fbpx Винаги се търсят гъвкави подходи към кредитиране по европроекти | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Владислава Арсова, Ръководител „Европейски програми” в МКБ Юнионбанк

Винаги се търсят гъвкави подходи към кредитиране по европроекти

При 99% от развитието на бизнеса, в един момент, е задължително получаването на “финансова инжекция” от външен източник, която да даде тласък за развитието му. Но в днешните кризисни дни, търсенето и използването на тази “инжекция” е нож с две остриета. Докато едното помага, другото може да отреже главата... Начин за подпомагане на бизнеса са европрограмите, за които се говорят и пишат противоречиви мнения всеки ден. Затова, ние решихме да потърсим още едно мнение именно по тази гореща тема. Разговаряхме с Владислава Арсова, Ръководител „Европейски програми” в МКБ Юнионбанк.

Г-жо Арсова, какви са вашите наблюдения по отношение на кандидатстването на фирми за проекти по ОП и исканията им за финансиране? Успяват ли да покрият изискванията към самите програми и съответно към банката?

- Фирмите са сравнително добре запознати с условията на ОП и възможностите пред тях за финансиране на конкретни инвестиции. Изискванията на програмите са достатъчно изчерпателни, така че даден проект да може да бъде подпомаган само по една схема или операция на дадена ОП. От своя страна, изискванията на банката не се различават съществено от изискванията за кредитиране на всяка друга инвестиция –възможност на проекта/инвестицията да генерира достатъчно средства за обслужване на кредита. В случаите, когато клиент не може да покрие някои от основните изисквания (размер на собствено участие, обезпечения) банката се стреми да прилага индивидуален подход и да търси алтернативни варианти (напр. чрез ползване на гаранции от Националния гаранционен фонд) за да постигне приемлива структура за финансиране.

Какви проекти най-често се финансират? В какви браншове?
- До момента основно бяха одобрявани проекти на земеделски производители по Мярка 121 на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за закупуване на земеделска техника и на фирми от промишлеността за инвестиции в ново оборудване по Оперативна програма „Конкурентноспособност”. Интересът е насочен както към схемите, подпомагащи инвестиции в съществуващи предприятия, така и по отношение на мерките за създаване и развитие на нов бизнес, които предстои да бъдат одобрени от държавните органи (Мярка 312 на ПРСР).

Какво значи мостово финансиране на очакваната субсидия по ОП?
- По всички ОП субсидиите се изплащат едва след като целия проект е изпълнен, респективно всички дейности вече са били заплатени. По тази причина, обикновено за изпълнението на даден проект е необходимо да бъде ползвано мостово финансиране - банката предоставя кредит до размера на очакваната субсидия, която в последствие служи за погасяване на кредита.

Какво става когато одобрената сума по даден проект се забави и фирмата изпада в невъзможност да изплаща задълженията си?
- Обикновено се предвиждат достатъчно дълги срокове за получаване на субсидията. Вариант е също така да не се залага дата на погасителна вноска със субсидията, но кредитополучателят да поема ангажимент да я използва задължително за погасяване на част от кредита. Освен това, банката извършва текущ мониторинг на изпълнението на проекта и при необходимост се взимат превантивни мерки, за да се гарантира нормално обслужване на кредита. Вноската се отлага за бъдещ период и едва ако има ясни знаци, че субсидията не може да бъде получена, се предприемат действия по договаряне на нов погасителен план, така че той да бъде по възможностите на кредитополучателя.

Какви са лихвите по кредити по ОП – различават ли се от стандартните бизнес кредити?
- Като цяло лихвите по кредити по ОП не се различават от лихвите на останалите инвестиционни кредити. Разбира се, търсят се възможности за предоставяне на кредити по Европейските програми на преференциални лихвени нива, напр. по линия на Българска банка за развитие, където цената е фиксирана за период до 10 години – 8%.

Не станаха ли банките у нас твърде строги в изискванията си към бизнеса и не са ли много високи лихвите? Обвиненията към банките са постоянни.
- В период на криза е нормално изискванията да бъдат по-завишени, тъй като рисковете са по-високи. Както инвеститорите, така и банките са по-предпазливи. Самите фирми също ограничават търсенето на кредити, особено за инвестиции, защото те се отлагат за бъдещ, по-благоприятен период. При положителни сигнали за икономическо развитие банките ще реагират и ще облекчат условията за финансиране. Знаете, че в лихвите се калкулира рискова премия, която е функция от много фактори и във времена на икономическа криза и несигурност се покачва.

Научиха ли се хората да четат “малките букви” в договорите за кредитите?
- МКБ Юнионбанк винаги е била коректна към своите клиенти и се стреми обективно да информира клиентите си относно условията залегнали в договора за кредит. Прозрачността и открития диалог са в основата на всяко едно дългосрочно партньорство с клиентите, което е основна цел на банката. Освен това, с оглед защита на потребителите, ЕС налага все по-строги изисквания към банките, които се въвеждат своевременно като практики в България.

Какви шансове за кредит има днес един стартиращ бизнес?
- Европейските фондове предвиждат подпомагане на стартиращ бизнес, като субсидиите могат да достигнат 90%. Както вече споменахме, безвъзмездната помощ се изплаща едва след като бенефициентът е осигурил цялостно финансиране на своя проект. По тази причина отново е необходимо мостово финансиране. При стартиращ бизнес се търсят варианти за гъвкав анализ и оценка, приемат се гаранции от трети лица (поръчителство по кредита, предоставяне на обезпечения) и др. Разглеждат се два източника за погасяване на кредита – парични постъпления от реализация на продукцията или услугата, резултат от проекта, и/ или субсидията по проекта. Важно е да се знае, че банката предоставя гратисен период за периода на изпълнение на проекта, но той е само за погасяване на главницата. През периода следва да се плащат месечните лихви, като следва да има ясен източник за плащане на тези разходи. Не на последно място, предвид рисковете по един подобен проект, се изисква и определено самоучастие на клиента, както и предоставяне на обезпечения. Тук отново може да се приложи гаранция от Националния гаранционен фонд.