начисляват лихви за забава и неустойки, задължението не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът не може да бъде развален поради неизпълнение, както и не могат да бъдат изземвани вещи. Препоръчваме да преговаряте с вашия банкер и да го държите в течение за възможностите си да погасявате кредита, като предоговорите погасителния си план.
Това е един от текстовете с най-широко приложение не само за бизнеса, но за частните лица, за които настоящото положение би могло да създаде сериозни финансови затруднения.

В тази насока бяха дадени и указания от БНБ до банките за изработване на пакет от мерки за справяне със COVID-19, в това число и за предвиждане на мораториум върху плащанията по кредити. Ние от Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ следим развитието по темата и ще Ви информираме своевременно за всяка актуална информация.

Мярката 60/40

На последно място ще обърнем внимание и на измененията в т. нар. мярка 60/40, която се прогнозира да има положително отражение върху икономическия живот в страната. Мярката предизвика разнопосочни мнения, но и не малък интерес още в първите дни след приемането си.

Новото е, че към помощта от 60 %, предоставяна от държавата, ще бъдат включени и дължимите от работодателите задължителни осигурителни вноски на служителите. Предвиденото изменение цели да се засили помощта, която държавата ще осигури на сферите на бизнеса, които са най-силно засегнати от мерките, предприети по време на извънредното положение и да се подпомогне тяхното оцеляване. Подробности по темата относно видовете субекти, имащи право да се възползват четете в предишния ни материал, който публикувахме. Нашият екип е изцяло на разположение за допълнителни разяснения по повдигнатите в настоящата статия въпроси, както и за всякакво съдействие и консултации, необходими във връзка с последиците от извънредното положение, обявено в страната.

Тъй като сроковете са тема, която е доста обширна, конкретно препоръчваме да се консултирате с адвокат, за да прецените дали определени срокове за ваши задължения са спрели да текат или са удължени по време на извънредното положение.