fbpx 20 ключа на успеха | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

20 ключа на успеха

20 ключа на успеха

 

Съществуват множество стратегии за успешен бизнес, но бих искал да обърна внимание върху една доказала своята приложимост методология - „20 Keys®” (Двадесет ключа). Методологията е представена в повече от 35 страни и внедрена в над 800 компании по целия свят, което потвърждава нейната ефективност в различни култури, индустрии и икономически условия.

Японската методология е управленска система, която предоставя възможност да се минимизират всички ненужни дейности и да се оптимизират тези, които са пряко свързани с добавянето на стойност за крайния клиент. Базирана на принципите на Lean, които превръщат Тойота от малка компания в световен производител на автомобили, 20 Keys® успешно управлява успеха на компаниите, които я прилагат. Същността ѝ се базира на 20 ключови елемента, валидни за всяка организация, като с подобряването на всеки от тях постепенно се достига да по-добро функционирането на компанията и повишаване на удовлетвореността на клиентите ѝ.

Чрез въвеждането на системата се цели цялостна промяна в начина на мислене на всички служители и мениджъри в компанията (трансформация на фирмената култура) в подкрепа на стратегията за повишаване на удовлетвореността на клиентите, тяхното задържане и привличането на нови такива.

Нека разгледаме четири от 20-те ключа, които адекватно адресират част от несъвършенствата на традиционните методи на управление. Първото несъвършенство произтича от факта, че повечето мениджъри прилагат подхода на управление изцяло от горе надолу – решенията се вземат от ръководството и се „свеждат за изпълнение“. Другото несъвършенство се свързва с факта, че повечето идеи за подобрения в начина на работа са предимно провокирани от ръководството, а не по инициатива на служителите. В този материал ще се спрем накратко върху онези от 20-те ключа, които са „призвани“ да ангажират служителите на всички нива в организацията:

2 Ключ: Синхронизиране на целите

Ключ 2 дава на служителите усещане за цел като им позволява да видят голямата картина и да поемат инициатива и отговорност. За да може всички групи в организацията да имат възможност за изява, мениджърският екип трябва да отговори на следните въпроси:

  • Защо трябва да се променим?

  • Какво трябва да променим?

  • Как да го променим?

  • Кой ще го промени?

  • Кога ще го променим?  

Основна цел на този ключ е да фокусира цялата организация към постигането на бизнес целите, като ги синхронизира в рамките на различните отдели от организационната структура. Образуват се групи, в които отговорностите са разпределени и по този начин организацията става по-гъвкава и по-лесна за управление. Създават се ключови показатели за измерване на изпълнението (КПИ) в съответствие със стратегията на компанията. Уточняват се целите на организацията и целевите стойности на КПИ. Създава се система за планиране на целите, мониторинг на изпълнението, анализ на постигнатите резултати и предприемане на коригиращи действия.

Ключ 3: Работа в малки групи

Една от основите идеи, заложени в 20 Keys®, е участието на всички служители в подобрението на организацията. Ключът се състои в решаването на проблеми от малки групи, в които участват служители от всички нива и функции на организацията. Групата може да се състои от три до пет служителя, които дават идеи по конкретен проблем. Този ключ се използва за прилагане на възможно най-много подобрения, затова трябва да се изгради добра система за генериране на идеи и още по-добра система за изпълнението им. За успешното прилагане на ключа е важно ръководството активно да подкрепя и окуражава предлагането на нововъведения от работниците.

Ключ 14: Стимулиране на служителите да правят подобрения

Основната цел на този ключ е да стимулираме служителите да внедряват своите собствени идеи за подобрения, като просто им позволим да опитват нови техники и подходи и в същото време им осигурим необходимото обучение, материали и инструменти, за да реализират идеите си.

Ключ 15: Широк профил на уменията и кръстосани обучения

Екип с тесен набор от умения често се оказва уязвим при отсъствие на някои от членовете на екипа или при промени в клиентското търсене, технологии, процеси и други промени. Ключ 15 подпомага осигуряването на по-широк профил на умения в рамките на всеки екип. Широкият профил на уменията и кръстосаните обучения също така позволяват ротация на работното място, гъвкавост на компанията и дават възможност за личностно развитие, правейки работата по-интересна и по-удовлетворяваща.