fbpx Ръстът на икономиката надхвърля очакванията | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ръстът на икономиката надхвърля очакванията

Растежът на българската икономика през първото тримесечие на годината надхвърли всички предварителни прогнози. Според предварителните данни на НСИ за брутния вътрешен продукт неговият физически обем се е повишил с 3,0% на годишна база. Принос за ръста на икономиката има както вътрешното търсене, така и външното търсене, като все повече се повишава значението на вътрешното търсене (потребление и инвестиции) за икономическия ръст на страната.

Наблюдава се забавяне едновременно на реалния ръст на износа и на вноса на стоки и услуги, но забавянето при вноса е по-голямо, което предопределя и подобряването на стойността на нетния износ спрямо първото тримесечие на 2015 г. Всички икономически сектори с изключение на строителството регистрират растеж на своята БДС, като в промишлеността годишният реален ръст е в размер на 5,3%

Много положителни са и данните за развитието на пазара на труда. Нивото на безработица през първото тримесечие на 2016 г. е 8,7%, което е с 2 пп по-ниско спрямо стойността на показателя през същия период на предходната година. Заедно с намаляването на безработицата, заетостта в страната продължава да се увеличава. Според данните от Наблюдението на работната сила броят на заетите се повишава с с 0,7% на годишна база, а коефициентът на заетост вече е около равнищата, наблюдавани през 2009 г.

Ускорява се годишният ръст на средната работна заплата в страната, като все по-голямо значение за нейната динамика има повишеното търсене на труд, включително със специфични квалификации, което не може да бъде посрещнато от съответстващо му по образование и квалификация предлагане на работна сила.

Салдото по текущата сметка остава положително (1,5% от БВП). Ръстът на износа се забавя, но същото се наблюдава и при ръста на вноса, което допринася за подобряването на салдото по търговията със стоки.

През първите три месеца на 2016 г. дефлацията в България отново се задълбочава. До голяма степен новото понижаване на общия ценови индекс в страната се дължи на динамиката на международните цени на петрола. Все пак, динамиката на цените на горивата през следващите месеци показват, че може да се очаква постепенно завръщане на месечната инфлация към нулевото равнище, а до края на годината тя да регистрира и положителни стойности.

През първото тримесечие на 2016 г. консолидираната фискална програма регистрира излишък от 1 863,6 млн. лв. (2,1 % от прогнозния БВП), който съществено надхвърля излишъка, регистриран една година по-рано.

 

    Кредитът за фирми и домакинства намалява, което се дължи изцяло на намалението на „лошите“ кредити и на овърдрафта, докато стойността на редовните кредити е почти без изменение. Делът на необслужваните кредити с просрочие над 90 дни намалява и към края на март той е 14,8% от всички кредити (без тези за банки), което е близко до дела на необслужваните кредити от края на 2011 г. Данните са от икономическия наблюдател на Българска банка за развитие.