fbpx Правни и практически аспекти на 10–годишната абсолютна погасителна давност за физически лица | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Правни и практически аспекти на 10–годишната абсолютна погасителна давност за физически лица

В българското законодателство съществува добре уредена процедура за обявяване на неплатежоспособност на търговци. Когато стане въпрос обаче за физически лица, които не упражняват търговска дейност ситуацията е много по-различна. В повечето европейски държави има въведени законодателни регулации относно потребителския фалит, но в Република България към настоящия момент не е налице нормативна база, уреждаща процедурата на потребителска несъстоятелност. Липсата на каквато и да е възможност едно физическо лице да стартира процедура по фалит, мотивира законодателят да въведе едно алтернативно решение за избягване на фигурата на “вечния длъжник“, а именно въвеждането на 10-годишна абсолютна погасителна давност по отношение на задълженията на физическите лица. 

Същност на погасителната давност

Погасителната давност представлява период от време, с изтичането, на който се погасява възможността за събиране на едно вземане по принудителен ред.

Погасителната давност за публични и частни вземания е различна. Публични са определени вземанията на държавата и общините, изчерпателно изброени в ДОПК. Останалите вземания, както и тези на физическите и юридическите лица се причисляват към частните вземания. 

Докато за публичните вземания се прилага абсолютен 10-годишен давностен срок, с изтичането, на който те се погасяват, независимо дали се дължат от физически лица или търговци, то при частните вземания е валидна обща 5-годишна давност, при която се погасяват всички вземания, за които законът не предвижда друг срок. С изтичането на 3-годишен давностен срок се погасяват вземанията за възнаграждение за труд, за обезщетения и неустойки от неизпълнен договор, за наем, за лихви и за други периодични плащания.

Важно е да се отбележи, че 5-годишната и 3-годишната давност за частните вземания може да бъде спирана и прекъсвана в определени случаи, изчерпателно изброени в ЗЗД. В случай че давността бъде прекъсната, започва да тече нова давност и това може да продължи неограничен период от време, като на практика задълженията на физическите лица могат да останат непогасени до края на живота им. 

Какво предвижда новата 10-годишна абсолютна давност за физическите лица

С въвеждането на новия чл. 112 в Закона за задълженията и договорите се прие, че: С изтичането на десетгодишна давност се погасяват парични вземания срещу физически лица, независимо от прекъсването й, освен когато задължението е отсрочено или разсрочено.

Давността няма да се прилага за вземания:

•    от търговската дейност на еднолични търговци или на физически лица - съдружници в дружество;
•    за непозволено увреждане;
•    за неоснователно обогатяване;
•    за издръжка;
•    за трудово възнаграждение;
•    и за обезщетения по Кодекса на труда.

За абсолютната давност остават приложими и две познати разпоредби на Закона за задълженията и договорите, които се отнасят до познатата обща давност – чл. 115 и чл. 118. Това означава, че абсолютна давност няма да тече между близки роднини, както и най-вече докато трае съдебният процес за вземането и за вземания произтичащи или следствие на приватизационни сделки и за реституирано имущество. 

С въвеждане на 10–годишната абсолютна погасителна давност няма да се промени сега действащия режим за обща давност и длъжниците ще могат по досегашния ред да се възползват от 3- и 5-годишната давност. 

Абсолютната давност ще важи и за заварените дългове

•    За заварените случаи 10-годишната давност започва да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо;
•    При висящо изпълнително производство давността започва да тече от първото действие по изпълнението;
•    Когато не е образувано изпълнително производство - от деня на влизането в сила на акта, с който е признато вземането. 

Промените ще влязат в сила шест месеца след обнародването им в Държавен вестник или считано от 01.12.2020 г. 

От една страна с въвеждането на 10-годишната абсолютна давност ще се дисциплинират кредиторите да предприемат своевременно действия за събиране на вземанията си, както и ще се прекрати порочната практика на висящи цял живот изпълнителни дела, при които длъжниците нямат имущество, с което да удовлетворят кредитора си.

От друга страна обаче, абсолютната давност несъмнено ще доведе до поскъпване на банковите кредити, както и силно ще се стесни кръга на лицата, на които те ще се отпускат, поради завишените критерии за оценка на риска. 
Практиката от прилагането на 10-годишната абсолютна давност тепърва предстои да покаже дали въведените законодателните промени ще постигнат очакваните резултати. 
 

Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ разполага с отлично подготвен екип за процесуална защита и съдействие при водене на преговори при възникнали казуси във всички сфери на гражданското право. Настоящият материал има информативен характер и не следва да бъде тълкуван като правен съвет. При всеки отделен казус са от значение конкретните факти и обстоятелства, които са и могат да бъдат разнообразни. При възникване на въпроси или нужда от консултации може да се свържете с нас на www.murgova.com.