Милена Виденова, управител на Кофас за България

Фирмите трябва да се стремят към устойчив растеж като постоянно наблюдават рисковете

Г-жо Виденова, въпреки, че все повече се говори за кредитно застраховане, като че ли не е много ясно какви предимства има то за бизнеса?

- Най-очевидното предимство е това, че компаниите могат да продават на своите местни или чуждестранни партньори на отсрочено плащане, като споделят риска от неплащане или фалит на своите контрагенти с компании като Кофас. Това ги прави по-конкурентоспособни. А по-голямото и по-стратегическото предимство е, че по този начин една компания може да осигури повече стабилност и сигурност в търговската дейност, което освен спокойствие, дава база за дългосрочно планиране. И нещо не по-малко важно – застраховането освобождава ресурс и енергия на мениджърите да се съсредоточат върху развитието на бизнеса си – това, което могат да правят най-добре. Освен това кредитната застраховка може да се използва като обезпечение при оборотно финансиране, което е ключово за растежа на всяка компания. Застрахователните премии са сравнително достъпни.

В кои бизнес сектори може да се прилага?

- В абсолютно всички. Разбира се, в областите, където отсроченото плащане е по-често срещана практика, кредитното застраховане е по-използван финансов инструмент. Секторите се различават и по традиционните периоди на отсрочване на плащанията – било то 30, 60, 90, 120 или повече дни, което разбира се е свързано с различни нива на риск. Така или иначе, важното е собствеността на стоката и/или услугата да преминава към контрагента. При разплащанията в брой или в търговията на дребно например, почти не се среща отсрочено плащане. Това по мнението на много специалисти ограничава възможностите им за растеж. В Кофас например, най-голям обем кредитни застраховки са в секторите: минерални продукти, химикали, петрол, фармация, стъкло, селско стопанство, месо, земеделие, агрохрани и вина, текстил, транспорт, метали, строителство. Наблюдаваме нарастване на застраховането на търговските вземания в сектор услуги и търговия с електроенергия.

Каква е бизнес средата у нас? Какви са индикациите?

За да оценим адекватно рисковете, в Кофас непрекъснато анализираме пазарите и страните. По тези данни бизнес средата в страната ни продължава леко да се подобрява, а оценката на риска не се е променила през последната една година – тя е В. През последните години търсенето на вътрешния пазар се възстановява с повишаване на доверието на потребителите, което обаче остава ограничено от нивото на безработицата, достигаща почти 12%. Въпреки очакваната шеста поредна година на растеж обаче, като малка икономика България остава зависима от напрегнатата геополитическата обстановка в света. Нещо повече, сред важните индикатори за бизнес средата в страната ни ще бъдат и степента на усвояването на средствата от Европейските фондове, както и възможностите за стимулиране на износа. Ключови за икономиката на страната ни са въпросите, свързани със стабилността на финансовия и енергийния сектор, те в голяма степен засягат бизнеса и възможността му за развитие. Именно поради това Кофас ще посвети годишната си конференция за управление на риска, която ще се проведе на 23 април.

Къде е най-рисковата търговия днес по света?

- Най-рисковата търговия е там, където обстановката в страната и регионът е проблемна – където влияят политически фактори и въобще такива, които са различни от пазарните и където липсват ефективни механизми за защита на фирмите. Има страни, за които Кофас не застрахова, следим внимателно ситуацията в Гърция. А по нашите оценки една от рисковите страни за търговия в момента е Русия. Това обаче не е най-важното. В развити страни и при познати партньори също може да се случи неплащане, причините могат да бъдат различни. Например САЩ – страната напоследък отбелязва своеобразен индустриален ренесанс, но преди това определени сектори бяха доста рискови, автомобилният не работеше на пълния си капацитет, стоманодобивната индустрия също. Така че, анализът на рисковете е нещо много комплексно, зависи от политически, икономически и фирмени фактори. Следи се и моралът на плащане на дадени компании, което понякога е по-важно за оценката на рисковете, отколкото региона по света.

Каква е оценката за фирмената задлъжнялост у нас през изминалата година? Какво разкрива тя?

- По данни на Кофас междуфирмената задлъжнялост в последните години се повишава. Причините за това са много – свързани са както със средата, така и с морала на плащане на някои търговски фирми. Точно затова трябва да се прави между отделните фирми, тъй като има такива, които са били силно ликвидни и все още плащат към своите доставчици без проблеми, но на свой ред те изпитват затруднения да събират вземанията си. Факт е, че случаите на несъстоятелност намаляват, докато тези на неплащане – не. Това се наблюдава и в сферата на търговията. По отношение на задълженията към банки – според официалната статистика към края на 2014 г. фирмите дължат по-малко пари на банките, което е нормално в период на свиване на кредитния портфейл и липса на условия за нови големи инвестиции.

Как политическата ситуация влияе конкретно на бизнес климата?

- Комбинацията от вътрешни и външни фактори – геополитическото напрежение и случилото се с КТБ, четвъртият по големина местен кредитор – ще продължи да тегне над перспективите за растеж. Неизбежно е също и влиянието на политическата нестабилност през последните години. Въпреки това, 2014 донесе скромно възстановяване с очакван ръст от 1,4%.

В крайна сметка от политическата ситуация зависят правилата и условията, при които се прави бизнес. Когато няма прогнозируемост и прозрачност на тези правила и условия, рискът се покачва и съответно желанието за инвестиции и развитие намалява.

Каква част от търговските вземания у нас се застраховат?

- У нас процентът на застрахованите вземания все още е нисък – около 5%, но делът на фирмите, които търсят защита от риска на просрочени фактури расте. Това се дължи основно на осъзнаването на ползите от подобна дейност. Както стана въпрос, това са сигурност и устойчивост на паричния поток, установяване на стандарти с цел намаляване на риска, постигане на „дисциплиниращ ефект“ при търговските контрагенти, улеснен достъп до финансиране. Освен това се спестяват административни разходи, активите се освобождават от тежести и други.

Очаквате ли да дойде пролет и за бизнеса?

- Убедена съм, че за разлика от пролетта в природата, настъпването на пролетта в бизнеса зависи от самите нас, предприемачи, финансисти и бизнес лидери. Пролетта означава и очакване за бъдещето, а за да имаме позитивни очаквания, е важно да сме стъпили на здрава основа и всеки ден да правим крачки в правилната посока, то по най-добрия начин. В бизнеса и търговията това е системния подход при управление на рисковете и използването на много инструменти за прецизно стратегическо планиране: секторни анализи, бизнес информация, активно управление на ликвидността и планиране на инвестиции.

Да не забравяме, че след Лимън Брадърс кризите стават все повече и по-кратки. Фирмите трябва да се стремят към устойчив растеж като постоянно наблюдават рисковете. Така ще имат конкурентно предимство и ще съумяват да ги минимизират.

 

Моля коментирайте