fbpx Чувстващите хора в екипа - кои са те и как да ги открием ? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Чувстващите хора в екипа - кои са те и как да ги открием ?

Чувстващите хора в екипа - кои са те и как да ги открием ?

Системата за екипен одит "Промакс" е единствена по рода си в България. Тя е инструмент за събиране, анализ и интерпретация на информация за работата на един екип и хората в него. Базира се на надежден приложен модел и се състои от комплекс от анкетни листи (попълвани от членовете на екипа) и доклади за обратна връзка от създателите на www.websita.com - одиторите на "СИТА Мениджмънт Консулт" ЕООД.

Виждам, че всяко едно от направените предложения съдържа полезни идеи, които ще ни помогнат да постигнем това, което искаме. Нали сте съгласни с мен, че сега трябва да насочим дискусията в тази посока. Хайде да не забравяме защо работим заедно. “Ето, виждам, че Борислав ми кима с глава утвърдително, сигурно и той мисли като мен. Прав ли съм Бориславе?!"
Чували сте подобни изказвания? Думите са типични за човек, който добре усеща и разбира настроенията на своите колеги и се опитва да ги сплоти около целта, около общата работа, около обещаните срокове за изпълнение и т.н. Ние го наричаме "Търговец" и считаме, че е типичен представител на чувстващите хора в екипа. Освен чувстващи хора, екипът още се нуждае и от мислещи, и правещи хора.

Кои са чувстващите хора в екипа?


Чувстващите хора в екипа имат поведение, което ги отличава съществено от другите два типа хора. То е доминирано от човешките чувства, от специфичните възприятия и интерпретации, които чувствата предоставят.
Силните страни на чувстващите хора са няколко. Преди всичко това са техният усет и разбиране на чуждото поведение. Те се стремят да усетят настроенията на колегите си и на всяка цена да ги ориентират към сътрудничество, взаимопомощ и коопериране на усилията. Умеят да се поставят на мястото на други и благодарение на това разбират мислите, вълненията и настроенията на колегите си по-добре, отколкото другите два типа хора.
Силна страна на чувстващите хора е склонността да въвличат в интерактивно общуване другите. Със своята изразителна комуникативност (говорене, убеждаване, изслушване, аргументация), те спомагат за размяната на идеи и мнения. Успяват да повлияят на колегите си или на хора извън екипа, когато става дума за установяване и поддържане на полезни за екипа контакти.
Силна страна на този пит хора още е и целеустремеността. Така например, голяма част от тях те се ръководят от екипната цел и в нейно име се стараят да постигнат ситуация на консенсус.
Нашата няколкогодишна изследователска работа показа, че са възможни три "чувстващи" поведенчески роли - на "контактен човек", на "съекипник" и на "търговец".
"Контактният човек" е този, който успешно установява и поддържа връзки с външния свят. Всеки екип има нужда от подобни връзки, за да оси-гури нужните ресурси (информация, суровини, хора, идеи, технологии, пари и пр.), но и да представи екипния продукт пред външния свят. Контактният човек общува с лекота, чувства кога, какво и с кого трябва да осъществи формална или неформална среща, за да придвижи напред работата на екипа. Слабост му е свръхоптимизмът и непоследователността в действията.
"Съекипникът" е този участник в екипа, който умее да създава и поддържа добри неформални връз-ки вътре в екипа. За него е типично, че работи еднакво добре с всички в екипа. Държи отношенията да се съхранят добри и затова проявява нерешителност в тези моменти, в които се сблъскват различни идеи и мнения. "Съекипникът" играе важна роля в екипа, защото изгражда така необходимата позитивна атмосфера на отношенията (взаимно уважение, зачитане на личността, честност, лоялност към екипа). Слабост на "съекипника" е страхът му от конфликти в екипа, както и нерешителността му.

Истински случай. Анна работи отскоро във фирмата и участва в мениджърския екип. Нейната най-силна роля е "съекипник". Анна изслушва винаги внимателно изказванията на колегите си. Коректна е с тях. Предлага помощта си, внимава много в оценките, които прави. След проведения екипен одит по системата на "Промакс", Анна сподели, че от неудобство никога не си позволява да повишава тон или да изразява несъгласие. Беше благодарна на колегите си, че са я оценили като "Съекипник". От своя страна колегите й я харесваха, защото беше внимателна и сговорчива.
"Търговецът" е този, който най-добре се справя с воденето на преговори вътре и вън от екипа. Той ориентира екипа към постигане на съгласие за цели, задачи, срокове и ресурси и в този смисъл се възприема за успешен, ако склони колегите си към консенсус. "Търговецът" е изключително общителен и убедителен. Той може да сдобри хора в екипа, които по една или друга причина са влошили отношенията си. Често пъти изглежда манипулативен, но в крайна сметка това работи в полза на екипната цел. Негова слабост е да угажда малко повече, отколкото е нужно на другите.

Истински случай. Адриана е мениджър на 8 служители. Тя често пъти прави преглед на свършената работа заедно с тях. Когато поставя нова цел, прави всичко възможно да убеди колегите си, че е нужно да се положат усилия, за да се постигнат още по-добри резултати. Отвреме навреме кани всички на кафе в дома си и се опитва да поддържа добра атмосфера в отношенията. След проведения екипен одит Адриана узна, че най-силната й роля е "Търговец". Тя се убеди, че тази роля й помага в ситуации, когато е необходимо съгласие за целите и задачите. Възползва се от нашите съвети да не преминава границата в отношенията си със служителите.
Какво още трябва да знаем за чувстващите хора?

Очевидно е, че екипът, а и различните форми на екипна работа, имат силна нужда от чувстващи хора. На тях дължим атмосферата на интерактивност, сътрудничество, уважение, съпричастие, коопериране, обединяване около цели и решения, презентирането на резултатите на екипа пред други екипи и структури в организацията и извън нея.

Ето някои ключови изводи от нашите проучвания сред мениджъри и служители, ангажирани в различни форми на екипна работа (1999-2003 г.):

  • в организациите има повече чувстващи хора, отколкото мислещи хора. От една страна това е добре, но от друга, представлява опасност за ефективността на екипната работа.
  • Чувстващите хора, както вече стана ясно, се фокусират към "отношенията" и много по-слабо се изявяват в другите "сфери" на екипа - генериране на идеи, дефиниране на проблем, нестандартни начини за разрешаване на проблема, конкретни действия, усет към детайли и пр.;
    сред чувстващите хора преобладават "Съекипниците", по-малко срещани са "Контактните" и най-рядко "Търговците". Това също създава редица проблеми в екипната работа. Така например, в един екип с много "Съекипници", а малко "Търговци", ще има проблем с вземането на решения, с изпълнението на задачите и т.н.;
  • участниците в екипа изпитват често пъти гордост, че най-силните им страни са свързани с чувствата и взаимоотношенията в екипа. Вероятно това се дължи на популярните представи у нас, че "екипът, това е взаимно доверие и уважение". Без съмнение обаче опознаването на собствените роли допринася за по-голяма вътрешна мотивация на хората в екипната работа.;
  • границата между трите чувстващи роли не може да се забележи с "просто око", независимо от опита и интуицията. Например, възможностите да се сбъркат ролите на "Съекипника" и "Контактният човек" са доста големи, ако не се използват точни техники за установяване на ролите. Двете роли, както посочихме по-горе, са специфични и това не следва да се игнорира.

В резюме:
Познанието за чувстващите хора помага на предприемачите, на мениджърите, а и на самите служители, в отговора на два въпроса: какви са служителите и защо фирмата има точно такива резултати. Ние предлагаме да потърсите тези отговори по-обективно, по-достоверно и научно проверено чрез ролите и приносите на служителите. Ако разберете кои са чувстващите хора в екипа (организацията) и опознаете техни силни и слаби страни, бихте могли да ги насърчавате много по-ефективно в екипната работа. А те, от своя страна, биха отдали всичко от себе си. По този начин печелят всички.