fbpx Бъдещето на транспорта и логистиката се крепи върху IoT | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Бъдещето на транспорта и логистиката се крепи върху IoT

Автор

Тенденцията за нарастваща глобализация в световен мащаб поставя високи изисквания към транспортните мрежи от различно естество. Новите транспортни мрежи от следващо поколение трябва да са по-бързи, по-достъпни и все по-енергийно ефективни. Също така, те трябва да отговорят и на повишаващите се регулаторни изисквания в сектора, успявайки да запазят здравословни нива на рентабилност.

При такива обстоятелства всички възможни пътища за развитие биват свързани с иновации и оптимизации, които се реализират посредством наблюдението на транспортните ресурси, операциите и начина им на работа. Това, което свързва всички  транспортни мрежи обаче, е относително големият процент от време, в който те оперират "на тъмно". Често пъти липсва така необходимата детайлна информация за операциите и за въздействието на околната среда върху товара и превозното средство. Тези липси и завишени изисквания могат да бъдат посрещнати и в днешно време от набор технологии, обобщени като IoT. IoT дава предпоставка за значително  ускоряване иновациите в цялата транспортна индустрия, започвайки от най-масовите транспортни средства, които използваме на ежедневна база, като коли и камиони, и стигнем до големите транспортни вериги, опериращи на релси, вода или по въздух.

Видимост от край до край

Всяка събрана информация от движенията в транспортните мрежи би могла не само да спестява разходи, но да бъде използвана за увеличаване на печалбите, за намаляване на липсите и повредите, и не на последно място – за подобряване на клиентското удовлетворение. Колкото повече информация бива събирана относно проблемните доставки, толкова по-адекватно биха могли да бъдат адресирани за в бъдеще тесните места по веригата. Проследяването на точния път, по който преминава товарът, конкретния начин на транспортиране и всички външни въздействия, на които е изложен товарът, стават възможни посредством IoT.  Започвайки от вече широко използваните RFID тагове в логистичните центрове, през умни и свързани палета, до датчици, следящи параметри като вибрации, влага, осветеност, географски координати, събирането на данни в почти реално време е възможно и до голяма степен достъпно. Като основно предизвикателство за цялата T&L индустрия остава казусът как всички тези събрани данни да бъдат преплетени успешно в съществуващите бизнес процеси и практики. Все по-често данните от IoT инфраструктурата стават основен източник за Big Data проектите в големите логистични компании, където се търси невидимата корелация между данни и събития, за да бъдат подобрени операциите и постигнати целите на компанията.

Най-добра приемственост на IoT се наблюдава при системите за управление на флота (FM), както и при системите за проследяване на индивидуални пратки (T&T). FM системите предлагат изключително детайлен поглед върху превозното средство, позволявайки да се следи всеки един параметър от неговата работа и начин експлоатация. Събраните данни в реално време дават възможност за почти моментална реакция след настъпване на определено събитие. Например, когато нивото на позволените вибрации наближи определената за товара граница, операторът в командния център и шофьорът веднага биха получили съобщение, за да могат координирано да предотвратят повредата на товара. Подобни данни обаче могат да бъдат предоставени и от датчик, прикрепен към товара, когато поръчителят използва IoT базирана T&T система. Този тип системи би следвало да навлизат все повече при големите и средни товародатели. Те дават възможност за диверсификация на доставчиците на транспортни услуги, намалявайки цялостните  разходи за транспорт спрямо монолитните транспортни доставчици, и отварят път към икономически по-изгодните спедиции и 3PL доставчици. Същевременно запазват възможността за пълна проследяемост на качеството на предоставената транспортна услуга.

Свързаният транспорт

Законите на Мур продължават да са актуални и с поевтиняването на IoT сензорите всяко едно транспортно средство може да бъде превърнато в подвижна платформа за събиране на данни от околната среда. На база на тази информация вече сме свидетели как превозни средства, оборудвани със съответните сензори и необходимата изчислителни ресурси, могат успешно да се самоуправляват в конкретни условия, дори по-добре от човек. Не само това, но транспортните средства вече имат възможност да самодиагностицират и комуникират възникнали или предстоящи технически неизправности със сервизните центрове, както и да получават софтуерни обновления по мобилната мрежа. Тези постижения обаче са едва първа стъпка в доста по-дълъг процес на конвергиране на отделни системи, които, свързани помежду си, могат радикално да променят качеството на транспортните услуги и съответно качеството ни на живот.

Умните градове и умните инфраструктури също биват базирани на IoT сензори, събиращи информация за движението на хора, стоки и състоянието на средата. Тези данни биват обработвани от аналитични алгоритми, посредством които би могло да се извлече максимумът от всяка една инфраструктура. Макар процесът да е стартирал, тепърва предстои изграждането на стандартни комуникационни канали между автономните транспортни средства и умните инфраструктури. Когато това се случи, можем да очакваме радикална промяна в сигурността и ефективността на транспортните услуги. В такъв сценарий инфраструктурата ще може да навигира движещите се по нея транспортни средства по оптимални маршрути и скорост. В допълнение, събраните данни от близките превозни средства ще бъдат разменяни помежду им, така че видимостта и пълнотата на картината за околната среда, с които разполага свързаното превозното средство, ще надхвърлят многократно човешките способности за възприятие на обстановката. Все по-голямо внимание ще се обръща и на натрупаните данни, които впоследствие биха могли да разкрият неизползвани начини за оптимизация. Тези назряващи IoT реалности разкриват и напълно нови за сектора източници на доход, както за инфраструктурните оператори, така и за собствениците на флоти. Базирайки се на своите мащабни операции, участниците в транспортния бранш вече могат да се превърнат и в доставчици на данни за бизнеси от редица други сектори. Независимо дали става дума за данни в реално време или за масиви от исторически данни, вече съществуват няколко модела за монетизация на тези информационни ресурси, които в днешно време стават дори по-важни от горивото.

Предизвикателства

Транспортни единици, превозни средства и инфраструктури традиционно не са били участници в мрежите за данни, което вече се променя. С разполагането на безброй много датчици и свързването на различен тип елементи от веригата за доставки към информационно-комуникационните мрежи се отварят и нови вектори за цифрови атаки. За съжаление, мащабите на IoT няма да направят живота на специалистите по сигурност по-лесен и определено към този момент няма утвърдени практики за защита на IoT базирани устройства/мрежи. Маркетинговите войни между малки и големи производители, борещи се за пазарен дял на този тепърва развиващ се пазар, резултират често пъти в неглижиране или понякога  до пълно отсъствие на мерки за сигурност в продуктите, налични на пазара към този момент. Светлина в тунела дават базираните на изкуствен интелект системи за сигурност, които са в състояние да обработват огромни потоци от данни и да филтрират подозрителните активности в мрежата, но значителен опит с IoT все още не е натрупан и дори този тип системи не показват завидни нива на сигурност. Когато тези фактори се съчетаят с неспазване на добрите практики за сигурност по време на внедряване и експлоатация, рискът може да бъде висок и трябва да бъде преценен внимателно.

Други фактори, затрудняващи масовото навлизане на IoT, изненадващо или не, се оказват и обтегнатите икономически отношения между големите сили на изток и запад. Навременното развитието на мрежите от пето поколение (5G), които се очаква да станат гръбнака на IoT индустрията, в момента е под въпрос. Основен двигател за реализирането на новия стандарт са китайските телеком производители, които са в състояние да осигурят най-изгодния хардуер, без който обновяването на мрежите на западните телекоми не би било икономически възможно. Съществуващите в момента търговски забрани обаче не само правят задачата непосилна, но повдигат и други въпроси сред западните икономически гиганти. Например, дали трябва да се допуска критично мрежово оборудване да бъде предоставено изключително от Китай и какви рискове крие това? Дори се стигна до ситуацията, в която най-големият китайски и световен производител на оборудване за 5G заяви открито, че не вярва в ползите от новия стандарт. Всички тези фактори неминуемо ще рефлектират и върху темпа на масовизиране на IoT индустрията.
Не на последно място, като член на Европейския съюз трябва да се отбележи и необходимото допълнително усилие за съответствие с Общия регламент за защита на лични данни при повечето IoT базирани проекти в транспортния сектор. Въпреки всичко обаче инерцията вече е налице и ползите от технологиите са неоспорими, което ще спомогне за преодоляването на всички тези предизвикателства. 

IoT във вашия транспортен бизнес

В заключение, си позволявам да припомня, че проектите, свързани с IoT, не са проекти за поставяне на датчици. По-скоро би следвало да бъдат разглеждани като проекти за обогатяване на оперативната информация, с която разполага вашият бизнес. Технологията дава възможност да бъдат премахнати "тъмните" участъци по пътя и да бъдат регистрирани и най-малките подробности, свързани с движението на товара. Така новите данни от вашите физически процеси би следвало да послужат като база и да захранят процеси от ново поколение, в които автоматизацията е ключова и рисковете от непредвидени външни фактори са сведени до минимум.
На последно място, не забравяйте, че IoT е един от основните стълбове на новото поколение логистика, но този тип проекти обикновено са с голяма сложност и включват редица доставчици, консултанти и изискват голям времеви ресурс от вътрешния екип на компанията. Нерядко те са преплетени с други проекти за Big Data, AI или инициативи за оптимизация на бизнес процесите, което допълнително усложнява иначе неизбежното настъпление на IoT, с което транспортът и логистиката вече няма да са същите!