fbpx Крие ли рискове сключването на договори по електронен път? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Крие ли рискове сключването на договори по електронен път?

Въпреки високите темпове на дигитализация на бизнеса, както на ниво ЕС, така и на национално ниво, все още липсват единни и утвърдени правила, които да регулират текущо отношенията между страните, договарящи се и комуникиращи основно по електронен път. Правната уредба е доста разпокъсана, а най-важните правила и принципи се извеждат чрез тълкуване на редица нормативни актове, включително такива от международно значение като Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки („Виенска конвенция“) и т. нар. Регламент „Брюксел 1“.

Основният въпрос, на който ще се постараем да отговорим по-долу, е нарушават ли се възприетите в гражданското и търговското право принципи на сключване на договора, налице ли са усложнения, произтичащи от използването на електронни средства за сключване на договора, ако да – какви са те и как да ги преодолеем.

Какво означава сключване на договор по електронен път?

За сключването на договор по електронен път „всяка от страните използва устройства за електронна обработка, включително цифрово компресиране и съхраняване на информацията“[1] Основната разлика между договорите, сключени по електронен път и тези, подписани чрез обичайните методи (в присъствието на договарящите, по поща, телефон, факс и пр.), е именно използването изцяло на средства за електронна обработка на информация. Най-разпространени са два основни начина за сключване на договор по електронен път - чрез интернет-базирана платформа и/или чрез електронна поща, като в голяма част от случаите тези два метода се комбинират.

В настоящия материал ще обърнем по-специално внимание на сключването на договори чрез размяна на индивидуални съобщения чрез електронна поща.

Сключване на договори по електронна поща – договор между отсъстващи

При сключването на договори по електронна поща е възможно известно забавяне при размяна на изявленията, поради което сключените по този ред договори са съпоставими със сключването на сделка чрез изпращане на оферта и приемането й по пощата. Именно заради това при размяна на съобщения по имейл се приема, че договорът се сключва между отсъстващи, т.е. от момента, в който второто изявление - за приемане на предложението, постъпи в имейл сървъра на адресата.

Правилата относно сключването на договори от разстояние намират приложение най-вече при определяне на момента на сключването на договора. Общото правило гласи, че това е моментът, в който между страните се постигна съгласие. За разлика от момента на сключване на договор между присъстващи, а именно от съвпадането на двете волеизявления (напр. подписването на хартиен екземпляр от двете страни по договора), когато договор се сключва между отсъстващи лица, той се смята за сключен от момента, в който приемането достигне до предложителя. В хипотезата на договор, сключен по електронна поща, моментът на възникване на правоотношението е моментът на постъпването на изявлението за приемане в информационната система на адресата или, с други думи, от момента, в който приемането постъпи в имейл сървъра на предложителя, независимо дали същият го е прочел или не. Възможно е, разбира се, страните предварително да уговорят помежду си, че ще бъде необходимо изрично потвърждаване за получаването на съобщението, като в този случай договорът ще се счита за сключен от момента, в който предложителят е потвърдил получаването на акцепт в своята информационна система.

Място на сключване на договора

Определянето на мястото на сключване на договора е особено важен въпрос при сключването на договор с международен елемент.

Общото правило, предвидено в Кодекса за международното частно право („КМЧП“), е че договорът се смята за сключен на мястото, където е направено предложението. Ако договорът се сключва по електронен път, мястото на сключване е мястото на изпращане на предложението или по-точно - мястото на дейност на предложителя. Терминът “място на дейност” е заимстван от Виенската конвенция и следва да се разбира като място, в което предложителят извършва стопанска и/ или нестопанска дейност. Ако предложителят има повече от едно място на дейност, за място на сключване на договора се смята това, което е в най-тясна връзка с предложението и изпълнението. Ако предложителят няма място на дейност, взема се предвид неговото постоянно местопребиваване/ място на регистрация.

В случаите, касаещи договорни отношения между страни от държави-членки на ЕС трябва да бъде взета предвид и Римската конвенция за приложимото право на договорите от 1980 г. Съгласно нея, страните имат право на избор на приложимо право, което да урежда договорните им правоотношения. При липса на избор, приложимо е правото на държавата, с която договорът е най-тясно свързан. Предполага се, че договорът е най-тясно свързан с държавата, където страната, която дължи специфичната за договора престация, има обичайно местожителство или за търговците - мястото на стопанската им дейност.

Най-важният извод, който може да се направи, въз основа на изложеното по-горе, е че сключването на договори по електронен път не нарушава основните правни принципи на гражданското и търговското право, които се прилагат при сключване на договори с традиционни средства (факс, телефон и др.). Доколкото все пак е налице особен вид средство за сключване на договора, препоръчваме всички аспекти, свързани със сключването на договори чрез електронни средства и тяхното изпълнение, да бъдат предварително детайлно анализирани и съгласувани с добре подготвен в областта правен консултант.

Екипът на Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ има богат опит в областта на електронните услуги, сключването и изпълнението на договори с международен елемент. Ние сме на разположение да Ви съдействаме и да Ви консултираме относно повдигнатите в настоящия материал въпроси, като следим тенденциите и законодателните промени и инициативи в областта на дигитализацията, електронното управление и търговия на национално и европейско ниво. Материалът има информативен характер и не следва да бъде тълкуван като правен съвет.

При всеки отделен казус са от значение конкретните факти и обстоятелства, които са и могат да бъдат разнообразни.

При нужда от допълнителна информация и съдействие, можете да се свържете с нас чрез https://murgova.com/