Разлика в заплащането по пол – мит или реалност? (част втора)

Интересното е, че разликата в заплащането между половете силно зависи от позицията в заетостта. В продължение от първа част на статията, наистина, жени съобщават за по-ниска заплата от мъжете, само когато са наети като професионалисти, в услуги и като продавачки, и в нискоквалифицирани професии. Тези, които съобщават за по-висока заплата, отколкото мъжете, са мениджъри. Когато работят като мениджъри, жените получават обезщетения като допълнителна почивка за извънреден труд, премии, фирмени облигации и т.н. повече от мъжете. Например, 6 от 8 жени в сравнение с 2 от 13 мъже са получили бонуси, свързани с изпълнение, докато такава разлика за другите позиции не съществува. Следователно, най-често причините за GPG са длъжностна/професионална сегрегация и ограничените възможности за кариерно и професионално израстване (стъклен таван).

Беше анализирана субективната оценка на респондентите по отношение на справедливостта на заплатата. Това, което най-точно отразява личният им принос и постиженията в труда. Резултатите показват, че жените не само, че получават по-ниски възнаграждения от мъжете, но имат и по-ниска самооценка на вложения си труд. В проведените в рамките на проекта дискусионни срещи, участниците се обединиха около тезата, че равнопоставеността при заплащането между мъжете и жените би трябвало да е част от социалния диалог.

Но как да се борим със съществуващата разлика в заплащането по пол (GPG)?

Не премълчавайте проблема: споделете го с други жени, с институциите, с представители на синдикатите.

Настоявайте за прилагане на мерки за борба, намаляване и елиминиране на разликата в заплащането по пол, като например:
- по-прозрачни правила при формиране на структурата, факторите и системите на заплащане;
- в индивидуалните трудови договори в частта на заплащането да бъдат разписани елементите и параметрите на работната заплата;
- усъвършенстване информационната база данни за социално икономически показатели по пол, като работно време, извънреден труд, структура на заплатите и системи на заплащане - необходима за аргументиране и отстояване на интересите на работещите жени;
- стимулиране потенциала на жените за постепенно издигане към по-високи постове;
- формиране на равнопоставени по пол членове на комисиите водещи преговори в колективното договаряне и засилване ролята на колективното договаряне за преодоляване на GPG;
- създаване на условия, които да благоприятстват съчетаването на работата и семейния живот: гъвкаво работно време за родители; изграждане на детски градини в предприятието; възможност за работа от дома при нужда от полагане на грижи за зависим член в семейството; насърчаване мъжете за използване на родителския отпуск; участие в квалификационни обучения в периода на родителски отпуск, които ще предотвратят възпрепятстването на кариерно развитие при завръщане на работа;
- повишаване на информираността за равен достъп до професионално обучение и насоки за преодоляване на GPG.

Ако искате да знаете дали във Вашата организация, независимо от доброто състояние, както и коректното прилагане на европейските и националните правила има такава разлика в заплащането, направете следното:
- Посетете уебсайта http://zerogpg-project.eu/bg/
- Влезте в меню zeroGPG инструмент
- Регистрирайте се, попълнете формуляра и изчислете GPG от позицията на служител или работодател.
 

Facebook comments