fbpx Взаимоотношения между одитор и предприятие | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Взаимоотношения между одитор и предприятие

Независимият финансов одит се осъществява въз основа на писмен договор, който се сключва между одитора (или одиторската компания) и съответното предприятие. Възнаграждението на одитора и начина на плащането се определят от страните в зависимост от оценените работните часове и часовата ставка.
Отговорността за изготвянето на финансовия отчет и отразените в него конкретни факти и обстоятелства се носи от ръководството на предприятието. То изготвя годишния финансов отчет заедно с годишния доклад за дейността. Също така ръководството на предприятието предоставя на одитора и т.нар. представително писмо, в което декларира наличието или отсъствието на определени факти и обстоятелства, които са от значение за финансовата отчетност.
Одиторът от своя страна не носи отговорност за финансовия отчет, а за изразеното относно него мнение.

Одиторски доклад

При приключването на проверката, след като одиторът получи достатъчни и уместни доказателства за достоверността на проверяваните отчети, се изготвя и представя одиторски доклад. Според изискванията на Международните одиторско стандарти одиторският доклад трябва да отрази ясно мнението на одитора относно финансовия отчет.

Видовете одиторски доклади 

Неквалифициран доклад - Издава се, когато финансовият отчет е достоверен във всички съществени аспекти. В практиката е известен още и като доклад без резерви, т.е. чисто одиторско мнение;
Модифициран неквалифициран доклад - Одиторът обръща внимание на определени въпроси, което не променя мнението му, че финансовият отчет е достоверен във всички съществени аспекти. Този доклад е също без резерви, а обръщането на внимание по отношение на определени въпроси е с информативна цел. Известен е още като параграф за обръщане на внимание;
Доклад с резерви – Одиторът не потвърждава достоверността на финансовия отчет във всички съществени аспекти. Резервите, известни още като квалификации в одиторския доклад, ясно следва да идентифицират установените проблемни области;
Доклад с отказ от мнение – Представя се, когато одиторът не е събрал достатъчни доказателства и не е получил необходимата му информация, за да може да изрази мнение. Това може да се случи, когато одитираната компания не е съдействала достатъчно в процеса на одита или дори умишлено е ограничавала достъпа на одитора до необходимата за работата му информация;
Доклад за отказ за заверка – Информацията представена във финансовия отчет не е достоверна. Известен е още като доклад с отрицателно мнение, или мнение за несъгласие.
Одитираният финансов отчет се приема от Общото събрание на предприятието.