fbpx Приемат закон за младежта | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Приемат закон за младежта

На второ четене в Народнот осъбрание бе прието да се създаде Национален консултативен съвет за младежта, който ще подпомага министъра на образованието при провеждане на държавната политика сред младите хора. В него ще се включват заместник-министри, заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето, представител на националното сдружение на общините и на Националното представителство на студентските съвети, както и по един представител от всяка национално представителна младежка организация.

Национално представителната младежка организация  трябва да има поне 900 членове и да извършва дейност на територията на не по-малко от 30 % от общините в страната. Най-малко 70 % от хората, които членуват в нея, трябва да са на възраст от 15 до 29 години. Непълнолетни също могат да членуват в младежки организации, но с изрично писмено съгласие на техните законни представители. Парламентът прие да се направи Национална информационна системаза младежта, в която да има данни за младежките организации в страната, изследвания за състоянието на младежта, както и актуална информация за възможностите за финансиране на младежки дейности.

В системата ще бъдат включвани и младежките организации, които кандидатстват за финансиране по национални и европейски програми. Вписването в системата ще става след подадено заявление от съответната организация до министерството на образованието. Законът регламентира и младежкото доброволчество и дейността на младежкия работник и задължи кметовете на общини до 31 януари да предоставят на областните управители годишен план за младежта, както и отчет за изпълнението на младежките дейности в общината за предишната година. Планът трябва да бъде приет от общинския съвет. Депутатите решиха в срок от два месеца от влизането в сила на закона Министерският съвет да внесе в Народното събрание Национална стратегия за младежта.