fbpx Финансовото министерство пласира емисия ДЦК от 800 млн. лева | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Финансовото министерство пласира емисия ДЦК от 800 млн. лева

Министерството на финансите пласира успешно шестмесечната емисия ДЦК в обем от 800 млн. лева. Въпреки високия за вътрешния пазар размер на предложеното количеството, постъпиха поръчки за над 1,15 млрд. лв. Коефициентът на покритие достигна 1,45. Положителен е и анализът на инвеститорската база, като традиционно за краткосрочния сегмент с най-голям дял придобити съкровищни бонове са банките - 81,3%, следвани от пенсионните фондове, придобили - 9,5% и други инвеститори - 9,2%.
Въпреки значителния обем на предложените за продажба ДЦК за мащабите на местния финансов пазар, постигната средна годишна доходност на цялото одобрено количество от 800 млн. лв. е 1,00%. За сравнение, на последния проведен аукцион за продажба на шестмесечни съкровищни бонове през 2011 г. регистрираната средна годишна доходност е в размер на 1,38%. Постигната доходност на аукциона е под доходността на аналогични ДЦК на редица държави от Европейския съюз и региона - Румъния (5,53%), Полша (3,47%), Хърватия (2,1%), Словения (1,6%).
Резултатите от днешния аукцион доказват доверието на пазарите към провежданата политика на финансова стабилност в страната. В унисон с резултатите на аукциона са и стабилните нива на стойността на показателя CDS, отчитащ премията по застраховката срещу неплатежоспособност на емитента, които ни поставят в една група с Балтийските държави, Полша и Словакия.