fbpx Енергийна ефективност и зелена енергия в малкия и средния бизнес | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Енергийна ефективност и зелена енергия в малкия и средния бизнес

Светла Маринова, управител на консултантска фирма „Алмарекс”ЕООД

Енергийна ефективност и зелена енергия в малкия и средния бизнес

От средата на 2012 г. бе сложено началото на нова програма, която да подпомогне българските предприятия да повишат своята конкурентоспособност по отношение на енергийната ефективност.

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” е насочена към подкрепа на микро, малките и средните предприятия в България за реализиране на инвестиции в енергоспестяващи производствени технологии и технологии от възобновяеми енергийни източници, технологии за намаляване на енергоемкостта на производството, както и мерки за усъвършенстване на процесите в предприятията, свързани с енергийния мениджмънт, като целта е да се постигнат устойчиви резултати и благоприятно екологично въздействие

Период за прием: 28.06.2012 - 31.10.2013 г.
Общият бюджет на безвъзмездната помощ по процедурата е 293 374 500 лева (150 000 000 евро).
Безвъзмездно финансиране: 30%-50%
Максимален размер на безвъзмездната помощ за един проект: 2 млн. лева
Срок за изпълнение на проекта: 12 месеца

Известно е, че енергийната ефективност като отношение между изходното количество произведени стоки и/или услуги към вложената за тяхното производство енергия, се оценява чрез реципрочната й величина, наречена енергийна интензивност. За сектор "Индустрия" за нашата страна енергийната интензивност е значително по-висока в сравнение с услугите и селско стопанство. Освен това, енергийната интензивност на българската индустрия е около два пъти по-висока от средната за страните от ЕС. Това означава, че има потенциал стоките да бъдат произвеждани с два пъти по-малко енергия, отколкото сега. В същото време, инвестирането в енергоефективни производствени технологии и въвеждането на възобновяеми енергийни източници се проявяват най-остро при микро, малките и средните предприятия поради затрудненията, които изпитват те да осигурят необходимото финансиране за изпълнението на проектите си. Настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ има за цел да преодолее именно тези ограничения, пред които са изправени българските МСП, като даде възможност те да повишат своята конкурентоспособност.

Нов подход за кандидатстване

Тази процедура е иновативна, защото обединява в един процес схема за безвъзмездна финансова помощ, финансирана със средства от Структурните фондове на ЕС, заемно финансиране от търговските банки (управлявано от ЕБВР в рамките на Кредитна линия “Енергийна ефективност за конкурентоспособна индустрия“ в България (BEECIFF) на принципа „на едно гише”, както и техническа външна за МИЕТ помощ, която се осигурява от т.нар. асистент по проекта и асистент по верификацията.

Асистентът по проекта съдейства в процеса на разглеждане на формулярите за кандидатстване и проверката на процедурите за избор на изпълнител

След като проектите бъдат изпълнени, асистентът по верификация верифицира техническото изпълнение на всеки проект. Успешната верификация е предварително условие за изплащането на безвъзмездната финансова помощ т.е., по тази процедура кандидатът изготвя формуляра за кандидатстване и енергиен одит (ако е приложимо), които подава за предварителна проверка на асистента по проекта. Асистентът по проекта извършва проверка за техническото съответствие на проекта и изготвя становище.

В случай че има несъответствие или недопустими дейности, кандидатът има възможност да преработи формуляра и/или енергийния одит и да го подаде отново - нещо, което бе недопустимо при другите изпълнявани схеми по ОПК. Друга съществена разлика е във времето на провеждане на процедурите за избор на изпълнител. Изборът на изпълнители се осъществява на етап подготовка на проектното предложение, тоест преди кандидатите да подадат формуляра за кандидатстване и приложенията към него в управляващия орган, и провеждането на този избор представлява критерий за допустимост за съответния проект. Предимството на този подход е, че кандидатът разполага с достатъчно време да отстрани грешките и несъответствията, ако има такива, и не търпи финансови корекции.

Друго предимство е, че на етап оценка на проектното предложение и сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ вече се знае какви са действителните инвестиционни разходи и се очаква неверифицираните от Управляващия Орган дейности/разходи да са значително по-малко. Новост по тази процедура е и специален Списък на материали и оборудване, допустими за финансиране, от който кандидатите могат директно да избират машини и оборудване, за да ги включат във формуляра си за кандидатстване. Новост е и заемното финансиране за изпълнението на одобрените проекти. Банките партньори предоставят становище относно кредитоспособността на съответното предприятие за получаване на кредит като начин за осигуряване на необходимото финансиране за изпълнението на проекта си. В допълнение за предприятия, които изпълняват проектите си със собствени ресурси в друга кредитна институция, банките партньори потвърждават наличието на необходимите за целта ресурси.

Компоненти на процедурата и видове проекти

Настоящата процедура за подбор на проекти представлява механизъм за интегрирана инвестиционна и консултантска подкрепа, който включва три основни компонента:

Компонент 1: Инвестиции, попадащи в режим „минимална помощ”- задължителен елемент за проекта (максимален процент на безвъзмездната помощ до 391 166 лв.):
а) Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на материали и оборудване, включени в Списъка на допустимите категории материали и оборудване;
б) Извършване на строително-монтажни работи (СМР), които водят до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятията или са пряко свързани и необходими за въвеждането в експлоатация на предвидените по проекта материали, машини, оборудване и съоръжения.
в) Придобиване и инсталиране на дълготрайни нематериални активи, свързани и необходими за изпълнението на проекта, включително придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ)
г) Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ко-генерационни инсталации за собствени нужди.
д) Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за отопление и вентилация от възобновяеми енергийни източници за собствени нужди (соларни, геотермални, термопомпи и оползотворяване на вторична биомаса от продукти).

Компонент 2: „Инвестиции, попадащи в режим „регионална инвестиционна помощ“включват следните видове проекти:
а) Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини, оборудване, съоръжения, представляващи ДМА, които допринасят за намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция, включително машини, оборудване, съоръжения за производствени цели, указани в Списъка на допустимите категории материали и оборудване.
б) Придобиване на дълготрайни нематериални активи (патенти, лицензи, ноу-хау и др.), свързани с и необходими за експлоатацията на предвидените за придобиване по буква а) ДМА.

Компонент 3: „Услуги, попадащи в режим „минимална помощ ” – този компонент има за цел да предостави достъп до професионални съвети и консултации, пряко свързани с подготовката и реализирането на инвестициите, които водят до намаляване на потреблението на енергия или горива спрямо първоначално установените нива: изготвяне на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност‖), както и въвеждането на системи за енергиен мениджмънт.
а) Извършване на енергиен одит ("обследване за енергийна ефективност") от лице, вписано в някой от публичните регистри по чл. 23, ал. 4 и чл. 34, ал. 4 от Закона за енергийната ефективност.
б) Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за управление в предприятията съгласно изискванията на стандартите БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems) / EN ISO 50001.

Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни предложения, включващи различни комбинации от посочените по-горе компоненти, като включването на дейности по Компонент 1 е задължително.

 за контакти - 02 980 73 21

следва продължение