Данъчна политика и ЕС

Данъчна политика и ЕС

Акцизи

По отношение на хармонизацията на законодателството ни в областта на акцизите следва да се има предвид, че в България акцизните ставки за горивата, спиртните напитки и цигарите са под минималните за ЕС размери.
Във връзка с това са поети ангажименти за достигане на минималните за Общността размери, като са договорени редица преходни периоди:
- 3-годишен период за цигарите - до 1 януари 2010 г. общият размер на акциза (специфичен и адвалорен) трябва да е не по-нисък от 57% от продажната цена на най-продаваните цигари и не по-малко от 64 евро за 1000 къса;
- 4-годишен преходен период за бензина - до 1 януари 2011 г. акцизът за бензина трябва да достигне най-малко 359 евро (702 лв.) за 1000 литра;
43-годишен преходен период за газьола (дизелово гориво) и керосина - до 1 януари 2010 г. акцизът за тези продукти трябва да достигне най-малко 302 евро (591 лв.) за 1000 литра, а до 1 януари 2013 г. - до 330 евро (645 лв.) за 1000 литра;
-3-годишен преходен период за въг-лищата и кокса за централно отопление за стопански цели - до 1 януари 2010 г. акцизът за тези продукти трябва да достигне най-малко 0,15 евро (0.30 лв.) за гигаджаул, а за въглищата и кокса за отопление за нестопански цели - 0,30 евро. Когато тези продукти се ползват за цели, различни от централно отопление, то до 1 януари 2009 г. трябва да достигнем минимални нива от 0,15 евро (за стопански цели), съответно 0,30 евро (за нестопански цели);
-3-годишен преходен период за електрическата енергия, като до 1 януари 2010 г. трябва да достигнем минимални нива от 0,5 евро на мегават час (за стопански цели) и 1 евро на мегават час (за нестопански цели);
-България е договорила дерогация по отношение на облагането на спиртни напитки, произведени в т.нар. казани до 30 литра годишно на семейство. Съгласно европейските директиви спиртните напитки, произведени в такива обекти, трябва да се облагат със стандартната ставка, но на България е дадена възможност тези напитки да се облагат с акциз в размер на 50% от стандартната ставка

Първата промяна по отношение на бизнеса е свързана с намаляването на преките данъци, по-конкретно с намаляване на размера на корпоративния данък от 19,5% на 15%. Това ще остави на разположение на фирмите средства в размер на около 160 млн. лв.
В съответствие с 15-процентната ставка на корпоративния данък е предложено и намаляване на данъчните ставки, с които се облагат някои разходи, извършвани от фирмите, а именно:

 • данък върху социалните разходи, направени от работодателите в полза на техните работници и служители;
 • данък върху представителните разходи;
 • данък върху даренията и спонсорството;
 • данък върху разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация на леки автомобили за административни цели.

Намалението е от 20 на 17%, като ефективната данъчна ставка върху тези разходи е 14,45%, т.е. по-ниска от номиналната (17%), тъй като платеният данък е признат за данъчни цели
разход.
Съвкупната загуба от намалението на размера на тези окончателни данъци е около
20,6 млн. лв., т.е. тази сума също ще остане на разположение на бизнеса.

За подобряване на инвестиционния климат е направена промяна по отношение на данъчната амортизационна норма за нови машини, производствено оборудване и апаратура. Същата е увеличена от 30% на 50%, което ще доведе до намаляване на данъчното бреме върху възвращаемостта на инвестициите и ще стимулира фирмите да инвестират в технологично ново и модерно оборудване. Условието да се ползва тази завишена амортизационна норма е
машините и оборудването да са нови, закупени след 31 декември 2004 г. и да са част от първоначална инвестиция. Това означава, че трябва да се разширява съществуващо предприятие, да се създава ново или започва дейност, водеща до съществени промени в произвеждания продукт или производствения процес.
Намален е данъкът върху дивидентите от 15 на 7%. Промяната цели да се стимулират инвестициите в акции в търговски дружества. На практика това означава, че ще се наливат свежи пари в предприятията, т.е. в реалната икономика, което ще създаде възможности за технологична модернизация на бизнеса, разширяване на икономическата активност и растеж. Освен това няма да се облагат с данък при източника дивидентите, начислени в полза на чуждестранно лице, местно за държава-членка от ЕС и притежаващо най-малко 20% от дяловете и акциите на местното лице. Тази промяна цели привличането на чужди капитали в местната икономика, в резултат на което също може да се очаква икономическо оживление и растеж.
Застрахователните дружества и доставчиците на телефонни и телекомуникационни услуги ще се облагат по общия ред на закона, а не както досега с алтернативен данък. Този начин на облагане е по-справедлив, тъй като ще отчита реалните финансови резултати от осъществявана от лицата дейност.
Намален е и срокът за възстановяване на ДДС на фирмите износителки от 45 на 30 дни. Това ще осигури повече оборотни средства за бизнеса и в тримесечен период ще даде възможност на фирмите да финансират с възстановените по-бързо пари още 1/5 от тяхната продукция.

Промените са свързани с хармонизация на законодателството ни с това в ЕС.

Премахнат е акцизът за чая, а акцизът за кафето е намален
Като резултат от промяната може да се очаква намаляване на цените на тези продукти.
По отношение на физическите лица също са направени редица промени. Предложено е изменение на скалите за облагане на доходите на физическите лица, като необлагаемият месечен доход от 120 лв. се увеличава на 130 лв. Наред с това е предложено намаляване на данъчната ставка, както следва:

 • за най-ниските доходи - от 12 на сто на 10 на сто;
 • за средните доходи - от 22 на сто на 20 на сто и от 26 на 22 на сто;
 • за високите доходи - от 29 на сто на 24 на сто.

Ефектите от така предлаганата промяна в скалите за облагане на доходите ще доведат до ръст в номиналния доход от 8,40% и ръст на реалния разполагаем доход от 4,53%. Бюджетната загуба от предложените нови скали е около 150 млн. лв., които ще останат на разположение на гражданите и домакинствата.
Лицата, които извършват патентна дейност ще могат да ползват намаление на данъка
в размер на 50 на сто за работно място, на което се обучават чираци. Промяната е направена във връзка със стартирането на пилотен проект за обучение на чираци, утвърден от Министерството на труда и социалната политика на основание Закона за насърчаване на заетостта.

По отношение на хармонизацията в областта на прякото облагане трябва да се има предвид, че
България не трябва да облага плащанията за лихвени, авторски и лицензионни възнаграждения


между свързани компании от различни държави-членки, които в момента се облагат с 15% (освен ако спогодба не предвижда друго). Във връзка с това е договорен преходен период (до 1 януари 2015 г.), през който ще продължи облагането на тези възнаграждения, като за периода 2007-2010 г. размерът на данъка е 10%, а за 2011-2014 г. - 5%.

По повод необходимостта от хармонизация в областта на акцизите МС прие проекта на нов Закон за акцизите, който
въвежда на т.нар. система от акцизни складове


Законопроектът предвижда отмяна на Закона за акцизите (Обн., ДВ, бр.19 от 1994 г.) и изцяло ново уреждане на акцизното облагане при производството и вноса на акцизни стоки. Проектът, освен общите принципи на акцизното облагане - видове акцизни стоки, възникване на задължение за заплащане на акциз, данъчнозадължени лица, данъчна основа, акцизни ставки, режими на възстановяване на акциз, контрол и санкции, регламентира и:

 • условия и ред за лицензиране на акцизни складодържатели и задължителна регистрация на определен кръг лица;
 • т.нар. режим на отложено плащане на акциз от страна на акцизните складодържатели при производството, складирането и движението на акцизни стоки.

Въвеждането на диференцирани ставки за горивата ще намали разходите на индустрията и домакинствата, респективно ще се отрази положително върху цените на стоките и реалния разполагаем доход.
Във връзка с диференцираните ставки за целите на контрола е въведено задължение за маркиране на течните горива, които се облагат с намалени ставки, като са регламентирани и санкции за лицата, които използват маркирано гориво в превозни средства.
Съгласно изискванията на европейското законодателство
акцизът става дължим от момента на производството на акцизните стоки
или от момента им на вноса и както беше споменато по-горе този принцип е имплементиран в законопроекта. Изключение от това правило се допуска единствено за акцизни стоки поставени под режим отложено плащане на акциз. Режимът отложено плащане на акциз е съвкупност от правила, които се прилагат при производството, складирането и движението на акцизни стоки, при които временно се отлага плащането на акциза. Под "отлагане" трябва да се разбира, че датата на настъпване на данъчното събитие и въз-никване на акцизното задължение е отложено във времето и акцизът става изискуем на един по-късен етап, когато акцизните стоки бъдат освободени за крайно потребление. Режим движение на акцизни стоки с отложено плащане се допуска при:

 • движение на стоки от акцизен склад към друг акцизен склад;
 • движение от акцизен склад към гранично митническо учреждение, с цел
  износ;
 • внос на стоки към акцизен склад.


Режимът отложено плащане на акциз (при производство, складиране и движение) може да се прилага само от лицензиран складодържател
във връзка, с което в законопроекта са разработени условия и ред за издаване на лиценз за акцизен складодържател. Акцизни складодържатели могат да бъдат производителите на акцизни стоки и търговци, които отговарят на определени условия. Предвид европейска практика и с оглед осигуряване на по-добри възможности за контрол е регламентирано изрично, че алкохол и алкохолни напитки, енергийни продукти и тютюневи изделия могат да се произвеждат само в акцизен склад.

Данъчнозадължени лица са:
- лицензираните складодържатели и регистрираните лица;
- лицата, за които е възникнало задължение по Закона за митниците по отношение на акцизни стоки;
- лица, които в нарушение на този закон са произвели акцизни стоки извън акцизен склад или са се разпоредили с акцизни стоки, за които не е бил заплатен акциз;
- освободените от акциз крайни потребители.
Задължението за заплащане на акциз възниква от момента на производството на акцизната стока, а не както досега от момента на нейната реализация.
Положителен момент в проекта е въвеждането на диференцирани ставки за енергийните продукти, когато същите ще бъдат използвани като гориво за отопление, за битови нужди или за селско и горско стопанства, овощарски, рибовъдни, стационарни мотори и извънпътни превозни средства, както следва:
- за газьол - 50 лв. за 1000 литра;
- за керосин - 50 лв. за 1000 литра;
- за втечнения нефтен газ за отопление и
битови нужди - 0 лв.;
- за природен газ - 0 лв. за гигаджаул.


Законопроектът предвижда акцизът да се администрира от митническата администрация, а не както досега от данъчните органи. Такава е и европейската практика във всички държави-членки, с изключение на Швеция. Във връзка с това е предвидено контролът върху акцизните стоки да се осъществява от митническите органи.

Предвидена е и задължителна регистрация на т.нар. пунктове за ракиеизваряване, наречени "специализирани малки обекти за дестилиране" и "обектите за винопроизводство на малък винопроизводител". Следва да се има предвид, че съгласно европейските изисквания в малките обекти за дестилиране с годишно производство над 10 хектолитра произведените напитки се облагат със стандартната акцизна ставка. Правителството на България е договорило постоянна дерогация (изключение от правилото) произведените количества в тези обекти да се облагат с 50% от стандартната ставка. През 2006 г. ракията за семейна консумация, произвеждана в тези обекти ще се облага с нулева ставка.

Източник на материала: Лекция, изнесена от председателя на Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание Нина Радева по време на изложението "Банки, инвестиции, пари", Пловдив, февруари 2005 г.

Facebook коментари