fbpx Бизнес лидерите не вярват, че компаниите им ще успешни след 10 години, ако не се трансформират | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Бизнес лидерите не вярват, че компаниите им ще успешни след 10 години, ако не се трансформират

Делът на бизнес лидерите, които вярват, че глобалният икономически растеж ще се подобри през следващите 12 месеца, се е увеличил повече от два пъти на годишна база. В същото време нараства процентът на бизнес лидерите (45%), които изпитват притеснения за дългосрочния бизнес растеж на компаниите си поради засилващото се напрежение, свързано с новите технологии и климата. Това сочат резултатите от 27-oтo Годишно глобално проучване на РwС сред бизнес лидерите.

Според проучването 38% от изпълнителните директори са оптимистично настроени относно перспективите за глобален икономически растеж през следващите 12 месеца в сравнение с 18% през 2023 г.

Очакванията за икономически спад намаляват от рекордно високото ниво (73%) миналата година до 45% за 2024 г. Притесненията, свързани с инфлацията и макроикономическата нестабилност, намаляват съответно с 16% (до 24%) и 7% (до 24%). Въпреки продължаващите конфликти делът на бизнес лидерите, които смятат, че тяхната компания е силно изложена на риск от геополитически конфликт, намалява със 7% (до 18%).

Изпълнителните директори в повечето територии са настроени оптимистично към възможностите за вътрешен икономически растеж. В Северна Америка и Западна Европа обаче ситуацията е различна – в Западна Европа 32% очакват растеж, а 48% – спад; резултатите в Северна Америка са съответно 31% и 52%.

39% от бизнес лидерите планират да увеличат броя на служителите си с 5% или повече през следващите 12 месеца. Тази тенденция се наблюдава в световен мащаб и е силно изразена в Близкия изток, където 65% от участниците в проучването планират увеличение на персонала.

Въпреки очакванията за растеж актуалните мегатенденции като технологичните промени (напр. изкуствения интелект (AI)) и климатичния преход могат да имат ключово влияние. В сравнение с 39% през 2023 г., сега почти половината (45%) от бизнес лидерите заявяват, че не вярват бизнесът им да бъде устойчив след десетилетие, ако следва досегашната си стратегия. Заради несигурност относно управлението на тези тенденции по-малко бизнес лидери (37%) са уверени във възможностите за ръст на приходите на техните компании – спрямо 42% през 2023 г.

Изкуственият интелект (AI) като възможност

Участниците в проучването виждат изкуствения интелект (AI) като средство, което ще подпомогне ефективността, иновациите и трансформацията на бизнеса. Около 3/4 (70%) вярват, че през следващите три години AI значително ще промени начина, по който тяхната компания създава, придава и измерва стойност.

Бизнес лидерите смятат, че изкуственият интелект ще допринесе за положителната промяна изключително бързо. 58% от анкетираните очакват AI да подобри качеството на техните продукти или услуги, а 48% споделят, че AI ще увеличи възможността им да градят доверие със заинтересованите страни. Очакват се и по-добри резултати за бизнеса: 41% от изпълнителните директори споделят, че AI ще повлияе положително на приходите, а 46% – на рентабилността. Представителите на ТМТ сектора (Технологии, медии и комуникации) са най-положително настроени относно очакваното въздействие на AI върху печалбата (54%) сравнено с 36% от бизнес лидерите в сектор “Енергетика, комунални услуги и природни ресурси”.

Въпреки че изпълнителните директори все повече очакват да видят ползите от AI, мнозинството от тях (69%) смята, че това ще е обвързано и с повишаване на квалификацията на работната сила. Бизнес лидерите изразяват загриженост относно повишаването на рисковете, произтичащи от AI - като напр. рискове, свързани с киберсигурността (64%), с дезинформацията (52%), с правните задължения и рисковете за репутацията (46%) и с пристрастията към специфични групи клиенти или служители (34%) в техните компании.

Напредък в работата по климатичните въпроси

За бизнес лидерите климатичният преход носи както възможности, така и рискове. Близо 1/3 от интервюираните очакват изменението на климата да промени начина, по който те създават, придават и измерват стойност през следващите три години. Това е увеличение спрямо последните 5 години, когато по-малко от 1/4 от бизнес лидерите заявиха същото.

Изпълнителните директори напредват в реализирането на целите си. 76% са започнали или вече приключили действията за подобряване на енергийната ефективност, докато 58% заявяват, че са направили стъпки, свързани с иновативни, щадящи околната среда, продукти, услуги или технологии.

От друга страна, само 45% отбелязват, че са постигнали напредък или са завършили интегрирането на климатичния риск във финансовото планиране (като 31% споделят, че нямат планове за това). Действията за адаптиране към физически климатични рискове също изостават с 47% (като 29% от анкетираните отбелязват, че нямат планове за действие).

Според “PwC CEO Survey” бизнес лидерите подкрепят декарбонизацията и посочват като основни пречки за нея регулаторните изисквания (54%), по-ниската икономическа възвръщаемост за щадящи климата инвестиции (51%) и липсата на одобрение от борда на директорите (26%). 

Наложителните промени

Почти половината (45%) от интервюираните изразяват несигурност относно жизнеспособността на компаниите си след десетилетие, ако не осъществят сериозна трансформация (спрямо 39% през 2023 г.). Проучването показва, че по-малките компании са изложени на по-голям риск: 56% от бизнес лидерите, ръководещи компании с по-малко от 100 млн. щат. дол. годишен приход, смятат, че техният бизнес ще бъде устойчив само за 10 години или по-малко, ако продължи да върви по сегашния си път. Що се отнася до компаниите с 25 млрд. щат. дол. или повече приходи годишно, 27% от изпълнителните им директори очакват същото.

97% от бизнес лидерите отбелязват, че са предприели стъпки, за да променят начина, по който създават, придават и измерват стойност през последните пет години, а над 3/4 (76%) са предприели поне едно действие, което е имало сериозно влияние върху бизнес модела на тяхната компания.

Изпълнителните директори са изправени и пред редица предизвикателства. 2/3 (64%) споделят, че регулаторната среда възпрепятства способността им да променят своя бизнес модел поне в умерена степен, 55% посочват конкурентните оперативни проблеми, а 52% – липсата на конкретни умения у служителите. Друга пречка е неефективността. Бизнес лидерите забелязват значителна неефективност в редица рутинни дейности (напр. всичко от срещи за вземане на решения до имейли) – те смятат, че приблизително 40% от времето за тези задачи е неефективно.