труд

Министерството на труда и социалната политика набира оферти за разработване на пилотен проект за средносрочно прогнозиране на развитието на пазара на труда и потребностите от знания и умения в България. Дейностите, които се предвиждат да бъдат изпълнени в рамката на проекта са в четири посоки.
Безработицата продължава да намалява за шести пореден месец, макар и минимално. През август тя е 9,14 на сто., съобщиха от Министерството на труда и социалната политика. През август равнището е спаднало с 0,09 процентни пункта в сравнение с юли.
По данни за Европа до 20% от инцидентите на работното място са свързани с поддръжката на работната среда, а в някои сектори повече от половината от злополуките се дължат на този фактор. Между 10 и 15% от инцидентите с фатален край също могат да бъдат отнесени към недобрата поддръжка.
Предотвратяването на професионалния риск и промяна в законодателството на страната в сферата на безопасност и здраве при работа, е важно условия за интегрирането на България в Европейския съюз.
През последното десетилетие в нашата страна бяха издадени редица законови и нормативни документи относно осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в работната среда в различните отрасли на промишлеността. В известна степен, тази законодателна дейност предопредели създаването на по-добри условия на труд, намаляване на производствения риск и трудовия травматизъм.
Строителството е един от най-рисковите браншове в икономиката както в България, така и навсякъде по света. Въпреки намаляването у нас на общия трудов травматизъм и броя на трудовите злополуки, завършили със смърт, съответно от 24 795 на 14 764 и от 15 на 13 злополуки със смъртен изход, все пак този процент е изключително висок в сравнение със страните от Европейския съюз.